Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Tatarzy chcš wrócić na Krym

ROL
Dziœ na półwyspie dominujš Rosjanie. Ale co się stanie, jeœli powrócš tam tysišce Tatarów?
Czy Tatarzy mogš się stać antidotum na rosnšce wpływy krymskich Rosjan? – zastanawiajš się politycy i eksperci. Moskwa obserwuje ich dšżenia do odbudowy pozycji na półwyspie, a rosyjscy publicyœci podkreœlajš, że Tatarzy przestali liczyć na Kijów i szukajš pomocy na Zachodzie.

Prawo do samostanowienia

W przyszłym roku krymski Medżlis – reprezentacja Tatarów – chce pod egidš OBWE zorganizować międzynarodowš konferencję, poœwięconš problemom repatriantów. „W Kijowie obawiajš się, że sprawa zaktualizuje ideę o nadaniu Tatarom prawa do samostanowienia w historycznej ojczyŸnie. A Zachód, który wtršci się w sytuację, będzie miał dodatkowe atuty wywierania wpływu na władze w Kijowie" – pisała rosyjska „Niezawisimaja Gazieta". Na Krymie mieszka 280 tysięcy Tatarów. Poza półwyspem – 150 tysięcy
W XIX wieku Tatarzy na Krymie stanowili 77 proc. mieszkańców. W latach 1917–1937 ich odsetek zmalał z 28 do 20 proc. Za rzekomš współpracę z Niemcami podczas II wojny œwiatowej Stalin ukarał Tatarów deportacjami. W 1944 r. z półwyspu deportowano ok. 200 tysięcy Tatarów. Najwięcej do krajów Azji Centralnej. Tatarzy byli wywożeni także na Ural i do Kostromy. Ich powrót na Krym był niemożliwy do 1989 r., a gdy już wracali, dochodziło do napięć, gdyż ich ziemia i domy były już zajęte przez innych ludzi. Tatarzy zostali zmuszeni do zajmowania niezasiedlonych ziem. Rozbijali miasteczka namiotowe, także w górach. Dziœ ich sytuacja jest niewiele lepsza. W ukraińskim parlamencie cišgle leży projekt ustawy o przywróceniu praw osobom deportowanym ze względu na narodowoœć. Zdaniem kijowskich ekspertów sprawa nie jest prosta, ziemia na Krymie jest zbyt droga, a ustępstwa rzšdzšcych w Kijowie wobec Tatarów mogš rozgniewać Kreml. – Jeœli krymski premier Anatolij Mohylew i Partia Regionów, która kontroluje półwysep, zechcš rozwišzać problem Tatarów, rosyjska prasa i rosyjskie nacjonalistyczne organizacje na półwyspie ogłoszš, że to ustępstwo wobec Tatarów, co będzie œwiadczyć o porażce władz. Z innej jednak strony od premiera Mohylewa wymaga się, by na Krymie było spokojnie. A zatem rzšdzšcy majš dylemat – mówił ukraiński politolog Ihor Semywołos.

Tatarzy kontra Rosjanie

Krym jest dziœ organizmem szczególnym. Autonomiczna republika w unitarnej Ukrainie, rozsadzana cišgotami częœci społecznoœci rosyjskiej, by połšczyć się z Rosjš. Te tendencje œwiadomie wspierane sš przez Moskwę, a sytuację komplikuje obecnoœć w Sewastopolu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Przy czym półwysep jest gospodarczo i surowcowo uzależniony od Ukrainy, z której na przykład otrzymuje rurocišgiem większoœć wody. Mocniejsza pozycja nastawionych zdecydowanie prozachodnio krymskich Tatarów zmniejszyłaby wpływy tamtejszych Rosjan, ale zdaniem deputowanego krymskiego parlamentu Wołodymyra Kazarina Zachód może się wahać z udzieleniem Tatarom pomocy. – Dlatego, że doœwiadczenie Zachodu w sprawie rozwišzywania problemów z udziałem wspólnot muzułmańskich nie jest najlepsze – mówił Kazarin. Problem Tatarów od lat uwiera elity w Kijowie, a rzšdzšcy rozwišzywali go w różny sposób. Były szef krymskiej milicji, obecnie premier Krymu Anatolij Mohylew w 2007 r. nakazał rozbić buldożerami ich namiotowe miasteczko na górze Aj-Petri. W zeszłym roku na półwyspie dochodziło do starć Tatarów z rosyjskimi kozakami, którzy próbowali ustawiać prawosławne krzyże w pobliżu œwištyń muzułmańskich i miejsc pochówków tatarskich. Według oficjalnych statystyk na Krymie mieszka 280 tysięcy Tatarów (12,6 proc. całej ludnoœci). Poza granicami półwyspu 150 tysięcy. – Większoœć deportowanych została w Uzbekistanie. Tatarzy chcieliby wrócić na Krym, ale nie majš dokšd – mówi „Rz" Mustafa Dżemilew, szef krymskiego Medżlisu. Pytany, co jest potrzebne, by wrócili, ten niekwestionowany przywódca, jak sami się okreœlajš, narodu krymskotatarskiego, odpowiada: – Mieszkań i pracy. Zachód chce nam pomóc, ale ukraińskie władze już nie. Dżemilew podkreœla, że on sam i jego współpracownicy nie tracš nadziei i wierzš, że międzynarodowa konferencja w przyszłym roku się odbędzie. – Zaprosiliœmy do udziału w niej prezydenta Wiktora Janukowycza, ale na razie nie odpowiedział. MSZ w Kijowie twierdzi, że konferencja może się odbyć, ale po przyjęciu ustawy o przywróceniu praw deportowanym – dodaje. Twierdzi, że Rosja Tatarów uważa za głównych przeciwników ich strategicznych interesów, wœród których najważniejszy – to odebranie półwyspu Ukrainie.

Politycznie – tak

Jak w takiej sytuacji zachowa się Zachód? Czy zainteresuje się problemem Tatarów? Czy rzeczywiœcie będzie chciał wykorzystać okazję, by sprawić kłopot Moskwie? Sceptycznie do sprawy nastawiona jest Deborah Sanders z brytyjskiego King's College. – Nie sšdzę, by na Krym zdołały wrócić tysišce Tatarów. Będš to raczej dziesištki – mówi „Rz". – Przede wszystkim sami będš obawiali się wracać, bojšc się dyskryminacji, nie majšc ziemi, domów, pracy. A Unia Europejska jest podzielona i np. Niemcy nie będš chciały im pomagać, bo byłoby to niekorzystne dla Rosji – podkreœla. Ale według eurodeputowanego Pawła Zalewskiego (PO) wsparcie polityczne UE dla Tatarów jest możliwe. – Rzecz jasna z pomocš ekonomicznš byłoby o wiele trudniej, ze względu na ogólnš sytuację w UE – wskazuje w rozmowie z „Rz". Zdaniem pragnšcego zachować anonimowoœć polskiego dyplomaty Tatarzy mogliby żšdać zadoœćuczynienia od Rosji jako prawnego następcy ZSRR – a to Zwišzek Radziecki wysiedlił Tatarów z Krymu. – Niewykluczone byłoby też ich wystšpienie do sšdu w Strasburgu, za przykładem polskich tzw. zabużan – dodał. Ale do tego potrzeba by działań na o wiele większš skalę. Pytanie, czy sš do nich gotowi?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL