Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

NSA: generalny inspektor musi badać skuteczność wystšpienia z Kościoła

W sprawach dotyczšcych przetwarzania danych przez Koœciół Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi ocenić czy wierny nadal do tego Koœcioła przynależy, czy też skutecznie z niego wystšpił - orzekł w czwartek Naczelny Sšd Administracyjny.
Sšd orzekł tak w sprawie mężczyzny, który postanowił wystšpić z Koœcioła katolickiego i w zwišzku z tym zwrócił się do proboszcza swojej parafii, by ten zamieœcił w księdze chrztu odpowiedniš adnotację i następnie przesłał mu odpis aktu chrztu z takš adnotacjš. Proboszcz nie zgodził się na to; stwierdził, że oficjalne wystšpienie z Koœcioła ma charakter publiczny. Sprawa trafiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który zażšdał od proboszcza wyjaœnień. Proboszcz wytłumaczył więc, że procedura wystšpienia z Koœcioła wymaga spełnienia wymogów formalnych, a tych - jego zdaniem - mężczyzna nie dochował. GIODO uznał te wyjaœnienia za wystarczajšce i umorzył postępowanie. Mężczyzna zaskarżył decyzję GIODO do warszawskiego WSA, ale sšd nie uwzględnił jego skargi. Uznał, że sprawa dotyczy zbioru danych osobowych wiernych, który nie podlega rejestracji. Co innego, gdyby dane dotyczyły osób nienależšcych do Koœcioła, a Koœciół przetwarzałby je w zwišzku z prowadzeniem innej działalnoœci, np. gospodarczej, albo niewystarczajšco by je zabezpieczył - w takiej sytuacji zbiór danych musiałby zostać zarejestrowany, a GIODO mógłby to kontrolować.
W innych przypadkach zbiory Koœciołów i innych wyznań nie podlegajš obowišzkowi rejestracji - stwierdził WSA. Nie zgłasza się np. zbiorów danych osób ochrzczonych w danej parafii, czy duchownych przynależnych do danej diecezji czy zakonu - dodał. Mężczyzna zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, który uchylił w czwartek orzeczenie warszawskiego WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sšdowi I instancji. NSA wytłumaczył, że nie może się wypowiedzieć co do meritum w sytuacji, gdy naruszono przepisy postępowania. A tak - zdaniem sšdu - było w tej sprawie. Generalny inspektor nie ustalił bowiem stanu faktycznego, do czego był zobowišzany, czyli nie ocenił skutecznoœci wystšpienia mężczyzny z Koœcioła. Przewodniczšca składu sędziowskiego, sędzia Janina Antosiewicz przypomniała, że w myœl ustawy o ochronie danych osobowych obowišzek rejestracji zbioru danych nie dotyczy administratorów danych dotyczšcych osób należšcych do Koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, przetwarzanych na potrzeby tego Koœcioła lub zwišzku. Wynika z tego, że uprawnienia GIODO w stosunku do zbioru obejmujšcego dane osób należšcych do Koœcioła sš ograniczone - wyjaœniła. Jednak - jak dodała - dane wiernych, którzy z Koœcioła wystšpili, należy traktować jako osobny zbiór, podlegajšcy pełnej ochronie i kontroli generalnego inspektora. Uzasadniajšc wyrok sšd podkreœlił, że GIODO powinien był ustalić czy obecnie istnieje instrukcja, która by wskazywała, jak formalnie wystšpić z Koœcioła. Jeœli bowiem nie ma żadnych formalnych wskazówek jak tego dokonać, trudno mówić o skutecznoœci bšdŸ nieskutecznoœci aktu apostazji - zauważył NSA. Sšd zwrócił również uwagę na pominięcie, jako dowodu, oœwiadczenia woli samego zainteresowanego. GIODO nawet się do niego nie odniósł, mimo iż - tak naprawdę - zaœwiadczenie to jest bardzo istotne przy ocenie sytuacji. Opieranie się jedynie na zaœwiadczeniu proboszcza było niewystarczajšce - podsumował NSA.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL