Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekologia

Klimat szkodzi kobietom

AFP
Według rezolucji Parlamentu Europejskiego globalne ocieplenie nasila dyskryminację ze względu na płeć
Dotšd œrodowiska feministyczne winš za dyskryminację kobiet obarczały mężczyzn, patriarchalny model rodziny, konserwatywny œwiatopoglšd, religię katolickš. Teraz do tej listy Parlament Europejski dorzucił... globalne ocieplenie. Rezolucję w sprawie kobiet i zmian klimatu Parlament przyjšł w ostatni pištek. W jej postanowieniach czytamy, że "zmiana klimatu nasila dyskryminację ze względu na płeć" oraz – co za tym idzie – "uniknięcie groŸnej zmiany klimatu musi stanowić najwyższy priorytet zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej UE". PE wzywa też "Komisję i Radę do włšczenia i uwzględnienia kwestii płci na każdym etapie strategii politycznych dotyczšcych klimatu, od ich tworzenia aż po finansowanie, wdrożenie i ocenę (...)".

Dokument bez sensu

Dokument nie ma charakteru legislacyjnego – nie jest zwišzany z żadnš propozycjš prawnš. Zawiera jednak konkretne postulaty, np. dotyczšce parytetów na negocjacje klimatyczne. W przyszłoœci Parlament Europejski będzie mógł więc kwestionować propozycje Komisji Europejskiej, jeœli uzna je za niezgodne z dominujšcym w PE poglšdem na zwišzek między kwestiš kobiecš a zmianš klimatycznš. W efekcie może wpływać na kształt prawa europejskiego.
W rezolucji PE zwraca się do państw członkowskich o "uwzględnienie aspektu płci w strategiach na rzecz przeciwdziałania klęskom żywiołowym", a także "o promowanie upodmiotowienia kobiet i ich uœwiadamianie poprzez budowanie potencjału przed katastrofami zwišzanymi z klimatem". W tym celu kraje unijne powinny przeprowadzić analizę polityki "łagodzenia zmiany klimatu, skoncentrowanej przede wszystkim na wymiarze płci". Parlament Europejski "z niepokojem zauważa, że zmiana klimatu może negatywnie wpłynšć na osišgnięcie milenijnych celów rozwoju ONZ, w szczególnoœci celów zwišzanych z sytuacjš i ochronš kobiet". Dlatego też apeluje o "opracowanie wskaŸnika "przyjaznoœci dla klimatu" (jako alternatywy dla PKB)". Miałby on służyć monitorowaniu wpływu wzrostu, konsumpcji i wzorców stylu życia na zmianę klimatu. Okazuje się, że "bez sprawiedliwoœci w dziedzinie klimatu nie da się osišgnšć prawdziwej równoœci płci". I odwrotnie – "demokracja, poszanowanie praw człowieka i równoœć szans kobiet i mężczyzn przyczyniajš się do zrównoważonego rozwoju i ochrony œrodowiska". – To jeden z najbardziej nonsensownych dokumentów, z jakimi się tutaj zetknšłem – komentuje Konrad Szymański, europoseł PiS, który głosował przeciwko rezolucji. – Pokazuje, że większoœci deputowanych do Parlamentu Europejskiego wszystko kojarzy się z dyskryminacjš kobiet i zmianami klimatu. Efektem tego jest rezolucja zawierajšca dwie obsesje w jednym. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (jest w niej PiS) głosowała przeciw rezolucji. Poparli jš m.in. Socjaliœci i Demokraci (należš do niej europosłowie SLD).

Kto za, kto przeciw

Najbardziej podzielona była jednak największa frakcja – Europejska Partia Ludowa (należš do niej PO i PSL). Z polskich eurodeputowanych przeciwko zagłosował jedynie Sławomir Nitras. Za przyjęciem rezolucji byli m.in. Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Jarosław Wałęsa. Częœć, m.in. Krzysztof Lisek czy Bogusław Sonik, wstrzymała się od głosowania. – W delegacji Platformy jest pluralizm. Ten raport łšczy sprawy klimatu i walki z dyskryminacjš. Sš osoby, które uważajš kwestie klimatu za wyolbrzymione, niepotrzebne i dlatego głosujš przeciwko – mówi "Rz" Kolarska[pauza]Bobińska. – Raport mówi, że ocieplenie, brak wody, klimat dotykajš osoby ubogie i kobiety, bo to one ponoszš ciężary zwišzane z zabezpieczaniem rodzin. Inaczej na sprawę patrzy Bogusław Sonik. – W tym dokumencie zawarte sš ideologiczne pułapki, pojawia się np. zwrot "zdrowie reprodukcyjne", które w języku europejskiej lewicy oznacza prawo do aborcji – przyznaje. A Sławomir Nitras dodaje: – Zgoda, istniejš kulturowe uwarunkowania sprawiajšce, że kobietom trudniej robić karierę, ale absurdalne jest twierdzenie, że walka płci zaostrza się wraz z ociepleniem klimatu. Jednak nie wszyscy korelację między zmianami klimatycznymi a dyskryminacjš kobiet postrzegajš jako absurd. – Ten zwišzek nie jest hipotetyczny, sš badania to potwierdzajšce. Ponad 70 proc. ofiar klęsk żywiołowych to właœnie kobiety – podkreœla Joanna Senyszyn z SLD. – Mam nadzieję, że takich działań, które będš łšczyły różne zjawiska z płciš i chroniły kobiety, będzie więcej. W przedostatnim akapicie rezolucji czytamy, że "brak danych naukowych i danych liczbowych z uwzględnieniem płci w badaniach dotyczšcych takich dziedzin jak transport, energia, polityka rolna hamujš lepsze zrozumienie i uwzględnienie aspektu płci". Nie przeszkadza to jednak kilka stron wczeœniej twierdzić, że "powišzania między płciš a klimatem rzeczywiœcie istniejš, w tym w UE oraz w polityce w dziedzinie energii, transportu, rolnictwa itp". – Takie stawianie sprawy pokazuje, że zwolennikom hipotezy o wpływie człowieka na efekt cieplarniany skończyły się argumenty. W desperacji dorabiajš do tego otoczkę lewicowo-feministycznš – uważa dr Tomasz Teluk z Instytutu Globalizacji, autor wielu publikacji na ten temat. – Dawno nie słyszałem większych głupot.

Kwoty i parytety

Dyskusję na temat parytetów dla kobiet w zarzšdach firm i na listach do Sejmu rozpoczšł kilka lat temu Kongres Kobiet. W 2009 r. przygotował ustawę parytetowš, gwarantujšcš kobietom połowę miejsc na listach wyborczych do Sejmu. Pomysł poparły œrodowiska feministyczne i lewicowe. Dużo kobiet protestowało przeciw temu rozwišzaniu, uznajšc je za obraŸliwe i nieskuteczne. Ostatecznie wprowadzono tzw. ustawę kwotowš, która gwarantuje kobietom 35 proc. miejsc na listach do Sejmu, PE, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Pierwszy raz obowišzywała w ubiegłorocznych wyborach. Nie przyniosła zapowiadanych efektów. W Sejmie znalazło się tylko o 3 proc. kobiet więcej niż w poprzedniej kadencji. —k.b. Klimat szkodzi kobietom? from TV.RP on Vimeo.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL