Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Podwyżki dla referendarzy zależne od sędziowskich

Pomocnicy sędziów chcš, aby ich wynagrodzenia nadal były powišzane z sędziowskimi. Obawiajš się, że ministerstwo może to zmienić
Po protestach sędziów niezadowolonych z wysokoœci pensji swoje pretensje zgłaszajš też referendarze. Bojš się, że pomysł, by zerwać powišzanie ich wynagrodzeń z sędziowskimi, może stać się faktem. Dziœ – zgodnie z ustawš o ustroju sšdów powszechnych – wynagrodzenie zasadnicze referendarza sšdowego wynosi 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sšdu rejonowego.
– Powierzono nam orzekanie w najbardziej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki wydziałach sšdów powszechnych: Krajowym Rejestrze Sšdowym, Rejestrze Zastawów oraz w wydziałach wieczystoksięgowych – mówi „Rz” Maciej Neusser, przewodniczšcy Zarzšdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sšdowych. Dodaje, że od niedawna ustawodawca powierzył referendarzom również m.in. wydawanie nakazów zapłaty oraz prowadzenie postępowań w zakresie kosztów sšdowych w sprawach cywilnych. Referendarze podkreœlajš, że w dalszym cišgu sš kłopoty z usytuowaniem ich zawodu w strukturze i hierarchii urzędniczej. – Jesteœmy jedynš grupš zawodowš, dla której obniżenie składki rentowej nie oznacza wyższego wynagrodzenia zasadniczego. Zostało ono wręcz zmniejszone, co zdecydowanie przełoży się na nasze przyszłe renty – obawia się Neusser. Dziœ wynagrodzenie referendarza jest powišzane z pensjš sędziego. Coraz częœciej się mówi, że ma to się zmienić. Ministerstwo Sprawiedliwoœci myœli o zerwaniu tego powišzania. W obliczu zapowiadanych podwyżek sędziowskich oderwanie referendarzy od sędziowskich pensji oznaczałoby dla nich stratę. – Nie wyobrażamy sobie, by tak się stało – mówiš. Podkreœlajš też, że często majš do rozpoznania tyle samo spraw co sędzia pracujšcy w ich wydziale, a zdarza się, że więcej. Ich zdaniem tylko takie powišzanie wynagrodzenia daje gwarancję godnego potraktowania ich pracy, tym bardziej że z informacji publikowanych w mediach wynika, iż zatrudnieni referendarze sšdowi mogš być zapleczem dla przyszłej kadry sędziowskiej. – Zbyt często i niepotrzebnie stosuje się odwołanie do sędziowskich pensji – mówi sędzia Stanisław Dšbrowski, przewodniczšcy Krajowej Rady Sšdownictwa. I dodaje, że lepiej by było, gdyby powišzania te dotyczyły raczej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 1496 - tylu referendarzy jest w całym kraju Referendarze nie tylko nie krytykujš sędziów za ich starania o podwyżki, ale wręcz je popierajš. Na razie nie myœlš o proteœcie. Chcš, aby zaproszono ich do prac nad zapowiadanš reformš wymiaru sprawiedliwoœci, co w sposób oczywisty będzie miało wpływ na zmiany w instytucji referendarza sšdowego. Zarzšd OSRS już dwukrotnie zwracał się do obecnego ministra sprawiedliwoœci z proœbš o spotkanie, podczas którego istniałaby możliwoœć zarówno wskazania propozycji rozwišzań ustawowych dla instytucji referendarza sšdowego, jak i zwrócenia uwagi na pojawiajšce się nieprawidłowoœci w jej funkcjonowaniu. Proœba do dziœ pozostała bez odpowiedzi. Stowarzyszenie ma nadzieję, że wraz z nowymi rozwišzaniami, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci, zreformowana zostanie instytucja referendarza sšdowego. Chodzi o: - wyjaœnienie problemu konstytucyjnoœci tej instytucji, - okreœlenie zakresu ochrony prawnej, jakš majš się zajmować sšdy powszechne (co za tym idzie – uproszczenie procedur prawnych), - przekazanie zadań ochrony prawnej w pełnym zakresie w celu odcišżenia sędziów (sędziowie sprawujš wymiar sprawiedliwoœci, referendarze sšdowi realizujš ochronę prawnš), a co za tym idzie – ostateczne okreœlenie pozycji ustrojowej, jakš zajmuje referendarz sšdowy w stosunku do innych zawodów prawniczych, zwłaszcza w stosunku do urzędu sędziego, poprzez uczynienie z instytucji referendarza m.in. naturalnej drogi dojœcia do zawodu sędziego. - Instytucja referendarzy została wprowadzona do procesu cywilnego w 2004 r. Nadano im wówczas kompetencje do wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sš urzędnikami sšdowymi, którzy zostali uprawnieni do czynnoœci sšdowych, które – w myœl konstytucji – nie należš jedynie do kompetencji sędziów. Sš zatrudniani w sšdach rejonowych i okręgowych do wykonywania okreœlonych w ustawach czynnoœci należšcych do sšdów w zakresie ochrony prawnej. W szczególnoœci w postępowaniu w sprawach zwišzanych z prowadzeniem ksišg wieczystych i rejestrów sšdowych. - Od stycznia 2004 r. referendarz funkcjonuje także w sšdach administracyjnych. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.lukaszewicz@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL