Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Żubry w kamerze

www.lasy.gov.pl/zubr
Lasy Państwowe umożliwiajš od dziœ, 27 grudnia, podglšdanie żubrów
Co i ile zjada dziennie żubr? Jaka hierarchia panuje w żubrzym stadzie? Czy król puszczy budzi respekt u innych mieszkańców lasu? Białowieskie żubry można oglšdać dzięki transmisji online na stronie Lasów Państwowych (www.lasy.gov.pl/zubr), a także przeczytać wiele ciekawostek na temat tych zwierzšt, dzielić się swymi wrażeniami i dokumentować obserwacje na Facebooku (www.facebook.com/ZubryOnline). Oglšdać będzie można nie żubry żyjšce w oœrodku hodowli, lecz na wolnoœci. Cyfrowš kamerę zainstalowano na terenie Nadleœnictwa Browsk leżšcego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na œródleœnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej. To jedno z miejsc, gdzie leœnicy wykładajš zimš karmę dla żubrów, dlatego zwierzęta te chętnie odwiedzajš polanę i spędzajš na niej dużo czasu. Kamerę można zdalnie obracać i przybliżać obraz. W nocy komfortowš obserwację umożliwiajš reflektory podczerwieni o dużej mocy, oœwietlajšce większš częœć polany. Zwierzęta nie widzš tego œwiatła, więc nie wpływa ono na ich zachowanie i dobowy rytm życia.
Teraz na podglšdanej polanie najczęœciej zobaczyć można stado czterech – pięciu dojrzałych żubrzych byków. – Najłatwiej jest obserwować je właœnie zimš, gdy skupiajš się w większe grupy wędrujšce w poszukiwaniu pokarmu. Potrafimy odróżnić poszczególne zwierzęta i tym samym stada. W tym roku najbardziej charakterystyczne jest jedno z nich, z malutkim żubrem, który póŸno przyszedł na œwiat – mówi Bogusław Dawidziuk, leœniczy z Nadleœnictwa Browsk. Każdej zimy trzy nadleœnictwa z Puszczy Białowieskiej (Browsk, Hajnówka i Białowieża) kupujš w sumie 18 ton karmy dla żubrów. Dokarmiajš nie tylko zwierzęta żyjšce w częœci puszczy zarzšdzanej przez nie, ale też „goœci" z Białowieskiego Parku Narodowego, bo tamtejsze żubry bytujš najczęœciej właœnie na terenach Lasów Państwowych. Leœnicy wykładajš im w tzw. karmowiskach głównie siano, ale też owies czy kukurydzę. Pomaga to zwierzętom przetrwać trudne miesišce, gdy pokrywa œnieżna utrudnia dostęp do pokarmu, powstrzymuje je też przed zgryzaniem młodych drzewek w lesie lub wyrzšdzaniem szkód na polach rolników. Miłoœnikom przyrody stwarza okazję do podglšdania większej liczby wolno żyjšcych żubrów skupionych w jednym miejscu, co w innej porze roku byłoby niemożliwe. Transmisja online potrwa mniej więcej do połowy marca, gdy leœna stołówka stanie się zbędna i opustoszeje. Dzięki kamerze w Nadleœnictwie Browsk można podglšdać nie tylko króla polskich puszcz. – Często widzimy, jak za żubrami rzędem stojš jelenie i sarny, czekajšc na swojš kolejkę. Ostatnio zdarzyło się nawet, że zwierzęta zmierzajšce do brogu były atakowane przez wilki, choć bez powodzenia – opowiada Dawidziuk. Polanę odwiedzajš zajšce, czasem pojawi się kuna, co dzień przylatujš stada sójek, dzwońców i trznadli. Zimš w tej okolicy koczujš też bieliki, jest więc szansa, że któryœ pojawi się w zasięgu kamery. Wkrótce w polu obserwacji leœnicy postawiš karmik dla ptaków, by na stałe zwabić na wizję innych mieszkańców lasu. Żubr (Bison bonasus) to najbardziej imponujšcy mieszkaniec polskich lasów. Dorosłe samce, większe od samic, mogš ważyć ponad 900 kg i liczyć nawet blisko 190 cm wysokoœci w kłębie. Wczeœniej Lasy Państwowe zaproponowały internautom podobne przedsięwzięcie – podglšd gniazda bielików podczas lęgu. Okazało się ono hitem internetu. Od kwietnia do sierpnia losy pary Orła, Reszki oraz ich synów Szpona i Lotka œledziły dziesištki tysięcy osób. Zanim wiosnš 2013 r. ptaki powrócš do gniazda, można podglšdać na żywo największe ssaki.  – Doœwiadczenie, jakie zyskaliœmy, realizujšc projekt Bieliki Online, pozwoliło nam tym razem zaoferować lepszš jakoœć obrazu. Jest to mimo wszystko trudne przedsięwzięcie, ze względu ograniczonš przepustowoœć łšcza w miejscu tak oddalonym od dużych miast – wyjaœnia Marek Matecki, koordynator projektu z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. na podst. materiałów Lasów Państwowych
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL