Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Dotacji dla przedszkoli samorzšd nie wyda na inny cel

Projekt ustawy przesuwajšcy o dwa lata objęcie dzieci szeœcioletnich obowišzkiem szkolnym jest dopiero w konsultacjach społecznych
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Pomysł dotowania przedszkoli to zmiana rewolucyjna. Tylko z pozoru jest on podobny do zasad finansowania szkół
Zgłoszony przez posłów PSL projekt nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty (druk sejmowy nr 172) zakłada dofinansowanie z budżetu państwa edukacji przedszkolnej dzieci pięcio- i czteroletnich. I choć system ten wyglšda jak finansowanie zadań szkolnych, to w praktyce jest kompletnš rewolucjš. PSL zaproponował bowiem, aby gminy otrzymywały dotację. Obecnie cały system oœwiaty finansowany jest za pomocš subwencji oœwiatowej, a dokładnie: częœci oœwiatowej subwencji ogólnej naliczanej dla każdej jednostki samorzšdu terytorialnego według skomplikowanego  algorytmu. Można go znaleŸć w nowelizowanym co roku rozporzšdzeniu ministra edukacji narodowej. Podstawowa różnica między subwencjš a dotacjš celowš jest taka, że subwencja, choć naliczana na każdego ucznia, nie musi być wydatkowana na konkretny cel. Samorzšd może zatem wydać otrzymane z budżetu państwa fundusze na cele niezwišzane z edukacjš. W dotacji celowej samorzšd jest jedynie „księgowym" i nie ma swobody w wydatkowaniu œrodków.
Propozycja jest zatem obejœciem obecnego systemu finansowania oœwiaty. Pokazuje też niewiarę PSL w to, że proste objęcie subwencjš oœwiatowš młodszych dzieci przełoży się na otwieranie i finansowanie przedszkoli. Jedynie przekształcenie tych œrodków w dotację gwarantuje, że nie zostanš one wydatkowane przez samorzšdy na inne cele, np. dofinansowanie szkół podstawowych czy remont chodnika. Dokładnie z tych samych powodów  Fundacja Nie-grzeczne Dzieci w ramach projektu „Wszystko jasne" walczy o przekształcenie w dotację dodatkowych œrodków naliczanych w ramach subwencji oœwiatowej na uczniów niepełnosprawnych. Dotychczas jednak przeważała opinia, że takie oznakowanie pieniędzy, czyli powišzanie ich  z wykonywaniem konkretnego zadania, w systemie edukacji jest niemożliwe. Przekonywał o tym nawet były wiceminister edukacji Zbigniew Włodkowski, obecnie poseł sprawozdawca projektu PSL. Zmiana zdania w tej kwestii rodzi nadzieję na poprawę sytuacji uczniów niepełnosprawnych. Trzeba liczyć na to, że przy okazji objęcia dotacjš przedszkolaków zostanie zastosowane podobne rozwišzanie.     —oprac. jol Paweł Kubicki ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci oraz Szkoły Głównej Handlowej
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL