Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

„Strach” cofnšł dialog o całš epokę

Rzeczpospolita
Dobrze byłoby, aby polskie œrodowiska żydowskie, które od lat apelujš o walkę z krzywdzšcymi uproszczeniami na swój temat, dziœ odniosły się krytycznie do takich uproszczeń dotyczšcych Polaków – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”
Przed chwilš skończyłem lekturę „Strachu” Jana Tomasza Grossa. Teraz już rozumiem, dlaczego ta ksišżka budzi tak sprzeczne opinie. Dlaczego jedni recenzenci bagatelizujš jej wady, inni nie zgadzajš się, by nawet najszczytniejsze intencje autora zwalniały go z obowišzku dbałoœci o historyczny warsztat i szacunku dla cudzej wrażliwoœci.
To ponura lektura. Ponura w dwóch zupełnie różnych znaczeniach. Ponury jest temat – tragiczny los Żydów, którzy zginęli po wojnie wskutek zdziczenia obyczajów, wskutek obaw współobywateli, że dawni mieszkańcy upomnš się o swój majštek czy też za przyczynš tezy, że „każdy Żyd to komunista”. Krytyczny czytelnik z jednej strony, mierzšc się z tak trudnym tematem, pragnie uszanować moralnš pasję Grossa i zachować dobrš wolę. Z drugiej jednak trudno mu nie zadać sobie pytania o rzetelnoœć autora przy ocenie skali zbrodniczych incydentów i o prawdziwoœć przedstawianego w ksišżce historycznego kontekstu wydarzeń. O przyczyny niejasnoœci lub uproszczeń. Tymczasem młody człowiek, który nie zna publikacji o wprowadzaniu siłš komunistycznej władzy, z ksišżki Jana Tomasza Grossa wyniesie wrażenie, że mordów na Żydach dokonywano w kraju, w którym nikogo innego nie mordowano, nie œcigano i nie katowano. Żydzi od wieków wiedzš, jak niepokojšco brzmiš uogólnienia pod ich adresem: „Żydzi oszukujš chrzeœcijan”, „majš podwójnš moralnoœć” „Strach” chciałoby się podzielić na dwie częœci. Pierwszš, zbudowanš z relacji o mordach na Żydach po wojnie, skonfrontować z rzetelnš kwerendš archiwalnš, weryfikujšc wspomnienia ocalałych. Po to, żeby lepiej naœwietlić wydarzenia, które należš do żydowskiej martyrologii i które polscy czytelnicy powinni poznać. Druga częœć ksišżki, która nie pomoże w recepcji pierwszej – to fragmenty zawierajšce podejrzenia autora co do złych skłonnoœci większoœci Polaków. Szkoda, że ktoœ nie doradził Grossowi, aby wiele z tych prowokacyjnych lub jštrzšcych tez wyrzucił do kosza. Bo mogš się położyć cieniem na i tak niełatwy dialog polsko-żydowski i katolicko-żydowski. Okazuje się jednak, że można tę ksišżkę rozumieć zupełnie inaczej. Tak, jak czytajš jš przychylni Grossowi recenzenci. Z ich interpretacji dowiedziałem się, że waga tematu, jakim były zabójstwa Żydów po wojnie, usprawiedliwia wszystkie chwyty. Autorzy „Gazety Wyborczej” Marek Beylin czy Joanna Tokarska-Bakir ułatwiajš sobie sprawę, nawet nie polemizujšc z krytycznymi wobec ksišżki uwagami historyków. Słyszymy opinie, że bez sprowokowania polskiego czytelnika ksišżka nie przebiłaby się do opinii publicznej. I znów pojawia się przekleństwo dwuznacznoœci. Autorzy nie precyzujš, czy chodzi o prowokację, którš miałoby być opisywanie mordów na Żydach, czy też o prowokacyjne uogólnienia obrażajšce ogół Polaków. Fakt i sugestia, potwierdzona i domniemana wina splštane sš często w „Strachu” w taki sposób, że nie sposób ich rozplštać. Ten grzech towarzyszył już „Sšsiadom”. A przecież to rzetelnoœć warsztatowa winna dawać siłę moralnym oskarżeniom Grossa. Gross Ÿle reaguje na słowo „żydokomuna”, ale nie zawahał się przed lansowaniem własnej etykiety, piszšc o „katoendecji” Tymczasem publicyœci bronišcy „Strachu” występujš w roli psychoterapeutów. Mówiš: „znajdŸcie w sobie siłę, by sprostać oskarżeniom Jana Tomasza Grossa”. Ale już rzetelnoœci warsztatu autora nie chcš oceniać. Uznajš ksišżkę za prawdę objawionš i każdego, kto z niš polemizuje, traktujš jak opornego pacjenta, który nie chce przyjšć dobrodziejstw terapii. A w tych najbardziej zatwardziałych widzš nawet ukrytych antysemitów. Wszelkie wštpliwoœci wobec „Strachu” zbywajš ironiš: „przecież Gross miał w Polsce od razu przechlapane”. W domyœle: Polacy wymyœlš tysišc sposobów, by na swe dawne zbrodnie dziœ przymykać oczy. Adam Szostkiewicz, dyskutujšc o „Strachu” w TVN, stwierdził, że dowodem bezstronnoœci i braku uprzedzeń Jana Tomasza Grossa jest jego wczeœniejsze ksišżka: wydana w USA i przedrukowana w podziemnym obiegu monografia „W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali”. Sam pamiętam, z jakim przejęciem czytałem w latach 80. tę ksišżkę opartš na relacjach obywateli polskich, którzy wyrwali się z łagru. Wtedy Gross przedstawił bardzo nieraz gorzkie opinie zesłańców na temat konfliktów polsko-żydowskich na Kresach RP zajętych przez Sowietów po 17 wrzeœnia 1939 roku. Pisał o wstšpieniu częœci Żydów do czerwonej milicji i lokalnych władz sowieckich. Gdy dwie dekady póŸniej wydał „Sšsiadów”, kwestię już zbagatelizował. Co się w cišgu tych 20 lat zmieniło? Trudno nie mieć wrażenia, że przyczynš innego spojrzenia na powojenny splot stosunków polsko-żydowskich był nowy styl pisania o Holokauœcie, który stał się obowišzujšcy od poczštku lat 80. Młoda generacja historyków żydowskich, urodzonych zazwyczaj w USA, grubo po wojnie opisuje zagładę Żydów, nie uwzględniajšc specyfiki sytuacji państw Europy Œrodkowo-Wschodniej œciœniętych między totalitaryzmem nazistowskim a sowieckim. Nowy styl zmieniał też dawniej oczywiste proporcje winy. O ile wczeœniej oczywista była dominujšca wina Niemców za Zagładę, o tyle od lat 80. wzmacniał się trend uwypuklajšcy odpowiedzialnoœć krajów kolaboracyjnych i okupowanych przez III Rzeszę. Ta zmiana najbardziej zaskoczyła Polaków. W naszej okupacyjnej pamięci były informacje o kolaborujšcych przy eksterminacji Żydów Łotyszach, Ukraińcach, litewskich szaulisach. Większoœć Polaków uważała jednak, że jako kraj, który nie ugišł się przed Hitlerem w 1939 roku, nie wyłonił kolaboracyjnych władz i w największym stopniu ratował Żydów, może liczyć na jakieœ pozytywne wyróżnienie z masy państw okupowanych lub zwasalizowanych przez niemieckich architektów Holokaustu. Gross jako naukowiec z Polski w opinii wielu Polaków powinien więcej wiedzieć o tragizmie okupacji nad Wisłš. A jednak „Strach” wpisał się w styl pisania o Holokauœcie, który ignoruje lokalne realia. Gross potraktował Polaków nawet bardziej surowo od innych, stwierdzajšc, że tylko tu po wojnie Żydzi byli zagrożeni. Trudno pojšć, na czym oparł tę tezę. Wszak podobny do wypadków kieleckich pogrom miał miejsce w lipcu 1946 roku w Bratysławie. Jan Tomasz Gross – z wykształcenia socjolog – na co dzień traktowany jest przez swoich zwolenników jak historyk. Gdy jednak wychodzš na jaw jego błędy, obrońcy nazywajš go eseistš. To wygodne rozdwojenie autorskiej jaŸni. Wielu krytyków „Strachu” odrzuca taryfę ulgowš wobec tej ksišżki przede wszystkim dlatego, że zależy im na rzetelnym polsko-żydowskim dialogu. Z tego powodu Grossa krytykujš tak różni ludzie jak Marek Jan Chodakiewicz, Andrzej Grajewski, abp Józef Życiński, a także kardynał Stanisław Dziwisz, który wczoraj napisał list w tej sprawie. To znaczšce, że również ludzie Koœcioła dostrzegli zagrożenia, jakie może przynieœć ta ksišżka. Prawem strony żydowskiej jest analizować czystoœć intencji takich krytyk. Ale prawem krytyków jest domagać się uczciwego traktowania tych obiekcji i nieinterpretowania ich jako wyrazu lęku przed uznaniem bezmiaru polskich zbrodni. Bo krytycy Grossa chcš się zmierzyć z winami własnego narodu, ale bez naginania faktów i bez zamykania dyskusji o poparciu nowej okupacyjnej władzy przez częœć polskich Żydów. Jeszcze w latach 80. wydawało mi się, że Polacy żydowskiego pochodzenia gotowi sš do rozliczeń z tym tematem. Potem, po 1989 roku – paradoksalnie – ze szczerš dyskusjš było coraz gorzej. Wiem, że to najbardziej delikatny temat dla pokolenia marcowego. Od 40 lat kwestia współpracy niektórych Żydów z komunistami jest używana instrumentalnie. Już samo słowo „żydokomuna” jest punktem sporu. Czy to okreœlenie historyczne, czy epitet? Jeœli wykreœli się je ze słownika historyków, to jak nazwać przypadki wszystkich tych Żydów, którzy między okresem międzywojennym a – przynajmniej – 1956 rokiem ulegli fascynacji komunizmem? Gross unieważnia ten problem jednym ruchem pióra. Ten, kto mówi o problemie żydokomuny, to antysemita. Bo Żydów komunistów nie było, byli jedynie komuniœci, którzy z tożsamoœciš żydowskš nie mieli zbyt wiele wspólnego. To w sumie nic nowego. Debaty na ten temat prowadzili korowcy z publicystami Ruchu Młodej Polski jeszcze w latach 70. i 80. Ale mimo drażliwoœci tematu, jakiœ poziom samorefleksji istniał. W wywiadach z lat 80., choćby Adama Michnika dla „Powœcišgliwoœci i Pracy”, ludzie Marca potrafili o tym opowiadać. Potrafiła o to pytać w ksišżce „Oni” Teresa Torańska. Dodajmy tu, że choć Jan Gross tak Ÿle reaguje na słowo „żydokomuna”, sam nie zawahał się przed lansowaniem własnej etykiety, piszšc o „katoendecji”. Oczywiœcie zwolennicy Grossa nie widzš w tym nic dyskusyjnego. Na koniec jeszcze jedno. „Ta ksišżka, podobnie jak sama [ówczesna] rzeczywistoœć ociera się o sadyzm” – pisała w „Gazecie Wyborczej” Joanna Tokarska-Bakir. Ma rację. Opisy mordów na Żydach bywajš drastyczne i majš prawo takie być, bo Gross chciał wykrzyczeć prawdę o tragedii swojego narodu. Ale jak powinniœmy reagować, gdy owe drastycznoœci sšsiadujš z niesprawiedliwymi uogólnieniami dotyczšcymi złych skłonnoœci Polaków? Jaka byłaby reakcja, gdyby powstała ksišżka zbierajšca powojenne relacje akowców katowanych przez ubowców żydowskiego pochodzenia, gdyby spisano w niej wymyœlne techniki tortur i obok sugerowano, że Żydzi majš szczególnš predylekcję do zadawania niewinnym ofiarom cierpienia? Co powiedziano by, gdyby wydawca tej ksišżki głosił, że bez takiej dawki okrucieństwa ksišżka nie wstrzšœnie dzisiejszym czytelnikiem i nie wywoła zrozumienia dla grozy stalinizmu w Polsce? Takš sytuację powinien wyobrazić sobie każdy, kto dziœ dziwi się negatywnym reakcjom na „Strach”. „Dyskusja o relacjach polsko-żydowskich nie powinna polegać na wykazywaniu, na ile Jan Gross konfabuluje – powiedział parę dni temu KAI Piotr Kadlčik, przewodniczšcy Zwišzku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. – Problem polega na tym, że jeżeli nie mówi się o takich rzeczach [o Polakach dokonujšcych mordów na Żydach], to potem historycy, tacy jak Gross, dopisujš swoje własne zakończenie”. Można jednak na problem spojrzeć inaczej. Czy Jan Tomasz Gross nie zaszkodził raczej debacie o napadach na Żydów w powojennej Polsce, publikujšc ksišżkę, do której można mieć tak wiele zastrzeżeń?Bardzo Ÿle byłoby, gdyby œrodowiska żydowskie zasklepiły się dziœ w bezkrytycznej obronie ksišżki Jana Tomasza Grossa. Można oczywiœcie sprzeciwiać się podejmowaniu przez prokuraturę œledztwa w sprawie „Strachu”, można, a nawet należy reagować, gdy ktoœ lży autora tej ksišżki. Ale nie powinno się zamykać dyskusji o wadach „Strachu”. Ta ksišżka bowiem cofa dialog na temat drażliwych polsko-żydowskich spraw o całš epokę. Dobrze byłoby więc, aby polskie œrodowiska żydowskie, które słusznie od lat apelujš o walkę z krzywdzšcymi uproszczeniami na swój temat, dziœ odniosły się krytycznie do takich samych uproszczeń dotyczšcych Polaków.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL