Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Pajęczyna utkana ze zbrodni

Ława oskarżonych w procesie Witolda Pileckiego. Fot. "Głos Ludu", marzec 1948
Domena publiczna
Wywiad z Tadeuszem M. Płużańskim, historykiem, publicystš, szefem działu Opinie „Super Expressu”, autorem ksišżki „Bestie”, o nierozliczonych zbrodniach komunistów w Polsce
10 lat temu, 16 sierpnia 2002 roku, zmarł Tadeusz Płużański, żołnierz AK, uczestnik kampanii wrzeœniowej, bliski współpracownik rotm. Pileckiego, więzień stalinowski, pisarz, filozof. Rozmowa - z synem Tadeusza Płużańskiego - z tygodnika "Uważam Rze" Pana ksišżka „Bestie – mordercy Polaków" zadedykowana jest pana ojcu Tadeuszowi Płużańskiemu. Zacznijmy więc od tej historii. Ojciec – Tadeusz Ludwik Płużański – był ofiarš komunistycznej machiny zbrodni: œledczych, sędziów i prokuratorów. Został skazany na karę œmierci, siedział do 1956 r., w tym ponad dwa miesišce w celi œmierci.
Tata był bliskim współpracownikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, odgrywał ważnš rolę kuriera. Dostarczał na Zachód informacje zebrane w okupowanej przez Sowietów Polsce. Przedzierał się przez zielonš granicę do generała Andersa przez dwa powojenne lata. Potem były wsypa i aresztowania? Tak jak to zwykle wtedy przez podstawionego agenta. Wydał wszystkich kapitan Wacław Alchimowicz. Też go zresztš póŸniej, kiedy już nie był przydatny, zabili. W czasie wojny był w partyzantce sowieckiej na Kresach, a potem dołšczył do grupy Pileckiego, która uważała go za swojš wtykę w bezpiece. Było odwrotnie. Ojciec w sfingowanym procesie dostał KS z dwóch paragrafów – szpiegostwo i próby zamachów na czołowe osobistoœci Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale Bolesław Bierut w akcie łaski zamienił wyrok na dożywocie. Torturowano go w œledztwie fizycznie i psychicznie – szantażujšc, że skoro on ma twardš d... i nie chce współpracować, wybijš wszystko z siedzšcej w celi obok żony. Była w cišży, poroniła. Jeden z tych skur... zresztš żyje, nazywa się Eugeniusz Chimczak, czołowy brutal z więzienia na Mokotowie. Z Wronek ojca wypuœcili warunkowo na fali odwilży. Mówił potem o przeszłoœci? Niewiele. Sporo wiedziałem o okupacji niemieckiej, o konspiracji w Tajnej Armii Polskiej, która potem scaliła się z AK, pięcioletniej gehennie w KL Stutthof, ale o tym, co działo się z ojcem po rzekomym wyzwoleniu, niewiele. Dziœ tłumaczę to sobie tym, że chciał mnie chronić. Historię z czasów stalinowskich zaczšłem poznawać w wieku 19 lat, kiedy w 1990 r. odbywał się proces rehabilitacyjny „grupy szpiegowskiej Pileckiego" – jak ich nazywali komuniœci. Wtedy dowiedziałem się, że ojciec był nie tylko profesorem filozofii, nie tylko więŸniem niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale także więŸniem komunizmu. W atmosferze rewizji wyroku musiał wrócić do tych spraw. Wtedy powiedział mi m.in., że podczas jednego z przesłuchań oberubek Józef Goldberg-Różański powiedział mu: „Ciebie nic nie uratuje. Ty masz u mnie dwa wyroki œmierci". To się sprawdziło na sali sšdowej. Dotarłem do dokumentów, że wytyczne przyszły z KC. Ojciec dostał order? Były jakieœ symboliczne wyróżnienia, ale za to jeden z ubeckich katów, Stanisław Supruniuk, został odznaczony przez prezydenta Kwaœniewskiego. Ta polityka zmieniła się za czasów Lecha Kaczyńskiego. Dla œrodowisk lewicowo-liberalnych to, co pan robi, jest „grzebaniem w życiorysach". To nie jest żadne grzebanie, ale prawda o tym, kto skšd przyszedł, w czyim imieniu działał – Polski czy naszych okupantów. To niezbędne do okreœlenia naszej tożsamoœci, naszych tradycji. Zresztš w przeszłoœci nie stanowiło to kłopotu czy przedmiotu sporu. W II Rzeczypospolitej „grzebano" przecież w życiorysach zarówno powstańców styczniowych, jak i zaborców. Dopiero w PRL, kiedy wymordowano już żołnierzy wyklętych, zaczęto mordować pamięć o nich. Dziœ mamy tego kontynuację – okršgłostołowe œrodowiska forsujš tezę, iż wiedza o polskim patriotyzmie, o naszych prawdziwych bohaterach jest niemodna, niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Taka optyka jest dla mnie nie do przyjęcia, bo nigdy nie widać w pełni czyjejœ odwagi, prawoœci i poœwięcenia bez pokazania drugiej strony – tchórzostwa, podłoœci, zdrady. Nie da się opowiedzieć o żołnierzach wyklętych bez przedstawienia ich katów. Dzieci odpowiadajš za grzechy rodziców czy dziadków? Nigdy bym się nie podpisał pod takim stwierdzeniem. Przecież Danuta Huebner nie odpowiada za grzechy swojego dziadka, Józefa Młynarskiego, który pracujšc po wojnie w UB w Nisku, według relacji „odznaczał się największym okrucieństwem" obok osławionego kata Polaków, wspomnianego już Supruniuka. Także jej tata był wysokim funkcjonariuszem komunistycznej bezpieki. Obaj byli zaangażowani w zbrodnie, znamy konkretne sprawy represji wobec polskich patriotów. A jednak to jest w pana ksišżce. Nie opisuję tej konkretnej sprawy, by się nad kimœ znęcać, ale aby na podstawie wielu życiorysów pokazać pewnš cišgłoœć œrodowisk rzšdzšcych Polskš. Pokazać, jak włodarze PRL, ludzie, którzy zaparli się niepodległej Polski, przenieœli pozycję społecznš na swoje dzieci i wnuki. Kiedyœ zdobyli władzę i właœciwie nie oddali jej do dziœ. Nie zrozumiemy współczesnej Polski i katastrofalnego stanu, w jakim się znajduje, bez tej wiedzy. Kim był Stefan Michnik, któremu też poœwięca pan dużo miejsca? To stalinowski sędzia wojskowy, który skończył przyspieszone kursy prawnicze, a posługujšc się kwalifikacjš IPN – morderca sšdowy. Nie strzelał w tył głowy, ale wydawał bezpodstawne, haniebne wyroki na żołnierzy niepodległoœciowego podziemia. Skazywał także na kary œmierci, co najmniej kilku Polaków patriotów posłał do piachu. Nawet miejsca ich pogrzebania do dziœ nie odnaleziono. Tak III RP dba o swoich bohaterów. Michnik i jemu podobni realizowali totalitarnš politykę Sowietów, dšżšc do likwidacji najwartoœciowszych, wiernych przysiędze Polaków, oficerów, inteligencji. I to się im udało. Nie miał pan pokusy, by szukać usprawiedliwienia dla tych katów? Odnajdywać œlady traumy wojennej, ukšszenia komunizmem, moralnego pogubienia? Ani trochę. Wbrew całej propagandzie bronišcej oprawców oni nie wybrali żadnej innej Polski, po 1945 r. nie było żadnej wojny domowej. Byli ludzie wierni ojczyŸnie i byli ci, którzy zaangażowali się, niemal zawsze ochoczo i z własnej woli, w zniewalanie Polski oraz wykańczanie jej elit. Jak można to usprawiedliwiać? Czy szukamy wymówek dla tych nielicznych, którzy kolaborowali z Niemcami? Nie. Dlaczego mamy to robić w stosunku do zbrodniarzy z okresu komunistycznego? Heleny Wolińskiej-Brus broniono argumentem, że była w warszawskim getcie. Ale czy nawet bycie ofiarš jednego totalitaryzmu znosi fakt, że w innym systemie totalitarnym, w komunizmie, wystšpiła jako przeœladowca? Jako sprawczyni bólu, cierpienia i œmierci? Fakt przebywania w getcie ma usprawiedliwiać zbrodniczš działalnoœć jako prokuratora w latach 40. i 50.? W mojej ocenie to absurdalne żšdanie. Tu dochodzimy do tematu, który Paweł Œpiewak postawił w swojej ksišżce „Żydokomuna". I chociaż w swojej publikacji „Bestie" nie podkreœla pan narodowoœci sprawców, po lekturze staje to przed czytelnikiem bardzo mocno. Dlaczego tylu przedstawicieli narodu żydowskiego zaangażowało się w komunistyczny aparat zbrodni? Ta sprawa pojawia się w badaniu tego okresu, czy ktoœ tego chce, czy nie. Jestem jak najdalszy od przypisywania narodowi żydowskiemu jako takiemu odpowiedzialnoœci za opisane zbrodnie, ale nie może też być tak, że mówienie także o sprawcach pochodzenia żydowskiego, obok sprawców rosyjskich czy polskich kolaborantów, oznacza od razu zarzut antysemityzmu. Niestety, często tak bywa. Ale czy dlatego mam pomijać fakty? Takie jak ten, gdy przekonałem się, że ci, którzy zamordowali rotmistrza Pileckiego, a w tej samej sprawie usiłowali zamordować mojego ojca, byli pochodzenia żydowskiego? Na kluczowych stanowiskach w bezpiece, w Najwyższym Sšdzie Wojskowym, Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, byli nadreprezentowani. To zresztš częsta konstatacja rodzin ofiar. Maria Fieldorf-Czarska, córka generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila", mówiła brutalnie i wprost, że jej ojca zamordowali Żydzi zaangażowani w komunizm. Profesor Œpiewak twierdzi w „Żydokomunie", że po pierwsze zjawisko tytułowe w aparacie represji komunistycznej jest przeszacowane, a po drugie, że to zaangażowanie wynikało z przyczyn zewnętrznych, œrodowiskowych. Przede wszystkim nie mogę tu nie wspomnieć o solidnej krytyce, jaka spotkała tę ksišżkę pod względem warsztatowym, także na łamach „Uważam Rze". Samo przesłanie relatywizuje w mojej ocenie zbrodnie lat 50. A co do motywów, to były one bardzo proste – w ramach tamtej władzy można było zrobić błyskawicznš karierę. Poza wyjštkami wykształceni przed wojnš prawnicy odmawiali udziału w systemie represji ubranym w piórka ludowej praworzšdnoœci. Władza potrzebowała kadr – ludzi bez hamulców, gotowych na wszystko, ludzi bez silnych zwišzków z polskoœciš. Wspomniana Wolińska mówiła wprost, że nienawidzi Polaków. Posługiwała się takš kategoriš, a nie żadnymi sloganami o „faszystowskiej reakcji". Czy ktoœ z tych, którzy byli uczestnikami zbrodni komunistycznych, ma dziœ wyrzuty sumienia? Dał temu wyraz? Nie spotkałem takiego człowieka. Odwrotnie – majš się œwietnie. WeŸmy Zygmunta Baumana, który z funkcjonariusza aparatu represji stał się cenionym myœlicielem. Powiem szczerze, że nigdy nie dšżyłem do opisania zbrodniarzy w kategoriach zrozumienia, ale faktów. Co kiedyœ zrobili, jak dzisiaj żyjš. Czuję w stosunku do nich politowanie, pogardę. Mój tata powiedział kiedyœ, że to szmaty, którymi można by wycierać najbrudniejszš podłogę. Ludzie słabi. A tacy sš zdolni do każdej zbrodni. Niestety, większoœć współczesnych ksišżek czy filmów te sprawy relatywizuje, pokazujšc rzekomš złożonoœć problemu, poplštane losy ludzkie, zniuansowane drogi życiowe, a nawet wybory moralne. Tymczasem to było dużo prostsze, brutalniejsze. Kanalie przeciwko porzšdnym ludziom, patriotom. Ilu patriotów na sumieniu majš tytułowe „bestie"? Wyroków sšdowych skazujšcych na œmierć było kilka tysięcy, ale do tego trzeba dodać np. skrytobójcze mordy, wychodzšce dopiero na jaw szczegóły obławy augustowskiej, potem dziesištki tysięcy więzionych, okaleczonych i zniszczonych do końca życia ludzi. Gdzie pochowali się komunistyczni zbrodniarze? Główne kierunki ich emigracji to Zwišzek Sowiecki, Szwecja, Wielka Brytania i Izrael. Do Sowietów wracali w latach 50. ci, którzy byli oddelegowani do niszczenia niepodległoœciowych polskich elit. Rzšd szwedzki miał œwiadomoœć, że przyjmuje zbrodniarzy? Rzšdzšcy Szwecjš najwyraŸniej czuli się ich ideowymi pobratymcami, też przeżyli ukšszenie komunizmu. To zresztš szerszy problem, bo większoœć europejskich elit do dziœ nie rozumie pojęcia „zbrodnia komunistyczna". Dla Europy Zachodniej komunizm nie był potworem, nie był systemem totalitarnym. Wtedy œciskali się ze Stalinem, dziœ robiš to samo z Putinem. Pisał też o tym doktor Dariusz Tołczyk w ksišżce „Gułag w oczach Zachodu", wskazujšc, że przyczynš jest też poczucie winy. W okresie największych zbrodni komunizmu kwiat dziennikarstwa zachodniego donosił z Rosji o rozkwicie i sukcesie, negował miliony ofiar. To, jak sšdzę, też nie jest bez wpływu. Na pewno ocena zbrodni komunistycznych i niemieckich jest niewspółmierna, jakby były ofiary lepsze, zasługujšce na pamięć, i gorsze. Widać to do dziœ, kiedy przyzwala się choćby na eksponowanie symboli komunistycznych, nazywajšc je „gadżetami". W przypadku swastyki nikomu nie przyjdzie do głowy taka argumentacja. Także ci zbrodniarze, którzy zostali w Polsce, krzywdy chyba nie odczuli? Była chwila obawy, kiedy w latach 1955–1956 kilka osób pokazowo postawiono przed sšdem za nadużycie władzy, był to jednak zaledwie promil odpowiedzialnych. Władza ukarała kilku „łamišcych socjalistycznš praworzšdnoœć" i stwierdziła, że system został oczyszczony. Niestety, to samo stało się po 1989 r. Procesy zbrodniarzy komunistycznych można policzyć na palcach. W mojej ocenie skazanie na kilka lat (wkrótce wyszedł z więzienia) Adama Humera, wicedyrektora Departamentu Œledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, było podobnym pokazowym zamknięciem tematu. Potem elementarnej sprawiedliwoœci niemal zaniechano. Skazywano nielicznych, brutalnych œledczych, ale już żadnego sędziego czy prokuratora. Z czego to wynikało? Z podstawowej niechęci do nazwania zła złem. Innymi słowy, wola polityczna dominujšcych sił i partii pchała cały system nie w kierunku osšdzenia zbrodni, ale ich rozmazania, zapomnienia o nich, przeczekania. Zresztš kto tych morderców w mundurach wojskowych ma sšdzić, skoro wymiar sprawiedliwoœci III RP nigdy nie został rozliczony i jest bezpoœredniš kontynuacjš PRL-owskiego? Często naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze dzisiejsze elity pochodzš od władców PRL, œrodowiskowo lub rodzinnie. Oni majš uznać komunizm za morderczy system totalitarny? Były jednak przepisy, IPN, prawo, œledztwa prokuratorskie. Dlaczego tak mało mamy puent w postaci wyroków? Składa się na to wiele elementów. To akceptacja dla sztuczek oskarżonych i obrońców, bezkrytyczne przyjmowanie kolejnych zwolnień lekarskich, brak reakcji na cišgłe przecišganie spraw. W efekcie następowało przedawnienie bšdŸ umorzenie, również ze względu na œmierć oskarżonego. Z ciekawostek – ppłk Czesław Łapiński, prokurator żšdajšcy kary œmierci dla rotmistrza Pileckiego, nie doczekał wyroku, umierajšc kilka lat temu w szpitalu przy ulicy imienia... Pileckiego. Taka sšdowa zabawa ma zresztš miejsce nie tylko w przypadku  zbrodniarzy z lat 40. i 50., ale także tych, którzy przeœladowali działaczy „Solidarnoœci". Zamiast postawić bestie schyłkowego PRL przed sšdem, pozwalano im brylować w telewizjach. Liderzy „S" w sporej częœci dołšczyli do establishmentu i zapomnieli o zwykłych działaczach „Solidarnoœci", przeœladowanych zwłaszcza na prowincji? Niestety, często tak to wyglšdało. Wszystko razem złożyło się na wielkš abolicję, która jednak nie byłaby możliwa, gdyby państwo polskie po 1989 r. odrzuciło cišgłoœć z PRL. Gdyby grubš kreskš odkreœlono tamto dziedzictwo, ale nie po to, by zapomnieć, lecz właœnie po to, by nazwać i osšdzić nieprawoœci. Jak to można było zrobić? Należało realnie – a nie tak jak dziœ – fasadowo nawišzać do II Rzeczypospolitej. Na tym odwołaniu budować system moralny i prawny. Można było też zrobić to, co choćby w Niemczech po zjednoczeniu. Osoby uwikłane w system kłamstwa należało wyrzucić z życia publicznego, a winnych zbrodni szybko osšdzić. To naprawdę nie było skomplikowane, wymagało tylko odrobiny chęci. Dlaczego jej nie było? W dużej mierze powodował to strach o życiorysy – własne, najbliższych czy kumpli. Po kilkunastoletnim tropieniu „bestii" mówię z całš odpowiedzialnoœciš, że to czynnik niedoceniany. Zresztš, wyobraŸcie sobie panowie, co by się działo, gdyby którykolwiek z polskich sšdów skazał, choćby zaocznie, Stefana Michnika. Przecież jego brat by tego nie wytrzymał. Zresztš kiedy przed laty sprawa pojawiła się publicznie, jaki podniósł się krzyk przechodzšcy w lincz! Podobnie z Wolińskš – gdy wmawiano nam, że jej œciganie to antysemityzm. Jakby jakiekolwiek pochodzenie zwalniało z odpowiedzialnoœci za zbrodnie! Bzdury! Jak wielu ludzi z naszego establishmentu ma te obawy? Cóż, gdy patrzę w telewizor, często widzę dzieci, wnuki czy osoby w taki czy inny sposób powišzane z odpowiedzialnymi za zbrodnie komunistyczne. Często noszš inne nazwiska, tworzš jakieœ legendy wokół swoich życiorysów. Probierzem jest ich stosunek do lustracji czy – szerzej – „niechęć" do historii najnowszej. Efekt? W Polsce mamy wielkš pajęczynę, wyroœniętš z tego właœnie aparatu stalinowskiego. Ci powojenni prokuratorzy, sędziowie i ubecy zostawali adwokatami, dziennikarzami, literatami, szli do biznesu, polityki, dyplomacji. I oni do dzisiaj sš w mediach, na placówkach, w adwokaturze. Z pana słów wynika doœć smutna konstatacja – ci, którzy opowiedzieli się przeciwko wolnej Polsce, wygrali. To ważna kwestia, często się nad tym zastanawiam. I z jednej strony odpowiedŸ brzmi: tak. Ale warto pamiętać, że celem zbrodniarzy było nie tylko fizyczne wyeliminowanie patriotów, ale przede wszystkim wymazanie pamięci o nich. Mamy zapomnieć zarówno o ofiarach, jak i o ich przeœladowcach. Jeœli więc  pamiętamy, szukamy prawdy, przywracamy jš Polakom, to ich zwycięstwo nie jest pełne. Jeżdżšc po kraju z „Bestiami", widzę, jak ludzie, szczególnie młodzież, sš żšdni wiedzy, jak naród się budzi. Można chociaż dziœ o tym mówić głoœno i otwarcie? (cisza) Coraz częœciej słyszę, że mogę  ponieœć takie czy inne konsekwencje tego, co robię. Takie sygnały dochodzš nawet ze strony œrodowisk uważajšcych się za prawicowe, kombatanckich i kierownictwa IPN. Niestety, ale tak jest. Lipiec 2012 Tadeusz M. Płużański
"Bestie"
Biblioteka Wolnoœci, 2011
ródło: Uważam Rze

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL