PFRON: Dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

aktualizacja: 10.04.2012, 02:10

Pracodawca pobierający dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, aby je nadal dostawać, do końca kwietnia br. musi przekazać sprawozdanie finansowe za 2011 r.

REDAKCJA POLECA
02.04.2015
Sprawozdanie finansowe za 3 lata do celów dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON
kariera
Jak przekonać szefa do awansu?
Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego ciąży na każdym pracodawcy – firmie  średniej i dużej – który jest podmiotem zobligowanym do sporządzania takich sprawozdań. Termin na przekazanie takiego zestawienia dotyczącego 2011 roku mija 30 kwietnia 2012 r. Tak wynika z komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z
28 marca 2012 r. zamieszczonego na stronie internetowej funduszu (www.pfron.org.pl).
Taka powinność wynika z rozporządzeń Rady Ministrów z 29 marca 2010 r.
Zobowiązują one wnioskodawcę do przedstawiania podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, za okres trzech ostatnich lat obrotowych.

Krąg zobowiązanych

Podmiotami, które muszą sporządzać sprawozdania finansowe, są te wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Chodzi zatem m.in. o:

Treść sprawozdania

Ponieważ przepisy mówią tu o sprawozdaniu finansowym, trzeba się odnieść do przepisów wskazanej wcześniej ustawy o rachunkowości. W art. 45 ust. 2 wskazuje ona, że takie sprawozdanie składa się z:
Szerszy zakres zestawienia obowiązuje jednostki określone w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które podlegają corocznemu badaniu. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:
1) banków oraz zakładów ubezpieczeń,
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz regulacji o funduszach inwestycyjnych,
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
Muszą one dodatkowo uwzględniać w sprawozdaniu:
Całe sprawozdanie powinno zostać sporządzone zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 46, 47, 48, 48a, 48b ustawy o rachunkowości (...). Dokumentacja powinna być przy tym kompletna, czytelna i podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu kierującego danym podmiotem (jak wskazuje art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Trzeba ją złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

W zamian oświadczenie

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, powinien przesłać do PFRON w tej sprawie oświadczenie >patrz wzór.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania należy dostarczyć do PFRON w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Niedostarczenie go w tym terminie przez podmiot zobowiązany do jego złożenia spowoduje brak formalny, który  uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez niego wniosków o wypłatę dofinansowania  wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

W oddzielnej kopercie

Dla usprawnienia obiegu korespondencji najlepiej, aby sprawozdania finansowe za 2011 r.  przesyłać w oddzielnych kopertach (bez korespondencji dotyczącej innych spraw) na adres PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) z dopiskiem „Sprawozdanie finansowe za 2011 r.". Taki sposób oznaczenia koperty znacząco przyśpieszy proces rozpatrzenia sprawy.
Wysłane sprawozdania finansowe do PFRON mają przede wszystkim na celu zweryfikowanie przez tę instytucję sytuacji ekonomicznej pracodawców. Zgodnie bowiem z art. 48a ust. 13 ustawy o rehabilitacji PFRON nie może udzielić ani wypłacić pomocy pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą, znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.
Autorka jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE