Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Zabobon wygrywa

Ks. Aleksander Posacki, KUL, demonolog, ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów
Powstała strona internetowa nawołujšca do bojkotowania produktów Agros Nova, producenta napoju energetyzujšcego Demon. Co ksišdz sšdzi o tym proteœcie? Ks. prof. Aleksander Posacki: Cieszę się, że jest zbiorowy opór przeciwko aktom bluŸnierstwa czy profanacji. Oczywiœcie bluŸnierstwo w sensie œcisłym dotyczy Boga, ale jeżeli afirmujemy przeciwnika, to poœrednio obrażamy Boga, w tym wypadku w sposób jawny i bezczelny, nieliczšcy się z ludŸmi i oczywiœcie z sacrum. Ale czy kampania reklamowa produktu nie jest bardziej œmieszna niż groŸna?
Zdecydowanie nie. Ma realne konsekwencje. Jest to zapraszanie złych duchów do naszego życia. Przybiera to formę paraliturgii czy antyliturgii. Gloryfikowanie złych symboli szkodzi wszystkim ludziom, a szczególnie narażeni sš ludzie żyjšcy w grzechu, bo oczywiœcie nie wszyscy będš się otwierać na zło. Co więcej, to grzech bałwochwalstwa, bo tym jest satanizm według Katechizmu Koœcioła katolickiego. To nie jest zabawa, tylko biznes, w którym reklama łšczy się z propagandš zła. Chyba chrzeœcijańskie symbole łatwo obrażać? Kontekst rzeczywiœcie jest szeroki, a w nim między innymi roœnie liczba aktów profanacji. Choć częœciej przybiera to formę nie tyle walki z Bogiem, ile kontestacji kulturowej. Ale dla chrzeœcijan to również powinna być poważna sprawa, bo to propagowanie rzeczy niebezpiecznych. Tak jak nie obraża się symboli muzułmańskich czy judaistycznych, tak nie wolno obrażać chrzeœcijańskich. Sš jeszcze jakieœ praktyki niebezpieczne dla ducha? GroŸne jest wszystko to, co jest zwišzane z neopogaństwem, czyli spirytyzm (kontakty z duchami), wróżbiarstwo, magia, ale także neognoza zwišzana z ubóstwieniem człowieka, gdzie zaczynamy zastępować Boga. Podobnie groŸne sš modne techniki rozwijania umysłu, oparte zresztš na pseudopsychologii, gdzie występuje silna, fałszywa wiara w nieograniczone możliwoœci człowieka. To nie ucieczka od zdrowego rozsšdku? Po oœwieceniu słowo zabobon zostało potraktowane jako coœ, czego nie ma. Tymczasem mamy do czynienia z odwrotem od racjonalizmu w kierunku zabobonu, czyli fałszywej religijnoœci, która jest realna, bo zwišzana jest z realnym złem. Na czym ten realizm polega? Między Bogiem a człowiekiem stoi przeciwnik, który oszukuje ludzi. Diabeł jest kłamcš. I właœnie przez to jest groŸny, że kłamie, a nie przez to, że straszy. —rozmawiał Rafał Mierzejewski
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL