Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Sejm odrzucił 6 tys. poprawek Ruchu Palikota do budżetu

Sejm przyjšł poprawkę do budżetu na 2013 r., która przesuwa œrodki z Funduszu Koœcielnego do nowej rezerwy celowej. Dzięki temu bezprzedmiotowe stało się prawie 6 tys. poprawek Ruchu Palikota, nad którymi nie trzeba już głosować
Za przyjęciem poprawki, zgłoszonej przez PO, opowiedziało się 234 posłów, 218 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Henryk Kowalczyk z PiS pytał przed głosowaniem, czy poprawka PO była konsultowana z przedstawicielami Koœciołów. "Rozumiem, że prawie 6 tysięcy poprawek zgłoszonych przez ruch Palikota jest oœmieszaniem, właœciwie kpinš z budżetu, z państwa polskiego, powagi Sejmu, ale nie można leczyć dżumy cholerš" - mówił Kowalczyk. Pytał też, czy poprawka ta zostanie naprawiona w Senacie, czy PO poprze wniosek senatorów PiS przywracajšcy "prawidłowy zapis Funduszu Koœcielnego". "Czy może jest to taka ukryta forma likwidacji Funduszu Koœcielnego rękami Palikota?" - pytał Kowalczyk.
Wincenty Elsner z Ruchu Palikota ocenił, odpowiadajšc Kowalczykowi, że poprawka PO jest ukrytš formš likwidacji Funduszu Koœcielnego. "Po przyjęciu tej poprawki na Funduszu Koœcielnym zostanie jeden tysišc złotych" - mówił. Zadeklarował, że Ruch Palikota pomoże premierowi Tuskowi zlikwidować Fundusz Koœcielny. Natomiast Krystyna Skowrońska z PO zapytała ministra finansów, czy będzie mógł wydać rozporzšdzenie, zgodnie z którym pienišdze, które trafiš z Funduszu Koœcielnego do nowej rezerwy, będzie można wydawać tak, jak dotychczas. "Chcę powiedzieć jasno, że jeżeli ta poprawka (PO - PAP) będzie przyjęta, to ja na pewno będę upoważniał wydatkowanie pieniędzy z tej rezerwy na cele, które dotychczas były finansowane z Funduszu Koœcielnego, póki nie będzie zmiany w ustawie dotyczšcej Funduszu Koœcielnego. Gwarantuję to pani poseł, póki ja będę ministrem finansów" - obiecał minister finansów Jacek Rostowski. Podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2013 r. Sławomir Kopyciński z RP złożył prawie szeœć tysięcy poprawek, które miały przesunšć œrodki z Funduszu Koœcielnego na rezerwę celowš dotyczšcš finansowania zabiegów in vitro. Po przyjęciu poprawki PO (która przenosi ponad 94 mln zł z Funduszu Koœcielnego na nowš rezerwę celowš pt. "Fundusz Koœcielny") głosowanie nad propozycjami Ruchu Palikota stało się bezprzedmiotowe. "Zgłosiliœmy tę poprawkę, aby obowišzujšce dotychczas reguły wydawania œrodków z Funduszu Koœcielnego mogły być podtrzymane. Poprawka zgłoszona przez Ruch Palikota zmierzała do tego, aby rozwišzać ten Fundusz" - argumentowała we wtorek Krystyna Skowrońska (PO) podczas posiedzenia komisji finansów publicznych. Komisja ta opiniowała poprawki zgłoszone przez posłów podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2013 r. Według Skowrońskiej propozycje RP miały doprowadzić do "destrukcji, na paraliżu Sejmu". W jej ocenie ponad 5,9 tys. poprawek RP do projektu przyszłorocznego budżetu miało wywołać chaos. Także Elżbieta Rafalska (PiS) stwierdziła podczas obrad komisji, że zgłoszenie niemal 6 tys. poprawek przez RP to "próba paraliżu prac nad budżetem". Posłanka apelowała do posłów RP, aby wycofali się z nich. W œrodę jeszcze przed głosowaniem w sprawie przyszłorocznego budżetu Sławomir Kopyciński (RP) złożył wniosek o przerwę w obradach. Poseł RP ocenił, że poprawka klubu PO została zgłoszona niezgodnie z regulaminem Sejmu. Według niego w tym przypadku PO "nie zawahała się posłużyć przestępstwem dla ratowania finansów Koœcioła". Kopyciński dowodził, że poprawka została zgłoszona po zakończeniu drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zarzšdziła 10-minutowš przerwę w obradach i zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów na wniosek Sławomira Kopycińskiego. Po przerwie Kopacz odczytała notatkę przygotowanš przez dyrektora sekretariatu posiedzeń Sejmu, którš przedstawiła też na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Według notatki poprawka PO została złożona do wicemarszałka prowadzšcego obrady przez posłankę Skowrońskš w trakcie drugiego czytania projektu budżetu "pomiędzy zakończeniem wystšpień indywidualnych a poczštkiem zadawania pytań". Jak wynika z notatki, pod poprawkš widniał podpis upoważnionej wiceprzewodniczšcej klubu PO, a fakt złożenia poprawek w imieniu klubu PO był zasygnalizowany we wczeœniejszym wystšpieniu Skowrońskiej. "Wszystkie wymogi formalne przy złożeniu poprawek zostały zachowane" - stwierdzono w notatce. Po posiedzeniu Konwentu Seniorów Skowrońska wyjaœniła, że przekazała poprawkę podpisanš przez wiceszefowš klubu PO Izabelę Mrzygłockš i "złożyła jš zgodnie z regulaminem na ręce wicemarszałka Jerzego Wenderlicha (SLD), który wówczas prowadził obrady". "Wobec posła Kopycińskiego podejmiemy regulaminowy i sšdowy tryb, ponieważ nadużył uprawnień, które przysługujš posłowi" - dodała Skowrońska.
ródło: ekonomia24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL