Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Pracowity jak nauczyciel

Fotorzepa
162 minuty - tyle dziennie polski nauczyciel pracuje przy tablicy
Nauczyciele szkół podstawowych pracujš przy tablicy najkrócej spoœród nauczycieli wszystkich najlepiej rozwiniętych gospodarek œwiata. Polski pedagog ma też najniższy na œwiecie wymiar godzin, które powinien przepracować w szkole. Takie dane przynosi najnowszy, opublikowany wczoraj raport Education at Glance 2012. Przygotowuje go co roku OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Nauczyciel szkoły podstawowej przy tablicy spędza rocznie 502 godziny, co przy 186 dniach pracy daje około 162 minut - nieco ponad trzy i pół godziny lekcyjne dziennie. Dla porównania rosyjski ma œrednio pięć lekcji dziennie, niemiecki 5,5, czeski blisko szeœć, hiszpański prawie siedem, a amerykański osiem. Œredni czas pracy dydaktycznej nauczycieli dla krajów OECD oraz UE wynosi ponad5,5 godziny lekcyjnej. Jeszcze gorzej wyglšdajš statystyki dotyczšce wymaganego czasu pracy w szkole. Zgodnie z danymi raportu polscy nauczyciele szkół podstawowych powinni spędzić w cišgu roku na terenie swojej placówki 540 godzin, czyli ok. 174 minut dziennie. Sš więc dostępni dla uczniów ok. 12 minut po tym gdy skończš lekcję. W tych zestawieniach nawet nie zbliżamy się do œrednich unijnych czy OECD. Te wynoszš odpowiednio 1085 i 1178 godzin rocznie. Dla przykładu greccy nauczyciele, którzy przy tablicy spędzajš porównywalnš liczbę godzin, drugie tyle poœwięcajš na inne zajęcia na terenie szkoły. W cišgu roku muszš być tam obecni przez 1140 godzin. Tak niski wymiar czasu pracy dydaktycznej gwarantuje pedagogom Karta nauczyciela, zgodnie z którš w tygodniu muszš przepracować przy tablicy 18 godzin. Te przepisy zostały wprowadzone w czasie stanu wojennego, był to prezent władz dla nauczycieli, by ci nie strajkowali. Przed zmianami musieli pracować przy tablicy26 godzin, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi œrednia dla krajów UE.
Kiedy pojawia się temat czasu pracy nauczycieli, pedagogiczne zwišzki natychmiast protestujš przeciwko zarzutom, że ci pracujš mało. - Czas pracy nauczyciela to poza pensum także zajęcia wychowawcze oraz inne zadania statutowe szkoły, czyli np. zebrania czy przygotowanie się do zajęć, to składa się na 40-godzinny kodeksowy wymiar pracy w tygodniu - przekonuje Sławomir Broniarz, szef ZNP. Rzeczywisty czas pracy pedagogów miał zbadać Instytut Badań Edukacyjnych. Od wyników tych badań MEN uzależnia ewentualne zmiany czasu ich pracy. - Wyniki tych badań poznamy najwczeœniej w marcu przyszłego roku, choć pierwsze ankiety odnoœnie do czasu pracy pedagodzy wypełnili już w listopadzie 2011 r. - poinformowała nas rzeczniczka tej instytucji Natalia Skipietrow. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliœmy, prace nad tymi badaniami utknęły, bo osoba odpowiedzialna za ich koordynację przebywa na urlopie macierzyńskim. Podniesienia nauczycielskiego pensum do 20 godzin domagajš się samorzšdowcy. Przygotowali już nawet odpowiedni projekt ustawy. W resorcie edukacji od kilkunastu tygodni trwajš natomiast negocjacje między samorzšdowcami a nauczycielskimi zwišzkami na temat zmian w Karcie. To już kolejny resortowy zespół, który pochyla się nad tymi zagadnieniami. Nie wiadomo, co stało się z wynikami pracy poprzedniego, który od2009 r. zajmował się pragmatykš zawodowš nauczycieli. Efekt obecnych regulacji dotyczšcych czasu pracy nauczycieli jest taki, że samorzšdy do szkół dokładajš kilkanaœcie miliardów złotych, a nauczycielskich etatów przybywa w czasie, gdy w szkołach jest coraz mniej uczniów. Komentarz Bartosza Marczuka
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL