Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

MEN o "łapownictwie" podręcznikowym

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Resort edukacji odniósł się do opisanego dziœ przez "Rz" kontrowersyjnego procederu wyboru podręcznikach w wielu polskich szkołach. W komunikacie MEN czytamy, że sš to działania niezgodne z prawem.
Przypomnijmy. Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji w cišgu zaledwie kilku miesięcy fundacja zebrała ponad 1 tys. umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone „prezenty" przekazywane im lub na rzecz szkoły zobowišzywali się do korzystania tylko i wyłšcznie z produktów okreœlonego wydawcy. Do szkół lub dyrektorów trafiały netbooki, laptopy, komputery stacjonarne oraz tablice interaktywne. W niektórych przypadkach cena przekazywanego przez wydawnictwa sprzętu sięgała kilkunastu tysięcy złotych Po tej publikacji na stronach MEN pojawił się komunikat następujšcej treœci: "Zgodnie z prawem oœwiatowym nauczyciel ma możliwoœć wyboru podręcznika spoœród dopuszczonych do użytku szkolnego. Planujšc i organizujšc proces nauczania może on również zrezygnować z posługiwania się podręcznikiem, samodzielnie dobierajšc wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne. Kiedy jednak nauczyciel sięga po podręcznik, dokonywać wyboru musi kierujšc się wyłšcznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwoœciami uczniów, którzy będš z tego podręcznika korzystać. Oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyœci oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem i o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli.
Kontrolš przestrzegania prawa w zakresie działalnoœci dydaktycznej, w tym prawidłowoœci wyboru podręczników szkolnych zajmuje się Kurator Oœwiaty. Z kolei do kontroli prawidłowoœci dysponowania przyznanymi szkole œrodkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę œrodkami finansowymi pochodzšcymi z innych Ÿródeł, a także gospodarowania mieniem uprawniony jest przede wszystkim organ prowadzšcy szkołę (w przypadku szkoły samorzšdowej - wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek) i regionalna izba obrachunkowa".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL