Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Opieka nad rodzinš: zmiana zadań własnych gminy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znowelizowała ustawę o pomocy społecznej, uchylajšc jej przepis, który wœród zadań gminy o charakterze obowišzkowym wymieniał tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinš
– Oznacza to, że ustawodawca wyeliminował to zadanie z katalogu zadań własnych gminy – wyjaœnia wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym. Aktem tym uchylił uchwałę rady gminy Sejny w sprawie nadania statutu miejskiemu oœrodkowi pomocy społecznej. W statucie tym radni zapisali, że MOPS realizuje zadania własne i zlecone gminy, w tym m.in. tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzinš. sygnatura akt: NK-II.4131.171. 2012.ACh
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL