Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rafał Mierzejewski

Życie Ziemi Lubuskiej

Dwa miliardy sukcesu

Lubuskie jest w czołówce województw najszybciej wydajšcych œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 2014 r. już 2 mld zł trafiły na wsparcie firm, budowę dróg, służbę...

Życie Mazowsza

Obraz nowoczesnoœci

Najważniejszym oœrodkiem odpowiedzialnym za wysokš pozycję regionu w innowacyjnoœci jest Warszawa, ale potencjał tkwi też w innych miastach województwa.

Życie Ziemi Lubuskiej

Pionierzy Przemysłu 4.0

Od zawsze przyœwiecała mi dewiza: „pierwsi na œwiecie albo wcale" – mówi dr hab. Janusz Szajna, prezes Digital Technology Poland, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego i jego...

Życie Ziemi Podlaskiej

Kierunek Wschód!

Rekordowa pod względem frekwencji IV edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego zaowocowała szeregiem rekomendacji ekonomicznych. Motywem wiodšcym wydarzenia był „Pomysł na Wschód".

Życie Ziemi Łódzkiej

Potencjał œrodka kraju

W dniach 16 – 17 paŸdziernika ŁódŸ jest gospodarzem X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017. Ponad 2500 przedsiębiorców, ekspertów, polityków i urzędników goœći na...

Example Alt
eWydanie