Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wykupujemy lokal użytkowy od spółdzielni

Najemca lub posiadacz własnoœciowego prawa do lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej może stać się jego właœcicielem. Podpowiadamy, jak to zrobić
Od spółdzielni mieszkaniowej można wykupić na własnoœć nie tylko mieszkania, lecz także lokale użytkowe znajdujšce się w blokach lub pawilonach handlowych. Mówi o tym ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z póŸn. zm.; dalej: ustawa).
Osoba zainteresowana wykupem składa wniosek do spółdzielni. Nie musi być obszerny. Wystarczy w nim poinformować, że zamierzamy skorzystać z przysługujšcego nam roszczenia, i powołać się na odpowiedni przepis. W wypadku posiadaczy własnoœciowych praw będzie to art. 1714, a najemców – art. 39 ustawy. Najemcy powinni do wniosku dołšczyć dokumenty potwierdzajšce, że ponieœli pełny koszt budowy wynajmowanych lokali. Gdy złożymy wniosek, pracownicy spółdzielni sprawdzš, czy spełniamy wymagania zawarte w przepisach, a także w uchwale spółdzielczej. Chodzi o uchwałę okreœlajšcš przedmiot odrębnej własnoœci wszystkich lokali, jakie znajdujš się w budynku (budynkach). Z uchwały wynika, kto i jakie lokale może nabyć w danej nieruchomoœci na własnoœć oraz czy i jakie pomieszczenia przynależne (piwnica, komórka) będš do nich należeć. Mówi ona także, jakie udziały w nieruchomoœci wspólnej będš zwišzane z poszczególnymi lokalami oraz czy na lokalach cišżš długi, np. zaległe opłaty. Spółdzielnie nie chcš przenosić własnoœci żadnego lokalu w budynku (lub budynkach) dopóty, dopóki uchwała nie wejdzie w życie. Takš uchwałę powinny już podjšć spółdzielnie, do których w przeszłoœci wpłynšł przynajmniej jeden wniosek o przeniesienie lokalu na własnoœć. Bywa z tym jednak różnie. W wielu z nich, chociaż wnioski wpłynęły już dawno, uchwały jeszcze nie ma. Niektóre nie chciały się wyzbyć swojej własnoœci. Wiele spółdzielni (głównie w dużych miastach) pobudowało bloki nie na swoich gruntach. Tam przekształcenia mieszkań w pełnš własnoœć nie będš możliwe dopóty, dopóki spółdzielnia nie uporzšdkuje sytuacji prawnej nieruchomoœci. Uwaga! Władze spółdzielni majš trzy miesišce od daty złożenia wniosku na zmianę statusu lokalu na własnoœć. Jeżeli tego terminu nie dotrzymajš, grozi im odpowiedzialnoœć karna (ograniczenie wolnoœci lub grzywna). Mówi o tym art. 272 ustawy. Doniesienie do prokuratury można składać tylko w tych przypadkach, gdy spółdzielnie celowo utrudniajš przekształcenie. Jeżeli natomiast nie dotrzymano terminu, bo np. spółdzielnia ma nieuregulowany stan prawny, to odpowiedzialnoœć jej władzom nie grozi. Od 31 lipca 2007 r. obowišzujš nowe zasady przekształcania spółdzielczych własnoœciowych praw do lokali użytkowych we własnoœć. Od tej daty osoba, która chce wykupić lokal na własnoœć, musi spełnić odpowiednie warunki (art. 1714 ustawy), czyli spłacić: Uwaga! Zwróć uwagę na dodatkowe koszty zwišzane z termomodernizacjš. Najczęœciej sš one zwišzane z dociepleniem bloku, w którym znajduje się lokal. Od 31 lipca 2007 r. spółdzielnie nie majš prawa obcišżać nimi osoby wykupujšcej lokal, jeżeli prace termomodernizacyjne przeprowadzono ze œrodków zgromadzonych w funduszu remontowym. Sš to spore pienišdze, bo członkowie często musieli spłacać po kilka tysięcy złotych. Na tym tle dochodzi obecnie do wielu nieporozumień. Spółdzielnie nadal bowiem żšdajš przy wykupie lokalu pieniędzy z tego tytułu. W opinii Ministerstwa Infrastruktury niektóre spółdzielnie majš do tego prawo. Obowišzujšca od 31 lipca 2007 r. nowelizacja nie zawiera bowiem przepisów umarzajšcych z mocy prawa roszczenia spółdzielni z tytułu dociepleń lub innych prac termomodernizacyjnych. Tymczasem z ogólnych zasad prawa cywilnego wynika, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, to do stosunków prawnych istniejšcych w chwili wejœcia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Z tych powodów – zdaniem ministerstwa – żšdania spółdzielni pieniędzy za docieplenia często sš zasadne. Spółdzielnia ma prawo żšdać od wykupujšcych pieniędzy za docieplenia, ale tylko wtedy, gdy potraktowała wykonane prace jako modernizację, czyli trwałe ulepszenie (unowoczeœnienie) budynku zwiększajšce jego wartoœć użytkowš. W takim bowiem wypadku spółdzielnie obcišżały swoich członków obowišzkiem uzupełnienia wkładu budowlanego. Inaczej jest w spółdzielniach, w których prace dociepleniowe zostały potraktowane jak zwykły remont i wykonywano je ze œrodków zgromadzonych w funduszu remontowym lub termomodernizacyjnym. Wtedy władze spółdzielni nie majš prawa żšdać pieniędzy. Spółdzielnia powinna poinformować swych członków, że cišży na nich dług z tytułu docieplenia. Dowiedzieć się o tym można także z uchwały o odrębnej własnoœci lokali, na podstawie której spółdzielnie dokonujš przekształceń. Członek spółdzielni zawsze może też zażšdać w administracji udostępnienia regulaminu funduszu, na którym gromadzono œrodki na docieplenie.Powinien on zawierać informacje, czy spółdzielnia potraktowała docieplenie jako remont, czy też obcišżyła nim wkłady. Nawet jeżeli pienišdze z tytułu termomodernizacji należš się spółdzielni, to nie ma ona prawa uzależniać przekształcenia spółdzielczych praw we własnoœć od spłaty zadłużenia z tytułu docieplenia budynku. Niektóre spółdzielnie nie chcš podpisywać aktu notarialnego, jeżeli wykupujšcy tego nie zrobi. Nie tylko posiadacze lokali własnoœciowych mogš się starać o wykup lokalu. Dotyczy to także najemców lokali użytkowych. W ich wypadku obowišzuje inna podstawa prawna – art. 39 ustawy. Zgodnie z nim prawo do przekształcenia najmu we własnoœć majš osoby, które poniosły pełny koszt budowy tych lokali albo zrobili to ich poprzednicy prawni (czyli osoby, które poprzednio wynajmowały lokal, po których najemca kontynuuje najem za zgodš spółdzielni). Udowodnienie, że poniosło się koszty budowy, jest często barierš nie do pokonania. Wiele lokali pod wynajem spółdzielnie wybudowały 20, 30 lat temu i najemcy nie posiadajš żadnych dowodów, że wpłacali pienišdze na budowę. Istnieje też spór, jakie koszty uznaje się za poniesione przez najemcę. – Najemców można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy byli kierowani do spółdzielni przez gminy (ówczesne rady narodowe) oraz m.in. przez spółdzielnię spożywców Społem, Miejski Handel Detaliczny. Często to te instytucje wpłacały pienišdze na budowę lokali. Moim zdaniem takie osoby mogš przekształcić najem we własnoœć, jeżeli potrafiš udowodnić poniesienie takich kosztów – mówi Sylwester Mirecki, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka w Warszawie. – Druga grupa to najemcy wynajmujšcy lokale, których budowę spółdzielnia sfinansowała kredytem. Teraz to, czy mogš skorzystać z przekształcenia, czy nie, zależy od treœci umowy, jakš podpisali. Jeżeli jasno wynika z niej, że oprócz czynszu spłacali kredyt, to majš dowód, że ponosili koszty budowy lokalu. Mogš więc teraz wystšpić o przekształcenie, oczywiœcie pod warunkiem, że spłacš resztę kredytu cišżšcego jeszcze na lokalu – uważa Mirecki. Odmiennego zdania jest Jerzy Jankowski z Krajowej Rady Spółdzielczej: – W wypadku mieszkań budowanych z kredytu przekształcenie nie jest możliwe.Dużo zależy więc od spółdzielni, w której wynajmuje się lokal. W wielu miastach obowišzujš uchwały przewidujšce bonifikatę przy zmianie statusu gruntu z użytkowania wieczystego we własnoœć. Jednak nie wszystkie spółdzielnie z tej możliwoœci korzystajš, bo wolš mieć grunty w użytkowaniu wieczystym. Nowelizacja przewiduje jednak, że spółdzielca, który składa wniosek o ustanowienie własnoœci lokalu, może zażšdać od spółdzielni, żeby przeniosła na jego własnoœć także udział w nieruchomoœci wspólnej. Spółdzielnia będzie musiała wtedy w cišgu trzech miesięcy wystšpić z pisemnym wnioskiem do gminy o zmianę, z zastosowaniem upustu, statusu użytkowania wieczystego gruntu na własnoœć. Przepisy przyznajš spółdzielcom i najemcom roszczenie o przekształcenie posiadanego prawa we własnoœć. Jest to bardzo ważne. Nie trzeba bowiem czekać, aż spółdzielnia jako właœcicielka lokalu zaproponuje nam wykup lokalu na własnoœć, sami możemy tego od niej żšdać. W razie zaœ, gdy nie chce tego zrobić, mamy prawo wystšpić do sšdu z pozwem, by wyrok sšdowy zastšpił jej oœwiadczenie woli. Może to zrobić osoba, która spełnia ustawowe warunki wykupu, gdy po stronie spółdzielni nie ma żadnych prawnych przeszkód, by przekształcić prawo we własnoœć. Ustawa spółdzielcza reguluje także, ile wyniesie wynagrodzenie notariusza za przeniesienie lokalu na własnoœć. Jest to 1,4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 281,50 zł. Oprócz tego trzeba ponieœć koszty zwišzane z założeniem księgi wieczystej i wpisem do niej praw. Wynikajš one z ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych (DzU z 2005 r. nr 167, poz. 1398 z póŸn. zm.). Za założenie księgi wieczystej płaci się 60 zł, a za wpis do niej prawa własnoœci – 200 zł.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL