Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

PESEL nie rozwišże problemów z e-sšdem

Jest projekt zmian w e-sšdzie
Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Rafał Dębowski, adwokat, przewodniczšcy Komisji Informatyzacji Naczelnej Rady Adwokackiej Sejm nowelizuje Kodeks postępowania cywilnego, nakładajšc na strony i ich pełnomocników obowišzek wskazywania nie tylko miejsca zamieszkania pozwanych, ale też numerów PESEL, co ma zapobiec pomyłkom np. w e-sšdzie czy w czasie egzekucji. Czy adwokaci dadzš sobie radę z nowymi rygorami ? RAFAŁ DĘBOWSKI: Problem w tym, że nie znowelizowano art. 44h ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych. Dane ze zbioru PESEL czy zbioru meldunkowego mogš być – zgodnie z tym przepisem – przekazane osobom postronnym, bez zgody adresata tych danych, tylko wtedy, gdy osoba postronna wykaże interes prawny w ujawnieniu danych. W dotychczasowej linii orzeczniczej pojawił się zaœ poglšd, że sam zamiar złożenia pozwu nie uzasadnia istnienia interesu prawnego, lecz co najwyżej jedynie interes faktyczny. A interes faktyczny nie uprawnia do uzyskania danych przez osobę trzeciš. Mamy więc rozwišzanie, które prowadzić może do błędnego koła, uniemożliwiajšcego skuteczne złożenie zainicjowanie postępowania cywilnego.
Za przedstawienie błędnych danych grozić ma grzywna. Pełnomocnik, który będzie karany grzywnš za podanie złych danych, w ogóle nie ma prawa żšdania udostępnienia mu danych dotyczšcych osoby, z którš nie jest w relacji prawnej. Pełnomocnik działa bowiem w imieniu i na rzecz swego mocodawcy. Interes taki może mieć co najwyżej strona postępowania, w której imieniu i na której rzecz działa pełnomocnik. Jak więc można karać pełnomocnika grzywnš za to, że podajšc błędne dane oparł się na informacji przekazanej mu przez klienta, bez możliwoœci weryfikacji we własnym zakresie rzetelnoœci tych danych. Nałożenie na pełnomocników sankcji karnej za podanie złego adresu, bez umożliwienia im łatwego dostępu do zbioru danych PESEL i zbiorów meldunkowych, stanowi niczym nieuzasadnione podnoszenie ryzyka wykonywania zawodu. Pełnomocnik nie jest odpowiedzialny za prawdziwoœć przekazywanych mu przez klienta informacji, tak merytorycznych (dotyczšcych istoty sprawy) jak i formalnych (np. dotyczšcych adresu zamieszkania stron, czy numerów PESEL). Tego typu restrykcja spowoduje utrudnienie i zwiększenie ryzyka zwišzanego z wykonywaniem zawodu, a więc poœrednio może wpłynšć na wzrost cen usług prawnych. Komornicy też widzš kłopoty ze zrealizowaniem nowych obowišzków, gdyż miejsce zamieszkania to co innego niż miejsce zameldowania, a z nim zwišzany jest PESEL. To prawda. Obecnie nie ma możliwoœci sprawdzenia miejsca zamieszkania uczestników postępowania. Można sprawdzić jedynie miejsce zameldowania, i to tylko wtedy, gdy wykaże interes prawny w uzyskaniu danych z systemu PESEL, o czym już mówiłem. Pamiętajmy przy tym, że proponowane przepisy będš miały charakter czasowy, bo przecież rzšd deklaruje odejœcie od obowišzku meldunkowego. Jeœli zlikwidowany zostanie obowišzek meldunkowy, to nie będzie żadnych instrumentów pozwalajšcych sprawdzić dane konieczne do prawidłowego wniesienia pozwu. Ale jest jeszcze jeden ważny aspekt tej zmiany. Zaproponowane rozwišzanie prowadzić będzie do znaczšcego zwiększenia obcišżeń dla administracji prowadzšcej zbiory meldunkowe i PESEL. W każdej sprawie, a jest ich kilka milionów rocznie, trzeba będzie uzyskiwać dane PESEL osób fizycznych. A ponieważ jest wiele spraw, w których uczestniczy więcej niż jedna osoba — iloœć pracy organów meldunkowych ulegnie zwielokrotnieniu. Gdzieœ popełniono błšd ? Bez elektronicznego dostępu do danych ze zbioru PESEL, np. dla pełnomocników procesowych nie można przyjmować tego typu rozwišzań. Istniejšce obecnie rozwišzania prawne, w tym możliwoœć wstrzymania egzekucji, składania œrodków przeciwegzekucyjnych gwarantujš możliwoœć zablokowania egzekucji skierowanej do osoby nie będšcej dłużnikiem z tytułu wykonawczego. Błędem jest – bez szerokiej dyskusji œrodowiskowej – przyjmowanie rozwišzań pod wpływem jednej, mocno nagłoœnionej medialnie sprawy. Kodeks powinien przyjmować rozwišzania systemowe, a nie kazuistycznie, w zależnoœci od rodzaju nagłoœnionych spraw.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL