Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Taksa notarialna - tekst ujednolicony

Poniższy tekst rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej uwzględnia wszystkie jego zmiany ogłoszone w następujšcych Dziennikach Ustaw: – nr 148, poz. 1564
- nr 11, poz. 83 – nr 187, poz. 1336 Ostatnie zmiany – zaznaczone tłustym drukiem – weszły w życie 27 paŸdziernika 2007 roku. Rozporzšdzenie Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (DzU z 2002 r. nr 42, poz. 369, ze zm.) zarzšdza się, co następuje: Przepisy ogólne § 1. Rozporzšdzenie okreœla maksymalne stawki taksy notarialnej za czynnoœci notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynnoœci notarialnych poza kancelariš notarialnš. § 2. 1. Z zastrzeżeniem § 8 – 16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynnoœci notarialne, zwana dalej „maksymalnš stawkš”, zależy od wartoœci przedmiotu czynnoœci notarialnej. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 4, za wartoœć przedmiotu czynnoœci notarialnej przyjmuje się wartoœć podanš przez stronę (strony) czynnoœci, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2004 r. nr 142, poz. 1514 i nr 146, poz. 1546) albo w ustawie z 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (DzU nr 86, poz. 959, ze zm.). 3. Podstawš okreœlenia maksymalnej stawki jest: 1) przy umowie zamiany – najwyższa wartoœć zamienianego przedmiotu umowy; 2) przy działach – ogólna wartoœć majštku podlegajšcego działowi; 3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartoœć pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartoœć opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn; 4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomoœci, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu – wartoœć tych rzeczy lub praw; 5) przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu; 6) przy losowaniach nagród – wartoœć wylosowanych nagród; 7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartoœć œwiadczeń powtarzajšcych się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreœlony – wartoœć œwiadczeń za okres 10 lat; 8) przy ustšpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartoœć przedmiotu czynnoœci okreœlona według pozycji posuwajšcej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępujšcej jest niższa – według tej niższej sumy. § 3. Maksymalna stawka wynosi od wartoœci: 1) do 3000 zł – 100 zł; 2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł; 7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynnoœci dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł. § 4. Przy obliczaniu wartoœci przedmiotu czynnoœci notarialnej nie odlicza się obcišżeń i bonifikat. Czynnoœci notarialne Oddział 1 Akty notarialne § 5. Za sporzšdzenie aktu notarialnego jako maksymalnš stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianš w § 3, z zastrzeżeniem § 6 i 7. § 6. Za sporzšdzenie aktu notarialnego dokumentujšcego: 1) umowę zobowišzujšcš, zawartš pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, 2) umowę przenoszšcš własnoœć lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowišzujšcej, 3) umowę sprzedaży nieruchomoœci rolnej z Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa, 4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomoœci gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorzšdu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznajšcych nabywcom tych lokali lub nieruchomoœci bonifikaty od ceny, 5) umowę zbycia spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu, 6) umowę zbycia własnoœciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniowš w celu przeniesienia jego własnoœci na członka), 7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu, odrębnej własnoœci lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, poz. 591), 8) umowę ustanowienia odrębnej własnoœci lokalu lub przeniesienia własnoœci domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 9) umowę przeniesienia własnoœci lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniowš, 10) umowę przeniesienia własnoœci, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1, 12) przebieg licytacji lub przetargu, 13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej, 14) umowę zawieranš na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własnoœci lokali (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492), 15) umowę darowizny lokalu stanowišcego odrębnš nieruchomoœć, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy sš uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własnoœci lokali stanowišcego odrębnš nieruchomoœć albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.), 17) umowę sprzedaży nieruchomoœci gruntowej, stanowišcej działkę budowlanš w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717, ze zm.)– maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3. § 7. 1. Za sporzšdzenie projektu aktu notarialnego obejmujšcego umowę oraz za sporzšdzenie aktu notarialnego dokumentujšcego: 1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalnoœć gospodarczš, 2) losowanie nagrody, 3) potwierdzenie oœwiadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym– maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3. 2. Za sporzšdzenie aktu notarialnego dokumentujšcego: 1) oœwiadczenie o przystšpieniu do spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš lub objęciu udziałów w tej spółce, 2) oœwiadczenie zawierajšce zgodę osób przystępujšcych do spółki akcyjnej na zawišzanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażonš w innym akcie niż akt obejmujšcy statut– maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3. § 8. Maksymalna stawka wynosi za sporzšdzenie aktu notarialnego dokumentujšcego: 1) umowę zbycia nieruchomoœci, jeżeli w zwišzku z tš umowš następuje wypłata œwiadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze œrodków pochodzšcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł; 2) umowę majštkowš małżeńskš – 400 zł; 3) testament – 50 zł; 4) testament zawierajšcy zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł; 5) odwołanie testamentu – 30 zł; 6) zwolnienie nieruchomoœci od obcišżeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartoœci przedmiotu nie da się okreœlić – 60 zł; 7) zrzeczenie się własnoœci nieruchomoœci lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł; 8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynnoœci 30 zł, natomiast przy czynnoœciach zawierajšcych umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynnoœci – 100 zł; 9) oœwiadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł. § 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi: 1) za sporzšdzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł; 2) za sporzšdzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł; 3) za sporzšdzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarzšdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł; 4) za sporzšdzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł; 5) za sporzšdzenie protokołu zawierajšcego oœwiadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł. 2. Za sporzšdzenie protokołu dokumentujšcego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalnš stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianš w § 3, przy czym podstawš okreœlenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokoœciš podwyższonego kapitału zakładowego a wysokoœciš dotychczasowego kapitału zakładowego. § 10. Maksymalna stawka wynosi: 1) za sporzšdzenie protokołu niedojœcia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł; 2) za sporzšdzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesišc – 20 zł; 3) za sporzšdzenie innego protokołu – 200 zł. § 11. 1. Jeżeli jednym aktem notarialnym, sporzšdzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynnoœci dotyczšcych tego samego przedmiotu i pozostajšcych ze sobš w takim stosunku, że jedna z tych czynnoœci ma charakter czynnoœci głównej, a inne majš charakter czynnoœci ubocznych i nie mogš istnieć bez czynnoœci głównej – za sporzšdzenie tego aktu notarialnego stosuje się maksymalnš stawkę przewidzianš dla czynnoœci głównej. 2. W razie gdy poszczególne czynnoœci między tymi samymi osobami dotyczš różnych przedmiotów, wartoœć tych przedmiotów zlicza się, jeżeli dla dokonywanych czynnoœci przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Jeżeli dla tych czynnoœci przewidziane sš różne maksymalne stawki, stosuje się je za każdš czynnoœć z osobna. 3. Jeżeli akt notarialny obejmuje kilka czynnoœci różnych osób, stosuje się maksymalne stawki przewidziane za każdš czynnoœć z osobna. Oddział 2 Wypisy, odpisy i wycišgi § 12. 1. Za sporzšdzenie wypisu, odpisu lub wycišgu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdš rozpoczętš stronę. 2. Za stronę uważa się tekst obejmujšcy nie mniej niż 25 wierszy. Oddział 3 Poœwiadczenia § 13. Maksymalna stawka wynosi: 1) za poœwiadczenie własnoręcznoœci podpisu albo odcisku palca osoby niepiœmiennej lub niemogšcej pisać: a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumš pieniężnš – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporzšdzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł; 2) za poœwiadczenie zgodnoœci odpisu z okazanym dokumentem, za każdš stronę – 6 zł; 3) za poœwiadczenie czasu okazania dokumentu, za każdš stronę – 6 zł; 4) za poœwiadczenie pozostawania przy życiu: a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych œwiadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, b) w innym celu – 30 zł; 5) za poœwiadczenie pozostawania osoby w okreœlonym miejscu – 30 zł. Oddział 4 Doręczanie oœwiadczeń § 14. Za doręczenie stronie przeciwnej oœwiadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł. Oddział 5 Protesty § 15. 1. Za sporzšdzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartoœci kwoty ulegajšcej zaprotestowaniu: 1) do 1000 zł włšcznie – 5 zł; 2) powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł. 2. Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadoœć wezwaniu przed sporzšdzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki okreœlonej w ust. 1. Oddział 6 Inne czynnoœci § 16. Za dokonanie czynnoœci notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzajšcych maksymalna stawka wynosi 200 zł. Zwiększenie wynagrodzenia za dokonanie czynnoœci notarialnej poza kancelariš notarialnš § 17. 1. Maksymalna kwota, o którš może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynnoœci notarialnej poza kancelariš notarialnš, wynosi: 1) w porze dziennej – 50 zł, 2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł– za każdš godzinę niezbędnš do dokonania tej czynnoœci od opuszczenia kancelarii do powrotu. 2. Za porę dziennš liczy się czas między godzinš 8 a 20. Przepis końcowy § 18. (Stanowił, że rozporzšdzenie wchodzi w życie 30 czerwca 2004 r.).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL