Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Były szef CBA wzywa do zbadania umorzenia korupcji w Sšdzie Najwyższym

Mariusz Kamiński
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Mariusz Kamiński, były szef CBA a obecnie poseł PiS skierował list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta
Wzywa w nim do zbadania umorzenia sprawy korupcji w Sšdzie Najwyższym. Sprawę w miniony pištek umorzyła Prokuratura Apelacyjna w Krakowie. Jej rzecznik twierdzi prokurator Piotr Kosmaty twierdzi, że CBA zebrała dowody na korupcję łamišc prawo. CBA miała wprowadzić w błšd prokuratora krajowego, który zgodził się na przeprowadzenie operacji specjalnej. Dziœ w tej sprawie ma zabrać głos również I prezes Sšdu Najwyższego Stanisław Dšbrowski. Warszawa, 3 paŸdziernika 2012 r. Sz.P.
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
  W zwišzku z umorzeniem œledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjnš  w Krakowie, dotyczšcego korupcji w wymiarze sprawiedliwoœci i organach œcigania, zwracam się do Pana o przeprowadzenie kontroli w ramach przysługujšcego Panu nadzoru, zasadnoœci podjęcia takiej decyzji. Z medialnych przekazów wynika, że œledztwo to zostało umorzone z powodu rzekomych naruszeń, których miałem dopuœcić się ja i podlegli mi funkcjonariusze CBA. Naruszenia te miały polegać także na wprowadzeniu w błšd Prokuratury Krajowej w zakresie uzyskania zgody na rozpoczęcie operacji specjalnej. Stanowczo sprzeciwiam się nieprawdziwym i obraŸliwym zarzutom stawianym pracy funkcjonariuszy CBA. Nie zgadzam się również ze skandalicznym umorzeniem œledztwa w sytuacji oczywistych dowodów przyjmowania korzyœci majštkowych w zamian za załatwienie korzystnych wyroków sšdowych. Prokuratura Krajowa, już w 2009 r. dysponowała pełnym materiałem dowodowym i po jego przeanalizowaniu wszczęte zostało œledztwo, prowadzone przez prokuratora Marka Wełnę. Wedle uzyskanych przeze mnie informacji, prokurator ten zamierzał doprowadzić do zatrzymania i postawienia zarzutów osobom zwišzanym ze sprawš, w tym wystšpić o uchylenie immunitetów sędziowskich. Sprawa ta została mu jednak wtedy odebrana. Dzisiaj œledztwo zostaje umorzone, a toczy się postępowanie dotyczšce pracy funkcjonariuszy CBA. Takie działania Prokuratury sš skandaliczne. Doprowadziło to bowiem do sytuacji kiedy sędziowie, prokuratorzy i adwokaci, którzy za łapówki chcieli wpływać na treœć wyroków pozostajš bezkarni i co więcej nadal wykonujš swoje zawody w wymiarze sprawiedliwoœci. Co do faktu brania przez nich łapówek nie ma przecież żadnych wštpliwoœci, a dowody na to „unieważnia" Prokuratura w Krakowie stosujšc wštpliwe i  niezwykle korzystne dla przestępców, interpretacje przepisów prawa. Zdecydowanie nie zgadzam się z uzasadnieniem prokuratora umarzajšcego sprawę kwestionujšcego legalnoœć działań funkcjonariuszy CBA przeprowadzanych w ramach operacji specjalnych. Rozumiem przez to, że kwestionowana jest również legalnoœć działań podejmowanych przez kierownictwo Prokuratury Krajowej, które już w roku 2009 dysponowało pełnym materiałem operacyjnym.  Nikt wówczas z Prokuratury Krajowej nie formułował wštpliwoœci dotyczšcych braku podstaw prawnych i faktycznych prowadzonych przez CBA czynnoœci operacyjnych. Składane wnioski dotyczšce kontynuowania tych operacji, obszernie informowały o dotychczasowych działaniach podjętych w sprawie oraz  o planowanych nowych czynnoœciach. Z uwagi na to, należy uznać za absurdalnš insynuację prokuratora umarzajšcego sprawę o rzekomym wprowadzeniu w błšd Prokuratury Krajowej. Oznaczać to by mogło, iż prokuraturš na tak wysokim szczeblu kierujš ludzie zupełnie do tego nieprzygotowani i niekompetentni. Majšc na uwadze, że œledztwo zostało umorzone przez prokuraturę z przyczyn formalnych, a fakty przyjmowania korzyœci majštkowych i powoływania się na wpływy  w sšdach sš oczywiste, Pana decyzja o przeprowadzeniu kontroli zasadnoœci umorzenia tej sprawy, jest szczególnie istotna      z punktu widzenia opinii publicznej i jej postrzegania pracy wymiaru sprawiedliwoœci. Mariusz Kamiński
były Szef CBA
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL