Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Wielka Brytania: w największych firmach ruszajš zapisy do planów emerytalnych

Steve Webb, minister ds. emerytur w Wielkiej Brytanii
Archiwum
Automatyczne zapisy do pracowniczych planów emerytalnych już rozpoczęły się i obejmš miliony osób. Ich celem jest zapewnienie ludziom z przeciętnymi i niskimi wynagrodzeniami dodatku do państwowej emerytury
Program automatycznego przystępowania do zakładowego planu emerytalnego (automatic enrolment) wystartował 1 paŸdziernika i jest jednš z największych reform w brytyjskim systemie emerytalnym od wielu lat. la wielu pracowników to będzie pierwszy raz, kiedy pracodawca dokonuje wpłat do ich koszyka emerytalnego. Korzyœci pozyskane z automatycznego zapisu majš na celu uzupełnienie œrodków płynšcych z planów zarówno państwowych, jak i prywatnych. Aktualnie tylko najwięksi pracodawcy, tacy jak wielkie supermarkety, będš zaangażowani w pierwszš falę automatycznych zapisów. Pozostali będš dołšczać w miarę, jak system będzie rozszerzany. Najmniejsze firmy nie będš musiały rozpoczynać przyłšczania swoich pracowników aż do lipca 2015 r.
Minister ds. emerytur Steve Webb komentuje dla BBC: „Staramy się zasypać olbrzymiš przepaœć, a w długim terminie jest to po prostu konieczne dla ratowania emerytur. Połowa pracowników nie odkłada oszczędnoœci poza planami państwowymi. W tym systemie nie ma tego całego zamieszania i problemów powišzanych z wyborem planu, gdyż wybiera go firma. Ona płaci też składki. Jedyne zamieszanie powstaje, jak ktoœ chce się z tego planu wycofać".  

Składka roœnie

W nowym systemie częœć wynagrodzenia pracownika będzie automatycznie przekierowywana do jego portfela emerytalnego (zakładajšc, że ma on więcej niż 22 lata i nie należy już do jakiegoœ planu pracowniczego). Na poczštku ta kwota wynosić będzie minimalne 0,8 proc. Pracodawca będzie zobligowany do dodania od siebie ekwiwalentu w wysokoœci 1 proc. zarobków pracownika. Ulga podatkowa dodaje kolejne 0,2 proc. Te minimalne składki wzrosnš z czasem do 4 proc. po stronie pracownika, 3 proc. po stronie pracodawcy i 1 proc. w postaci ulgi podatkowej – sumarycznie do 8 proc. Œrodki będš inwestowane przez już istniejšcy plan emerytalny firmy, towarzystwa ubezpieczeniowe albo przez plan wspierany rzšdowo (jak NEST – National Employment Savings Trust). Na emeryturze, czyli najwczeœniej w wieku 55 lat, pracownik może uzyskać dostęp do tych œrodków poprzez roczne wypłaty. Kiedy osišgnięty zostanie pułap pełnych 8 proc., osoba zarabiajšca 20 tys. funtów rocznie może uzyskiwać łšcznie 1154,88 funtów składek rocznie. Poczynajšc od wieku 22 lat, możliwe jest osišgnięcie 46 160 funtów w wieku 62 lat (po 40 latach oszczędzania). Jeżeli w cišgu tych 40 lat przeciętny zwrot na tych funduszach wynosiłby 4 proc. rocznie, to oszczędzajšcy kończyłby z portfelem zasobnym w 112 107 funtów. Jak podaje Money Advice Service, przy dzisiejszych, historycznie niskich ratach to zapewniłoby zdrowemu mężczyŸnie, już po uwzględnieniu inflacji, rocznš wypłatę w wysokoœci 3441 funtów (albo 287 funtów miesięcznie).  

Wzrosnš oszczędnoœci

Rzšd twierdzi, że automatyczne zapisywanie do planów jest tak ważne, gdyż pracownicy nie powinni polegać tylko na emeryturze państwowej, zwłaszcza że spodziewana długoœć życia roœnie. Ustawa została ciepło przyjęta przez sektor ubezpieczeniowy. - Nie można przecenić tego, jak ważne jest oszczędzanie na emeryturę – twierdzi Stephen Gay ze Stowarzyszenia Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI). - Automatyczne zapisywanie pomoże pracownikom wykształcić w sobie nawyk oszczędzania, który zyskajš na całe życie. Emerytura państwowa to fundament, ale większoœć ludzi potrzebuje więcej i im wczeœniej zacznš oni oszczędzać, tym łatwiej będzie im odłożyć wymagane sumy na staroœć - dodaje. Pracownicy będš mieli możliwoœć wypisania się z planu i uzyskajš informacje o tym, zanim ich wynagrodzenia zacznš być dzielone, aby przekazywać składki. - Niektórzy ludzie mogš myœleć o porzuceniu planu, ale zachęcamy ich do pozostania i oszczędzania na staroœć – powiedziała Joanne Segars, prezes Narodowego Stowarzyszenia Funduszy Emerytalnych (NAPF). - Opuszczenie planu może oznaczać utratę ulg podatkowych i składek pracodawcy, które w praktyce sš darmowymi pieniędzmi. Nowy system najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu poziomu oszczędnoœci. W ostatnim roku tylko jeden na trzech pracowników sektora prywatnego był zapisany do planu. Departament Pracy i Emerytur twierdzi, że do końca roku około 600 tys. więcej mieszkańców Zjednoczonego Królestwa będzie oszczędzać na planie pracowniczym, a w maju 2013 r. – już 4,3 miliona. Ostatecznym celem jest zwiększenie tej liczby do 6–9 milionów osób do końca 2018 r., kiedy automatycznie dołšczać do planów będš wszyscy pracodawcy. Jednakże Instytut Studiów Podatkowych (IFS) zasugerował, że ogólny wpływ zmian na poziom oszczędzania nie jest do końca jasny. Niektórzy ludzie, którzy mogliby oszczędzić więcej, mogš trzymać się składki minimalnej. Inni mogš zredukować inne formy oszczędzania. Niektórzy pracodawcy mogš wybrać, aby opłacać składki poprzez obniżanie wynagrodzeń, zwiększanie cen albo ograniczanie zysków. Wszystkie te czynniki mogš mieć wpływ na ograniczenie oszczędnoœci gospodarstw domowych. - Proste zwiększanie liczby oszczędzajšcych nie osišgnie ogólnych celów rzšdu, jeżeli jest połšczone z ograniczeniem innych oszczędnoœci – raportuje IFS.   Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglšdem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. ródło: BBC.co.uk
ródło: GPE

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL