Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: czy mechanik może rozliczać się ryczałtem

Rzeczpospolita
Wulkanizator ma prawo rozliczać przychody ze swojej działalnoœci w uproszczony sposób. Nie skorzysta jednak z takiej formy opodatkowania, jeœli nie tylko œwiadczy usługi, lecz także sprzedaje opony
- Planuję założyć warsztat wulkanizacyjny. Chciałbym jak najbardziej uproœcić zasady rozliczeń z fiskusem. Czy mogę wybrać opłacanie podatku dochodowego w formie ryczałtu? Czy muszę rozliczać VAT? Czy obowišzkowe jest posiadanie kasy fiskalnej? – pyta czytelnik. Zasady opodatkowania w uproszczonej formie zawarte sš w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne. Z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy wynika, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osišgajšcych w całoœci lub w częœci przychody z tytułu działalnoœci w zakresie handlu częœciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Przepisy nie definiujš ani pojęcia częœci, ani akcesoriów do pojazdów mechanicznych. W tej sytuacji organy podatkowe jednolicie uznajš, że trzeba odnieœć się do potocznego znaczenia tych słów. Skoro więc opona jest częœciš samochodu, to jej sprzedaż nie może być opodatkowana ryczałtem. Dotyczy to zarówno nowych opon, jak i używanych.
Przedsiębiorcy, którzy chcš podjšć tego typu działalnoœć już w momencie jej rozpoczęcia, powinni więc deklarować, że jako formę opodatkowania wybierajš zasady ogólne. Podstawš opodatkowania będzie dochód. Podatnik powinien zatem prowadzić dokumentację rachunkowš w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przykład Pan Adam podjšł decyzję, że otworzy firmę i będzie prowadził sprzedaż opon samochodowych. Będzie opłacał PIT od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Przedsiębiorca nie może prowadzić ewidencji przychodów, musi założyć podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Należy jš założyć na dzień rozpoczęcia działalnoœci.

Rozszerzenie działalnoœci

Inaczej będzie, jeżeli przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalnoœci gospodarczej podejmie decyzję, że chce poszerzyć zakres œwiadczeń o sprzedaż opon. Jeżeli dotyczy to podatnika, który prowadzi podatkowš księgę przychodów i rozchodów, to w zasadzie nie wywołuje dla niego żadnych skutków prawnych. Forma opodatkowania, zasady rozliczania podatku oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej nie ulegnš zmianie. Ta sama decyzja, podjęta przez podatnika, który opodatkowany jest ryczałtem i prowadzi ewidencję przychodów, może oznaczać prawdziwš rewolucję. Z chwilš wykonania pierwszej sprzedaży opon przedsiębiorca utraci prawo do opo- datkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Od tego dnia musi zaprowadzić właœciwe księgi i opłacać podatek dochodowy według skali. Wynika to z art. 22 ust. 1 ustawy o ryczałcie. W myœl tego przepisu, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest zobowišzany, poczynajšc od dnia, w którym nastšpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właœciwe księgi  i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Jeżeli sprzedaż opon nastšpi w trakcie miesišca, to za ten okres podatnik będzie posiadał dwie różne ewidencje księgowe (ewidencję przychodów i księgę przychodów). Konieczne także będzie podwójne rozliczenie podatku do 20 dnia następnego miesišca. Przedsiębiorca będzie musiał obliczyć i ewentualnie uregulować należny ryczałt oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Przykład Przedsiębiorca œwiadczy usługi remontu i naprawy samochodów opodatkowane 8,5-proc. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W połowie stycznia 2012 r. podjšł decyzję, że poszerzy działalnoœć o handel oponami. Pierwszš sprzedaż wykonał 25 stycznia br. Z tym dniem utracił prawo do opodatkowania przychodów w formie ryczałtu. Na dzień 25 stycznia powinien założyć  podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Za rok podatkowy przedsiębiorca powinien złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 i PIT-36. Inaczej przedstawia się sytuacja podatkowa przedsiębiorców, którzy œwiadczš usługi wulkanizacyjne. Nie sš one wyłšczone z opodatkowania ryczałtem. Przychód z usług wulkanizacyjnych opodatkowany jest 8,5-proc. stawkš. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o ryczałcie. Pojawia się więc pytanie, czy może rozliczać się ryczałtem przedsiębiorca, który œwiadczy usługę polegajšcš na wymianie opon na nowe, przez niego zakupione? Wydaje się, że tak. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z jednym niepodzielnym œwiadczeniem: usługš wymiany opon. Nie zmienia tego fakt, że usługa ta składa się z kilku elementów, a jednym z nich jest zapewnienie materiałów do jej wykonania. W takim przypadku opona nie jest bowiem towarem handlowym. To dlatego, że towarami sš tylko wyroby kupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Opona wykorzystana do wykonania usługi spełnia definicję materiału. Cenę opon w takiej sytuacji należy wliczyć do kosztów usługi wulkanizacyjnej.

Niejednoznaczne odpowiedzi

Niestety organy podatkowe nie chcš zajšć jednoznacznego stanowiska w tym zakresie. Przykładem jest odpowiedŸ Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2010 r. (IBPBI/1/415-101/10/WRz). Z pytaniem zwrócił się podatnik, który ma wštpliwoœci, czy będšc opodatkowanym w formie ryczałtu może naprawiać samochody kupionymi przez niego częœciami (tylko na potrzeby konkretnej naprawy). Wyjaœnił, że dotychczas pracuje, bazujšc tylko na częœciach powierzonych przez klientów. Przypomina to jednak sytuację, kiedy pacjent  musiałby przychodzić do szpitala z własnymi lekami. Zapytał więc, czy przy opodatkowaniu w formie ryczałtu będzie mógł naprawiać samochody kupionymi przez siebie częœciami? Chciał się też dowiedzieć, czy montowanie do samochodu opon kupionych na potrzeby konkretnego klienta jest usługš, tj. zdarzeniem, które nie wykluczałoby z ryczałtu ewidencjonowanego oraz czy przychodem jest tylko wartoœć robocizny, czy również kupionych częœci do naprawy? Organ odpowiedział jedynie, że gdyby w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej podatnik sprzedał częœci do naprawianego pojazdu mechanicznego, nawet tylko nabyte na potrzeby konkretnego klienta, dokumentujšc ten fakt wystawionym rachunkiem, z wyszczególnieniem wartoœci tych częœci (opon, felg, itp.), to osišgnięcie przychodu z tego tytułu wykluczy przedsiębiorcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej bowiem sytuacji podatnik osišgnie przychód zarówno ze sprzedaży częœci samochodowych, jak i z tytułu wykonanej usługi.

Istotna treœć faktury

Niewiele wskazówek daje też interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2008 r. (IPPB1/415-728/08-2/JB). Dotyczy ona podatnika, który œwiadczšc usługę dla nabywcy, wykorzystuje uprzednio nabyte we własnym zakresie częœci: opony, dętki i łatki, ciężarki i inne. Uszkodzona opona samochodowa jest naprawiana, ale zdarza się, że ze względu na zły stan techniczny wymieniana jest na nowš. Podatnik podkreœlił, że jako mechanik nie prowadzi działalnoœci w zakresie handlu częœciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nowš oponę musi zamontować – jest ona smarowana, zakładana na felgę, pompowana, wyważana itd. Dla celów udokumentowania rozliczenia usługi, a także w celu identyfikacji złożenia ewentualnej reklamacji podatnik wyszczególnia na fakturach nowe opony, sprzedane i zamontowane oraz felgi. Izba skarbowa wskazała, że gdy w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej podatnik sprzedał częœci do pojazdów mechanicznych, dokumentujšc ten fakt wystawionš fakturš, z wyszczególnieniem pozycji – sprzedaż opon – to osišgnięcie przychodu z tego tytułu wyklucza go z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Najbardziej jednoznaczna jest odpowiedŸ Urzędu Skarbowego w Limanowej z 23 marca 2007 r. (PDOF/415-3/07). Wynika z niej, że montaż częœci zamiennych do naprawianych przez podatnika samochodów nie jest działalnoœciš w zakresie handlu. Prowadzona przez wnioskodawcę działalnoœć gospodarcza w zakresie usług blacharsko-lakierniczych może więc być opodatkowana w formie ryczałtu. Z opisanych odpowiedzi fiskusa wynika, że bardzo istotna jest treœć faktury lub rachunku. Jeżeli wulkanizator na dokumencie sprzedaży w osobnej pozycji wyszczególni wartoœci opon, to wykluczy go to z ryczałtu. Na starcie bez kasy fiskalnej W § 4 ust. 1 rozporzšdzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowišzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujšcych (DzU nr 138, poz 930) wskazano katalog czynnoœci, które bezwzględnie muszš być dokumentowane paragonem. Z pkt 4 wynika, że w kasie fiskalnej trzeba ujšć dostawę: częœci do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), częœci przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), częœci i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłšczeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3). Przepis ten nie ma zastosowania ani przy œwiadczeniu usług wulkanizacyjnych, ani przy sprzedaży opon. To dlatego, że ustawodawca ich nie wymienia (opony zakwalifikowane sš do innego grupowania PKWiU).Oznacza to, że otwierajšc działalnoœć czy to handlowš, czy usługowš, nie trzeba od razu instalować kasy. Podatnik musi jednak dopełnić tego obowišzku  w momencie przekroczenia okreœlonych w rozporzšdzeniu limitów sprzedaży. Kasę, w pierwszym roku prowadzenia działalnoœci gospodarczej należy zainstalować dopiero, gdy obroty detaliczne przekroczš 20 tys. zł. Limit ten dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzšcych pozarolniczej działalnoœci gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie uwzględnia się więc sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. W kolejnych latach prowadzenia działalnoœci limit ten wynosi 40 tys. zł. Jeżeli zostanie przekroczony, to rejestrowanie sprzedaży przy użyciu kasy będzie konieczne po upływie dwóch miesięcy, liczšc od pierwszego dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym w cišgu roku podatkowego została przekroczona ta kwota. Zwolnienie podmiotowe z VAT Prowadzšc pozarolniczš działalnoœć  gospodarczš zarówno w zakresie usług wulkanizacyjnych, jak i handlu oponami można  korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przysługuje ono ze względu na limit obrotów. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalnoœć w cišgu roku podatkowego, to może korzystać ze zwolnienia z VAT pod warunkiem, że wartoœć sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalnoœci gospodarczej nie przekroczy 150 tys. zł. Jeżeli działalnoœć jest prowadzona kolejny rok podatkowy, to zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że limit obrotów nie został przekroczony w poprzednim roku podatkowym. Trzeba też pilnować limitu sprzedaży w bieżšcym roku podatkowym. Jego przekroczenie będzie oznaczało koniecznoœć rozliczania VAT od nadwyżki sprzedaży ponad 150 tys. zł.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL