Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Kaczyński: Polska się zwija

ROL
Od litanii braków i niezałatwionych przez rzšd Donalda Tuska spraw rozpoczšł swoje wystšpienie prezes PiS Jarosław Kaczyński
Jak mówił, w Polsce jest poważny problem demograficzny, problem braku pracy, nie ma polityki prorodzinnej, sš złe perspektywy, jeœli chodzi o emerytury, jest fatalny stan służby zdrowia, oœwiaty, "zadziwiajšca" polityka kulturalna, brak dobrej polityki wobec wsi, obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polaków, oraz lekceważenie nadużyć i korupcji - czego, jego zdaniem, najlepszym przykładem jest sprawa Amber Gold. - Od wielkich polskich zmian minęły 23 lata. 23 lata po wojnie zniszczona Europa kwitła. Polska natomiast się zwija - mówił prezes. - Jako jedyna partia opozycyjna - bo opozycja pozostałych jest, powiedzmy, zastanawiajšca - musimy przystšpić do ofensywy - zapowiedział Kaczyński.

Zmiana w organizacji finansów publicznych

Jego zdaniem, aby w Polsce mogło się coœ zmienić, konieczna jest zmiana organizacji finansów publicznych. Zapowiedział wprowadzenie podatków obrotowych dla banków i wielkich sieci sklepów. - Proponujemy nowš ustawę, która połšczy PIT i CIT w jednej ustawie, i nowš ustawę o VAT - powiedział szef PiS. Jak mówił, jeœli chodzi o ustawę dotyczšcš podatku od dochodów, to przede wszystkim ma być zmniejszone zasadniczo ryzyko interpretacyjne, deklaracje podatkowe majš być bardzo uproszczone, majš być precyzyjnie okreœlone te koszty pracy, które można odliczyć od dochodu. - Wreszcie to, co najważniejsze - to ma być ustawa proinwestycyjna, czyli krótko mówišc to, co przedsiębiorstwo inwestuje, nie jest opodatkowane - zaznaczył. - Jeœli chodzi o VAT - mówił Kaczyński - to PiS chce zatrzymać jego wzrost, który "dziœ jest planowany nawet do 25 proc.". - Ale jednoczeœnie rejestracji podatkowej majš podlegać wszystkie podmioty, prowadzšce w Polsce działalnoœć gospodarczš - powiedział.

Konfiskować mienie przestępców

PiS proponuje zaostrzenie kar m.in. za korupcję oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Opowiada się także za wprowadzeniem przepisów o konfiskacie mienia przestępców. - To poczštek ofensywy PiS - powiedział Jarosław Kaczyński, przedstawiajšc plany legislacyjne. Szef PiS powiedział, że jego formacja chce zaostrzenia kar w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. - A więc zabójstwo, pobicie ze skutkiem œmiertelnym i takie zdefiniowanie tego pobicia, by ewidentne zabójstwa nie były traktowane jako pobicia ze skutkiem œmiertelnym. Bo jeżeli kilku ludzi katuje kogoœ w sposób wyjštkowo brutalny, to jest oczywiste zabójstwo, a nie żadne pobicie ze skutkiem œmiertelnym i to jest nawet zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - powiedział Kaczyński.

10 lat walki z bezrobociem

Po dojœciu do władzy PiS ma zamiar zaproponować dziesięcioletni plan walki z bezrobociem. Ma on polegać na powstaniu 1,2 miliona miejsc pracy, szczególnie w miejscowoœciach poniżej 50 tys. mieszkańców, na terenach wiejskich i w gminach  "zdegradowane ekonomicznie". Będzie on wspomagany przez system stypendiów, a koszty na ich stworzenie majš być pozyskane m.in. przez rezygnację z większoœci szkoleń, które wg prezesa sš "wyrzucaniem pieniędzy" oraz dzięki likwidacji niektórych zwolnień podatkowych. Taka metoda walki z bezrobociem nie będzie obcišżać finansów publicznych.

Edukacja, emerytury i budownictwo

Kaczyński przedstawił też pomysł na wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Zaproponował powołanie specjalnych kas mieszkaniowych, gdzie można by odkładać przez dłuższy okres niewielkie sumy, by w końcu zyskać państwowš premię. Te œrodki, zdaniem prezesa PiS, zostałyby uzupełnione przez możliwoœć zacišgania kredytów na cele mieszkaniowe w specjalnym funduszu z udziałem państwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział także zmiany w systemie emerytalnym. Pierwszy 1000 zł emerytury miałby być zwolniony od podatku, a obywatel miałby możliwoœć wyboru między odkładaniem pieniędzy na œwiadczenie do ZUS albo do OFE. Zmiany w systemie edukacyjnym miałyby polegać na powrocie do poczštku edukacji od 7. r.ż., oœmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Do szkół miałyby wrócić gabinety lekarskie. Język polski, historia i religia - nauczane w pełnym wymiarze godzin. Trzy podręczniki do wyboru z danego przedmiotu miałyby załatwić sprawę wolnej amerykanki w tej kwestii. Miałaby być także wzmocniona rola kuratoriów w systemie edukacji, co miałoby zapobiec naciskom lobbystów.

Bez NFZ, ze spółdzielniami rolniczymi

Propozycje PiS w zakresie służby zdrowia, to - jak mówił Kaczyński - likwidacja NFZ i "przejœcie na finansowanie budżetowe". Kaczyński poinformował, że w zakresie kultury, PiS proponuje m.in. powrót do polityki kulturalnej, która "będzie zachowywała dotychczasowy dorobek instytucjonalny" oraz takiej, która będzie promowała dziedzictwo narodowe "w najlepszym tego słowa znaczeniu" Jeœli chodzi o rolnictwo, według Kaczyńskiego najważniejsza jest walka o dopłaty dla polskich rolników i tworzenie spółdzielni rolniczych, które dbałyby o interes rolników w kwestii cen produkowanych przez nich produktów. Kaczyński zwrócił uwagę, że przed Polskš jest jeszcze wiele problemów, o których PiS będzie jeszcze mówił. - To poczštek tej naszej ofensywy PiS, która ma mieć jeden cel - alternatywa, zbudowanie pełnej alternatywy, innego sposobu rzšdzenia naszym krajem, bo ten sposób, który widzimy od 5 lat, nikt rozsšdny nie może tego zakwestionować, całkowicie zawiódł - oœwiadczył.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL