Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Państwo niechętne rodzinom

Fotorzepa, Krzysztof Sklodowski Krzysztof Sklodowski
Mamy antyrodzinny sposób obcišżania pensji. Preferencje dla rodziców sš dużo niższe niż w krajach OECD
Największe preferencje – przekraczajšce 20 pkt proc. – obowišzujš w Luksemburgu i Czechach. U naszego południowego sšsiada singiel musi oddać państwu 42,4 proc. pensji, a rodzina wychowujšca dwoje dzieci, w której pracuje jedna osoba, zaledwie 20,7. Spore, ponad 15 – proc. ulgi z tytułu posiadania potomstwa wprowadziły też Niemcy i Węgry. Podobnie jest w Nowej Zelandii, Słowenii i Irlandii. Na przykład na Zielonej Wyspie, mimo rozbudowanego systemu œwiadczeń rodzinnych (wypłacanych tam na przykład bez względu na dochód zasiłków na dzieci) rodzina oddaje państwu zaledwie 6 proc. wynagrodzenia (singiel 25,9). W Nowej Zelandii – praktycznie nic (0,6 proc.). Na drugim biegunie jest Grecja. Tam rodzina zapłaci więcej niż osoba samotna. I to mimo tego, że fiskus jest tam doœć pazerny. Żadnych preferencji nie ma w Meksyku i Chile, mniejsze niż w Polsce obowišzujš także w Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Eksperci wskazujš, że bioršc pod uwagę naszš dramatycznš sytuację demograficznš – zajmujemy 212. miejsce na 224 kraje œwiata pod względem wskaŸnika dzietnoœci – polityka fiskalizmu wobec rodzin jest trudna do zrozumienia. Tym bardziej że Polska w najnowszym raporcie jest wymieniana przez OECD jako jeden z trzech krajów, w którym w ubiegłym roku najbardziej wzrosły obcišżenia nakładane na pracę.
Prof. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha za niskš dzietnoœć w Polsce wini właœnie m.in. wysokie narzuty na wynagrodzenia. – Skoro tatuœ i mamusia muszš znacznš częœć swojej pensji oddać państwu, to jak spodziewać się, że będš mieli liczne potomstwo – pyta Gwiazdowski. Zwraca uwagę, że rodzice zachowujš się racjonalnie. – Dzieci kosztujš, a skoro państwo jest pazerne, to ludzie wybierajš mało liczne rodziny – mówi. CAS szacuje co roku koszty wychowania dzieci. Z ostatniego raportu wynika, że utrzymanie i wychowanie dziecka od narodzenia do ukończenia przez nie 20. roku życia kosztuje około 176 tys. zł. Koszt wychowania kolejnego dziecka jest mniejszy, drugiego – 80 proc. kosztów pierwszego, trzeciego i następnego – po 60 proc. Wychowanie dwójki dzieci kosztuje zatem 317 tys. zł, trójki – 422 tys. zł, a czwórki – ponad pół miliona złotych. Stanisław Kluza z SGH, były szef KNF, mówi, że uderza go wręcz niechęć i restrykcyjnoœć polskiego fiskusa w stosunku do rodzin. – Dzieci traktuje się u nas jak luksus, rodziców karze się za ich posiadanie. To krótkowzroczna polityka, bo z punku widzenia państwa to ono jest największym beneficjentem tego, że ludzie decydujš się na potomstwo – podkreœla. Eksperci zwracajš też uwagę, że mniejszy fiskalizm państwa jest najlepszym i najtańszym sposobem prowadzenia polityki rodzinnej. Wtedy nie trzeba zatrudniać urzędników, by dzielili pienišdze, które wczeœniej i tak trzeba zabrać obywatelom. Niższe obcišżenia nakładane na pensje działajš też aktywizujšco, ludzie sš bardziej zmotywowani do podejmowania pracy. – Wyższy dochód netto zachęca do pracy, odwrotnie niż nadmierny fiskalizm i œwiadczenia socjalne – mówi Michał Kot, ekspert Fundacji Republikańskiej, współautor raportu, który wylicza obcišżenia nakładane na rodziny. Eksperci wskazujš, że rzšd powinien w zwišzku z tym przynajmniej rozważyć, czy nie pozwolić rodzinom rozliczać ulgi w dłuższym niż roczny okresie i objšć niš także osoby samozatrudnione, które rozliczajš się kartš podatkowš czy podatkiem liniowym. – Najlepszš politykš prorodzinnš jest zwyczajne nieprzeszkadzanie rodzinom w dysponowaniu ich pieniędzmi – podsumowuje Gwiazdowski. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora, b.marczuk@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL