Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Podział majštku małżonków po ustaniu wspólności majštkowej

Każde z małżonków może, po ustaniu wspólnoœci majštkowej, wystšpić do sšdu z wnioskiem o podział tego majštku
W tym celu trzeba przygotować odpowiednie pismo i złożyć do sšdu rejonowego właœciwego według miejsca położenia majštku, a jeżeli wspólnoœć ustała przez œmierć jednego z małżonków – do sšdu spadku. Trzeba tez przygotować się na uiszczenie opłaty. Od wniosku pobiera się opłatę stałš – 1000 zł. Będzie ona niższa jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału. Wtedy wynosi jedynie 300 zł. Tak wynika z art. 38 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.).

Kiedy ustaje

Przyczynš ustania wspólnoœci majštkowej może być intercyza (czyli umowa o majštkowej rozdzielnoœci), rozwód, separacja oraz orzeczenie sšdu ustanawiajšce rozdzielnoœć – wydane w trakcie małżeństwa na żšdanie jednego z małżonków albo wierzyciela. Wspólnoœć majštkowa ustaje także wskutek œmierci małżonka a także ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (częœciowego lub całkowitego) oraz ogłoszenia upadłoœci jednego z nich.
1000 zł trzeba zapłacić w sšdzie od wniosku o podział majštku wspólnego.

Co się należy

Dobra materialne uzyskane w czasie trwania wspólnoœci majštkowej przez oboje małżonków (albo przez jedno z nich) stanowiš ich wspólny dorobek i to on będzie dzielony pomiędzy męża i żonę (zasadniczo na pół, choć od reguły tej sš odstępstwa i można ustalić nierówne udziały małżonków w majštku wspólnym >patrz ramka. Przykład Mšż, kupił w trakcie trwania małżeństwa i ustawowej wspólnoœci 100-metrowe mieszkanie na Powiœlu. Żona w tym czasie nie pracowała, zajmowała się małymi dziećmi. Nawet jeœli tylko mšż wpisany jest jako właœciciel mieszkania i tak należy ono do majštku wspólnego małżonków. Podziałowi nie podlega natomiast majštek odrębny (czyli ten, który mšż lub żona nabyli jeszcze przed œlubem). Nie ma w tym przypadku czego dzielić skoro dane dobra od poczštku należały tylko do jednego małżonka. Przy podziale obowišzuje zasada, że udziały męża i żony w majštku wspólnym sš równe (chyba że co innego było ustalone w intercyzie). Wartoœć tego, co przypadnie każdemu z małżonków powinna być taka sama bez względu na stopień przyczynienia się do powstania dorobku (np. w sytuacji, gdy przez częœć małżeństwa pracował tylko mšż i tylko on zarabiał a żona zajmowała się wychowywaniem ich wspólnych dzieci). Sšd powinien ustalić wartoœć wspólnego majštku dorobkowego (uwzględnia przy tym ewentualne obcišżenia). Gdy dochodzi do podziału majštku wspólnego, małżonkowie obowišzani sš też do zwrotu sobie nawzajem nakładów z majštku wspólnego na majštki osobiste. Będzie tak np. wtedy, gdy z majštku wspólnego spłacany był kredyt zacišgnięty przez żonę jeszcze przed œlubem na kupno mieszkania należšcego do jej majštku odrębnego.

Nierówne udziały

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że oboje małżonkowie majš równe udziały w majštku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów mogš żšdać, ażeby ustalenie udziałów w majštku wspólnym nastšpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majštku. Nie oznacza to jednak, że wystarczy stwierdzenie, iż to np. mšż więcej zarabiał i to dzięki jego staraniom został zgromadzony większy majštek. Przyczynianie się do powstania majštku wspólnego to nie tylko wysokoœć zarobków ale też sposób gospodarowania nimi. Warto też pamiętać, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majštku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Prawo do wystšpienia z żšdaniem ustalenia nierównych udziałów majš nawet spadkobiercy małżonka (ale tylko, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystšpił o orzeczenie separacji).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL