Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Majš mundur, chcš więcej broni

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sokistów i inspektorów skarbówki cišgnie do broni i materiałów wybuchowych. Chcš z nich korzystać jak policja
Niemal wszystkim służbom marzš się uprawnienia, które je upodobniš do bohaterów amerykańskich filmów o szeryfach lub służbach specjalnych. Sokiœci, inspektorzy transportu drogowego, a także kontrolerzy skarbówki chcieliby paradować z broniš u boku i niczym policja strzelać do przestępców. Oczekiwania dotyczšce możliwoœci stosowania broni palnej ma większoœć z działajšcych w kraju służb – wynika z uwag, jakie zgłosiły do projektu MSW o stosowaniu œrodków przymusu bezpoœredniego. „Rz" dotarła do tych uwag. – Stosowanie broni palnej wymaga odpowiedniego przeszkolenia. Rozszerzenie uprawnień do stosowania broni palnej byłoby nieuzasadnione i niebezpieczne dla obywateli. Tym bardziej że w kraju sš już 23 służby uprawnione do stosowania œrodków przymusu – przestrzega Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. – Zadania i specyfikę danej służby – te dwie kluczowe kwestie – bierzemy pod uwagę przy okreœlaniu œrodków przymusu. Każda ze służb musi uzasadnić, że dany œrodek przymusu jest jej niezbędny do wykonywania swoich zadań – studzi zapały służb Małgorzata WoŸniak, rzecznik MSW. Resort spraw wewnętrznych chce okreœlić w ustawie katalog tzw. œrodków przymusu dla poszczególnych służb. Propozycje zapisał w założeniach do projektu ustawy o zasadach użycia œrodków przymusu bezpoœredniego i broni palnej.
Chodzi o to, co wolno funkcjonariuszom służb, gdy osoba zatrzymywana stawia opór. Resort chce, by broni mogły używać tylko specjalistyczne formacje, głownie policja, ABW, CBA, ale wycofał się z pomysłu, by można było strzelać bez ostrzeżenia. Chce za to wprowadzić na szerszš skalę paralizatory. Ale służby majš znacznie większy apetyt. Broń palnš chcš mieć nawet formacje, po których najmniej można byłoby tego oczekiwać. I tak sokiœci oraz inspektorzy kontroli skarbowej chcieliby móc używać broni m.in. do ujęcia „okreœlonych kategorii osób, które schroniły się w miejscu trudno dostępnym, a z okolicznoœci wynika, że mogš użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia. Co to oznacza? Nie bardzo wiadomo, choć jedno jest pewne. – Jeżeli ktoœ jest w miejscu trudno dostępnym, to jest unieruchomiony i trudno mu uciec. Sokista ma wtedy wezwać policję – twierdzi MSW i zgadza się na użycie broni przez SOK tylko w razie zamachu na konwój. – Specyfika funkcjonowania SOK nie uzasadnia przyznania takich uprawnień – mówi WoŸniak. Zaskakujš oczekiwania Ministerstwa Finansów, które chce, by inspektorzy kontroli skarbowej mogli stosować œrodki pirotechniczne do pokonywania m.in. „zamknięć budowlanych". Po co inspektom skarbówki, którzy nie potrafili wykryć afery Amber Gold, prawo do wyważania trotylem drzwi? Wczoraj resort nie odpowiedział na pytanie „Rz". Ale MSW nie ma wštpliwoœci: – To œrodki sš charakterystyczne dla działań policyjnych. Z broni chcieliby też móc szerzej korzystać inspektorzy transportu drogowego w razie zamachu na mienie czy na innš osobę. Ale i na to MSW kategorycznie się nie zgadza. Chce zabrać też tej formacji możliwoœć stosowania kolczatek do unieruchamiania pojazdów. – Od poczštku naszej działalnoœci możemy korzystać z kolczatek i używać broni tylko w obronie własnej – zaznacza Alvin Gajadhur, rzecznik GITD. Z informacji „Rz"?wynika, że MSW jest skłonne rozważyć kwestię kolczatek, co do broni zdania nie zmieni. Służba wywiadu wojskowego chciała stosować siatki obezwładniajšce i pociski gumowe (nie ma zgody MSW). Straż miejska, leœna i straż parku prosiła o konie „jako œrodek przymusu", ale będzie mogła je wykorzystywać tylko do transportu. Skšd taki pęd służb do broni? – Chodziło o to, żeby wszystkie służby posiadały podobne uprawnienia – mówi „Rz" Paweł Boczek, rzecznik SOK. Podobnie uważa inspekcja transportu drogowego, bo tak jak policja łapie pijanych kierowców. – Można odnieœć wrażenie, że  chcš mieć broń, bo ma jš policja – mówi urzędnik MSW. Tymczasem policja, choć jest na pierwszej linii walki z przestępczoœciš, uwag do projektu nie zgłosiła. Nie chce nawet rezygnacji ze strzału ostrzegawczego (czego chciałoby CBA). – W projekcie MSW brakuje analizy tego, czy ustawowe kompetencje danej służby wymagajš konkretnych œrodków przymusu – zaznacza Wojciech Klicki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL