Wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca

aktualizacja: 12.04.2013, 02:00

W angażu osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze należy wskazać liczbę godzin pracy ponad określony wymiar, których przekroczenie uprawnia ją do otrzymania dodatku jak za pracę nadliczbową

REDAKCJA POLECA
05.03.2016
Praca ponad niepełny etat to nie nadgodziny
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!
- Czy zatrudnionemu na niepełny etat przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych? – pyta czytelnik.
Tak. Przysługuje mu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli zostanie to wskazane umowie o pracę.
Normy czasu pracy dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy są takie same jak dla tych zaangażowanych na pełny etat. O pracy w nadgodzinach można więc mówić dopiero po ośmiu godzinach na dobę i po 40 w tygodniu. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje więc niezależnie od wymiaru etatu.
Aby uniknąć dyskryminacji osób zatrudnionych na część angażu, wprowadzono art. 151 § 5 k.p. Przewiduje on, że strony stosunku pracy powinny zawrzeć w umowie o pracę odpowiednie postanowienie wskazujące liczbę godzin pracy ponad określony wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia podwładnego do otrzymania, poza zasadniczym wynagrodzeniem, także dodatku.
Liczbę godzin w takim limicie wolno wskazać dziennie, tygodniowo lub nawet miesięcznie. W umowie można też ją określić podając, że dodatek będzie należał się za godziny przepracowane ponad wymiar etatu wynikający z angażu (np. pracownik zatrudniony na 1/3 etatu otrzyma dodatek po przekroczeniu miesięcznego wymiaru pracy obowiązującego przy 1/2 etatu).
Po przekroczeniu tak wskazanej granicy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia w takiej wysokości jak zatrudniony na pełny etat za pracę w nadgodzinach, czyli:
- 100 proc. wynagrodzenia, jeżeli praca przypada w nocy, w niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto albo
- 50 proc. wynagrodzenia w każdym innym dniu.
Jeśli strony nie ustalą w umowie limitu godzin, powyżej którego pracownikowi przysługuje dodatek, to ekstrawynagrodzenie należy mu się dopiero po przepracowania pełnego wymiaru angażu, tj. ośmiu godzin dziennie. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07). Ponadto brak takiego postanowienia w umowie można uznać za naruszenie przepisów o czasie pracy, co skutkuje grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
Kodeks pracy nie określa, jaka powinna być minimalna lub maksymalna liczba godzin w limicie. Powinna jednak zawierać się w przedziale między wymiarem zatrudnienia pracownika a pełnym etatem. Obliczając wynagrodzenie dla pracującego w niepełnym wymiarze, należy rozróżnić godziny:
- przepracowane w zakresie częściowego wymiaru etatu, za które przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
- przepracowane ponad wymiar etatu, ale poniżej limitu wskazanego w umowie o pracę, za które przysługuje tylko wynagrodzenie zasadnicze,
- przepracowane ponad wymiar etatu i ponad limit wskazany w umowie o pracę, za które przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych,
- przepracowane ponad pełen wymiar etatu, za które przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
W zamian za czas przepracowany w godzinach ponadwymiarowych szef nie może udzielić czasu wolnego od pracy. Art. 1512 § 1 k.p. nie stosuje się bowiem przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze.
Przykład
W umowie o pracę Jana Kowalskiego, przyjętego na pół etatu, zamieszczono klauzulę, że za każdą godzinę pracy ponad 30 w tygodniu będzie mu przysługiwało wynagrodzenie z dodatkiem. Dlatego za każdą godzinę pracy w tygodniu przekraczającą:
- 20 godzin, ale nieprzekraczającą 30 godzin otrzyma wynagrodzenie w wysokości stawki zasadniczej wynikającej z umowy o pracę; będą to godziny ponadwymiarowe, ale mieszczące się w limicie,
- 30 godzin, ale nieprzekraczającą 40 godzin dostanie wynagrodzenie w wysokości stawki zasadniczej oraz dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych wynikający z klauzuli zawartej w umowie o pracę; będą to godziny ponadwymiarowe oraz przekraczające limit,
- 40 godzin otrzyma wynagrodzenie w wysokości stawki zasadniczej oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych; będą to godziny nadliczbowe zgodnie z kodeksem pracy.
—Angelika Ciastek-Zyska radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego A.Ciastek-Zyska

POLECAMY

KOMENTARZE