Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Urzšd miasta nie może mieć dostępu do danych urzędu pracy

Urzšd miasta nie może mieć bezpoœredniego dostępu do danych urzędu pracy
Miasto przed przyznaniem lokalu socjalnego czy zamiennego ustala, czy osoba ubiegajšca się o przydział spełnia kryterium dochodowe uzasadniajšce oddanie w najem lokalu. W wypadku osoby bezrobotnej potrzebne sš informacje o zarejestrowaniu w urzędzie pracy oraz o okresie, w jakim była lub jest zarejestrowana, a także o przyznanych œwiadczeniach i okresie, na jaki zostały przyznane. Zgodnie z art. 220 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej nie może żšdać zaœwiadczenia ani oœwiadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli może je ustalić na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych. Urzędy pracy i urzšd miasta przetwarzajš dane do różnych celów
Urzšd miasta i powiatowy urzšd pracy prowadzš ewidencje lub rejestry danych za poœrednictwem tego samego organu, tj. prezydenta miasta. Jednakże według ustawy o ochronie danych osobowych sš różnymi administratorami danych, ponieważ przetwarzajš dane osobowe do różnych celów. Dostęp do danych innego administratora jest możliwy tylko wówczas, gdy zostaje spełniona jedna z przesłanek art. 23 ustawy. W zwišzku z tym miasto za każdym razem, gdy chce uzyskać dane z urzędu pracy, musi występować z wnioskiem o ich udostępnienie i podać uzasadnienie prawne. W opinii głównego inspektora ochrony danych osobowych przepisy prawa nie pozwalajš na to, aby upoważnieni pracownicy urzędu miasta mieli bezpoœredni dostęp do danych PUP, np. za pomocš właœciwie zabezpieczonych elektronicznych œrodków komunikacji. Taki dostęp jest niemożliwy, nawet jeœli dotyczyłby wyłšcznie uzyskania informacji niezbędnych podczas postępowania w sprawie lokali socjalnych i zamiennych. Zasady przetwarzania danych nie przewidujš zbiorczego udostępniania danych osobowych konkretnych osób. Zdaniem GIODO należałoby uproœcić procedury występowania z wnioskiem o udostępnienie danych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL