Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wybór rady nadzorczej w spółdzielni

Nasza spółdzielnia jest bardzo duża – liczy ponad 10 tys. członków, którzy mieszkajš w pięciu osiedlach. Jak w œwietle zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wybrać członków rady nadzorczej, skoro tak trudno zwołać walne zgromadzenie w całoœci, a nie wyobrażam sobie prowadzenia tej procedury na walnych czšstkowych? I pytanie drugie: nasza spółdzielnia posiada w swoich zasobach również lokale użytkowe i garaże objęte spółdzielczym prawem własnoœciowym. Zgodnie z nowš ustawš dokonała odpisu funduszu remontowego tych zasobów w koszty. Czy w przypadku faktur dotyczšcych remontów lokali użytkowych i garaży spółdzielnia może dokonać odliczenia VAT z danej faktury?Kolejne pytanie dotyczy wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu, które zaliczane jest do œrodków trwałych. Otrzymane nieodpłatnie prawo wyceniliœmy w naszej spółdzielni na podstawie ostatnio otrzymanej decyzji ustalajšcej opłatę rocznš za użytkowanie wieczyste w wysokoœci 25 proc. ceny nieruchomoœci gruntowej. Czy to jest prawidłowa wycena, a może należało przyjšć całš wartoœć gruntu okreœlonš we wspomnianej decyzji?
(nazwisko do wiadomoœci redakcji) Odpowiada Krzysztof Dziewior - Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego – Jeœli chodzi o pytanie pierwsze, to istniejš trzy sposoby na skuteczne wybranie członków rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Pierwszy to zorganizowanie walnego zgromadzenia na stadionie. Drugi polega na zebraniu nazwisk kandydatów na członków rady nadzorczej w terminie wynikajšcym z zapisów art. 8 ust. 3 pkt 11 ustawy i poddanie ich pod głosowanie na poszczególnych zebraniach czšstkowych. I wreszcie sposób trzeci to zapisanie w statucie spółdzielni, że każda częœć walnego zgromadzenia ma swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej. Wybór sposobu każdorazowo należy do spółdzielni. Odpowiadajšc na pytanie drugie, muszę podkreœlić, że lokale użytkowe finansowane z wkładów własnych członków spółdzielni (tzw. wkłady budowlane) majš obowišzek kumulować œrodki na fundusz remontowy w wartoœciach netto, ponieważ czynnoœci te ustawodawca zaliczył do czynnoœci opodatkowanych stawkš 22 proc. VAT. Faktury obcišżajšce koszty remontów tych lokali powinny być zaliczane w wartoœciach netto, a podatek od towarów i usług rozliczany na ogólnych zasadach. Co do pytania trzeciego – spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowišzana do ujawnienia w swoich księgach rachunkowych wieczystego użytkowania gruntu w wartoœciach wynikajšcych z posiadanego operatu szacunkowego lub z ostatniej decyzji, według której gmina ustala opłatę rocznš za to użytkowanie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL