W poszukiwaniu straconych literek

aktualizacja: 29.03.2012, 07:12

Szukamy brakujących liter żoliborskiego neonu „Apteka". Osoby, które wiedzą, co się z nim stało, prosimy o kontakt – apelują mi­ło­śni­cy sta­rych re­klam

Po­cho­dzą­cy z 1961 r. neon z ul. Kra­siń­skie­go w Warszawie prze­ka­za­no do Mu­zeum Neo­nu. Na od­biór cze­kał na da­chu bu­dyn­ku, gdzie wcześniej wi­siał.

– Jed­nak, gdy po­je­cha­li­śmy go ode­brać, oka­za­ło się, że zo­sta­ły tyl­ko trzy li­te­ry: P, T oraz E – wy­mie­nia Ilo­na Kar­wiń­ska, sze­fo­wa Mu­zeum?Neo­nu. I do­da­je: – Cał­kiem moż­li­we, że ktoś wziął tyl­ko część neo­nu, bo resz­ta nie zmie­ści­ła się do sa­mo­cho­du.  Wró­cił po resz­tę, ale nie za­stał jej, po­nie­waż my ją wy­wieź­li­śmy. Co za hi­sto­ria! – śmie­je się Ilo­na Kar­wiń­ska. Aby neon mógł w ca­ło­ści za­świe­cić, bra­ku­je jed­nej li­te­ry K oraz dwóch A. Ani­ma­to­rzy dzia­ła­ją­cy na rzecz starych reklam pro­szą o po­moc w ich odszukaniu. W tej spra­wie moż­na pi­sać na ad­res: in­fo@neo­n­mu­zeum.org.To nieje­dy­ny no­wy na­by­tek sto­łecz­ne­go Mu­zeum Neo­nu. Do zbio­rów tra­fił ko­lej­ny – Ki­no He­lios z Gru­dzią­dza. Re­kla­ma jest nie­ty­po­wa, po­nie­waż jej li­te­ry są utwo­rzo­ne z po­trój­nej rur­ki. Znak zo­stał po­da­ro­wa­ny przez wła­ści­cie­la bu­dyn­ku, któ­ry po­kry­je też kosz­ty re­mon­tu.– Wy­re­mon­to­wa­ny neon pla­nu­je­my po­ka­zać pod­czas te­go­rocz­nej No­cy Mu­ze­ów – za­po­wia­da Ilo­na Kar­wiń­ska.
KOMENTARZ DNIA

Żródło: Życie Warszawy

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE