Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Sejm przeciwko zwišzkom partnerskim

PAP/serwis codzienny, Leszek Szymanski Leszek Szymanski
Sejm odrzucił wszystkie projekty w sprawie zwišzków partnerskich zgłoszone przez SLD, PO i Ruch Palikota. Konserwatywnej frakcji PO udało się zablokować nawet projekt posła tej partii, Artura Dunina
Za odrzuceniem projektu Platformy Obywatelskiej w pierwszym czytaniu było 228 posłów, 211 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Przeciw projektowi posła Dunina było także  46 posłów Platformy - między innymi Jarosław Gowin, Jacek Żalek, Ireneusz Raœ, John Godson, Roman Kosecki, Antoni Mężydło, Konstanty Miodowicz,  Elżbieta Radziszewska, Lidia Staroń, Joanna Fabisiak. Znany z konserwatywnych poglšdów Stefan Niesiołowski zagłosował natomiast przeciwko odrzuceniu wniosku.SprawdŸ, jak głosowali posłowie W PSL nikt nie poparł projektu PO. Przeciwko projektowi były też cały PiS i Solidarna Polska. Jarosław Kaczyński nie głosował.
Projekt Platformy wsparli posłowie Ruchu Palikota  i SLD. Przed głosowaniem nad wnioskiem PO posłowie odrzucili dwa projekty złożone przez Ruch Palikota i SLD. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie pierwszego projektu było 276 posłów, 150 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. W sprawie drugiego projektu: za odrzuceniem było 283 posłów, przeciw 137, od głosu wstrzymało się 30. Posłowie PO, którzy zagłosowali przeciw projektowi posła Dunina Po przerwie sejm odrzucił w głosowaniu także projekt ustawy dotyczšcych zwišzków partnerskich autorstwa Artura Dunina z PO. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu PO w pierwszym czytaniu było 228 posłów, 211 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Tusk odcina się od Gowina

Przed głosowaniem minister sprawiedliwoœci Jarosław Gowin powiedział, że wszystkie trzy projekty sš sprzeczne z konstytucjš. Premier Donald Tusk oœwiadczył, że w tej sprawie Gowin wygłosił swojš osobistš opinię. Szef rzšdu poprosił też posłów o umożliwienie dalszych prac sejmowych nad regulacjami dotyczšcymi zwišzków partnerskich. Wszystkie trzy projekty dawały możliwoœć zawarcia zwišzku parom hetero- i homoseksualnym. Żaden nie pozwalał na adopcję dzieci Gowin uznał, że projekty niezgodne sš z art. 18 konstytucji, który stanowi, że "małżeństwo jako zwišzek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdujš się pod ochronš i opiekš Rzeczypospolitej Polskiej". - Nieprzyznanie konkubinatom takich samych uprawnień, jakie majš małżeństwa, nie jest sprzeczne z konstytucjš - takie jest orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Identyczne stanowisko zajmujš Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej - przekonywał Gowin. Po wypowiedzi Gowina głos zabrał premier. - Kiedy mówię o potrzebie wyjaœnienia stanowiska, ponieważ padło tu pytanie o stanowisko rzšdu, to minister Jarosław Gowin wygłosił tutaj swojš osobistš opinię; nie ma stanowiska instytucji rzšdowych w tej sprawie - oœwiadczył premier. Podkreœlił, że "w łonie rzšdu sš politycy prezentujšcy różne poglšdy w tej kwestii". - I Rada Ministrów nie ma w zwyczaju głosować większoœciowo stanowiska rzšdu wtedy, kiedy widać, że konsens nie jest możliwy - podkreœlił Tusk. Premier zwracajšc się przed głosowaniem do posłów poprosił wszystkich, którzy - jak mówił - "nie majš twardych ideologicznych uprzedzeń, aby umożliwili Sejmowi i komisji w spokoju pracę nad takimi rozwišzaniami prawnymi, które uczyniš życie wszystkich Polaków, w tym homoseksualistów, życiem godniejszym". Ocenił, że "wydaje się oczywiste, że dzisiejszy stan prawny nie oddaje wyzwań, przed jakim stoi społeczeństwo, w którym istniejš te fakty". Premier dodał, że zadaniem Sejmu jest "znalezienie rozwišzań prawnych, które życie tych ludzi nie uczyniš trudniejszym, tylko godniejszym, niezależnie od tego jak oceniamy fakt współżycia par homoseksualnych". Tusk odcina się od Gowina ws. zwišzków partnerskich

Grupiński: Wrócimy do dyskusji

Szef klubu PO Rafał Grupiński zapowiedział, że klub Platformy wróci do dyskusji o regulacjach dotyczšcych zwišzków partnerskich. Grupiński powiedział dziennikarzom po głosowaniu, że zdziwiło go bardzo stanowisko ministra sprawiedliwoœci, który - jak mówił szef klubu PO - wyraził poglšd o niekonstytucyjnoœci projektów "sugerujšc sali, że to poglšd rzšdu". Grupiński ocenił, że Gowin "wyszedł przed szereg", bo "znał dobrze stanowisko premiera w tej sprawie". - W tej sprawie premier będzie musiał wycišgnšć jakieœ konsekwencje, bo mimo wszystko minister Gowin wyraŸnie w zbyt wielu sprawach współpracuje z opozycjš - oœwiadczył szef klubu PO. Grupiński podkreœlił jednoczeœnie, że PO nie może się zamykać przed zmianami cywilizacyjnymi. Zapowiedział, że w ramach dyskusji w klubie PO wróci do projektu ustawy o zwišzkach. - Wrócimy do projektu, będziemy dyskutować w klubie. Prędzej czy póŸniej moim zdaniem te zmiany, konieczne społecznie, i tak zostanš przeprowadzone przez Sejm - powiedział szef klubu PO.

Biedroń: jestem rozczarowany

- To jest dla mnie duże rozczarowanie - powiedział poseł RP Robert Biedroń. Jednoczeœnie podziękował premierowi za wsparcie i wyraził nadzieję na powrót do dyskusji na ten temat. - Składaliœmy przysięgę, że będziemy działali zgodnie z konstytucjš i obiecywaliœmy, że będziemy działać na rzecz całego narodu, więc miałem nadzieję, że posłowie dochowajš tej obietnicy - mówił Biedroń. Dodał, że liczył na to, iż zarówno pary heteroseksualne, jak i homoseksualne "będš mogły w końcu zalegalizować swoje zwišzki". - To jest dla mnie duże rozczarowanie. Ale też jestem optymistš i wierzę, że polskie społeczeństwo się zmienia; jeszcze kilka lat temu taka debata w Polsce byłaby niemożliwa, a dziœ jš odbyliœmy, więc jestem dobrej myœli - zaznaczył poseł. Poseł Ruchu podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi, który opowiadał się za kontynuowaniem prac nad projektami, za wsparcie. - To było bardzo ważne. Dla wielu osób, które czekajš na te zwišzki, to był taki dobry sygnał. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do tej dyskusji - mówił.

Wróbel: posłowie obronili godnoœć rodziny

Marzena Wróbel (SP) uważa, że posłowie odrzucajšc projekty o zwišzkach partnerskich obronili godnoœć rodziny. - Uważam, że to dobra wiadomoœć dla wszystkich, dla których rodzina jest najważniejsza; chciałabym podziękować posłom, którzy się do tego przyczynili - powiedziała posłanka Solidarnej Polski. W jej ocenie premier, krytykujšc w swoim wystšpieniu postawę Jarosława Gowina, "wymierzył publicznie policzek" konserwatywnej frakcji w PO. "To niegodne" - uznała posłanka.

Kalisz: SLD będzie dalej walczyć

Wiceszef klubu SLD Ryszard Kalisz zapowiedział, że Sojusz będzie w dalszym cišgu walczyć o zwišzki partnerskie i chciałby po raz kolejny złożyć odrzucone, w pierwszym czytaniu dwa projekty ustaw, które w tej sprawie złożył wspólnie z Ruchem Palikota. - Zawsze tam, gdzie chodzi o godnoœć człowieka, o poszanowanie przez organy władzy publicznej godnoœci każdego człowieka, będziemy dršżyć cišgle tę skałę, aż wygramy - podkreœlił Kalisz w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie. Kalisz powiedział, że wyniki głosowania przyjšł z ubolewaniem i przykroœciš. Dodał, że podczas czwartkowej debaty starał się racjonalnie przekonywać, niestety posłowie PiS zupełnie go nie zrozumieli. - Namawiam tych wszystkich konserwatystów: weŸcie dokumenty Soboru Trydenckiego - jeżeli wtedy ludzie żyli w œlubach bez księdza, to według was żyli na kociš łapę, przez 15 wieków chrzeœcijaństwa? Oni żyli właœnie w zwišzkach partnerskich - przekonywał wiceszef klubu Sojuszu. Odnoszšc się do braku jednoœci w klubie PO w sprawie zwišzków, Kalisz ocenił, że jest to "kolejna odsłona procesu dezintegracji" tej partii. Polityk Sojuszu jest zdania, że jesieniš tego roku nastšpiš w Platformie pewne ruchy. - Oczywiœcie jest to proces, to nie od razu następuje, to jest kropla, kropla, kropla, ale znajšc szybkoœć procesów politycznych, moment chwili będzie jeszcze w tym roku - zaznaczył wiceszef Sojuszu. - Czy PO jest jeszcze partiš, to ja już w tej chwili mam wštpliwoœci. Jest blokiem popierania rzšdu: tam, gdzie trzeba utrzymać rzšd - przykładowo obronić ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza - Platforma głosuje jak blok, nie jak partia, jak blok ludzi bronišcych swojej władzy. A tam, gdzie mamy projekty œwiatopoglšdowe, jest podział. Tak nie może być - uważa Kalisz.

Posłowie nie wiedzieli, nad czym głosujš?

Odrzucenie przez Sejm projektów ustaw ws. zwišzków partnerskich skomentowała szefowa Kampanii Przeciw Homofobii Agata Chaber: - Wynik głosowania - odrzucenie wszystkich projektów dotyczšcych zwišzków partnerskich - przyjmuję z wielkim smutkiem. (...) Większoœć posłów prawdopodobnie głosowała, nie wiedzšc, nad czym głosuje. Zdaniem Chaber, "propaganda, która mówi, że zwišzki partnerskie, zwišzki jednopłciowe sš zagrożeniem dla rodziny, dla narodu, dla małżeństwa, wynika z braku wiedzy". Wincenty Elsner: Was trzeba leczyć z homofobii i nietolerancji
Ruch Palikota: Z kim mamy rozmawiać - z PiSem i Solidarnš Polskš? PiS: Szkoda czasu na rozpatrywanie tych projektów PiS: To odwracanie uwagi od spraw ważnych Co odrzucili posłowie? Według projektu PO umowę zwišzku partnerskiego można byłoby zawrzeć przed notariuszem, albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Projekty RP i SLD przewidujš, że zwišzek zostałby zawarty, gdy dwie osoby jednoczeœnie złożš przed kierownikiem USC stosowne oœwiadczenia. We wszystkich projektach zapisano prawo dostępu do informacji medycznej o partnerze oraz prawo decydowania o pochówku. Partner - jako osoba najbliższa - podobnie jak małżonek, mógłby odmówić zeznań w charakterze œwiadka. Projekty regulowały też m.in. kwestie alimentów. Zgodnie z projektem PO zawarcie zwišzku partnerskiego - analogicznie jak małżeństwa - miało skutkować powstaniem wspólnoty majštkowej, obejmujšcej przedmioty nabyte przez partnerów w czasie jego trwania. Według jednego z projektów RP i SLD partnerzy mogliby przez umowę zawartš w formie aktu notarialnego ustanowić wspólnotę majštkowš. W myœl drugiego projektu, jeœli partnerzy nie postanowili inaczej, każde z nich zachowywałoby zarówno majštek nabyty przed zawarcie zwišzku, jak i póŸniej; mieli też nim samodzielnie rozporzšdzać. Projekty umożliwiały partnerom dziedziczenie po sobie na takich samych zasadach jak po żonie lub mężu - projekt PO stawiał tu jednak warunek, że upłynšł rok od zawarcia umowy zwišzku partnerskiego. Projekty RP i SLD umożliwiały też partnerom wspólne rozliczanie się z fiskusem; tego rozwišzania nie było w projekcie PO, który - w przeciwieństwie do projektów RP i SLD - nie dawał też prawa do renty po zmarłym partnerze, do zasiłku w zwišzku z opiekš nad chorym partnerem, objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL