Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Termomodernizacja: kredyt z premiš

Chcesz zainwestować w rozwišzania, które ograniczš zużycie energii w domu, i korzystać z kredytu, możesz się ubiegać o premię termomodernizacyjnš z Funduszu Termomodernizacji i Remontów
? Aby się starać o premię z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), trzeba przedstawić audyt energetyczny. Koszt wykonania zaczyna się od 1 tys. zł i zależy od wielkoœci budynku oraz zakresu robót. ? Premia termomodernizacyjna wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu. Nie może jednak przekraczać 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotnoœci przewidywanych rocznych oszczędnoœci kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego. ? Premia remontowa przysługuje wyłšcznie: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większoœciowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym i towarzystwom budownictwa społecznego. Może być przyznana na remont i przebudowę budynków, wymianę okien, remont balkonów. Oczywiœcie prace te powinny być zwišzane z termomodernizacjš budynku.
? Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego, który należy dołšczyć do wniosku kredytowego w banku komercyjnym. ? Dokumenty do BGK wysyła bank, który zamierza udzielić kredytu. Gdy BGK podejmie pozytywnš decyzję, bank komercyjny uruchamia kredyt i z pierwszej transzy potršca prowizję BGK w wysokoœci 0,6 proc. przyznanej premii. ? Kredyt z premiš nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które zacišgnięto inny kredyt z premiš termomodernizacyjnš czy remontowš lub na które uzyskano œrodki z Unii Europejskiej.

Do kogo po kredyt z premiš?

Banki współpracujšce z BGK: ? Bank BPH ? Bank DnB NORD Polska ? Bank Millennium ? Bank Ochrony Œrodowiska * ? Bank Pekao ? Bank Pocztowy ? Bank Polskiej Spółdzielczoœci * ? Bank Zachodni WBK ? SGB Bank * ? ING Bank Œlšski ? Krakowski Bank Spółdzielczy * ? Kredyt Bank ? Nordea Bank Polska ? PKO BP * bank udziela kredytów osobom indywidualnym ? Uwaga, w BOŒ Banku oferowane sš kredyty na inwestycje termomodernizacyjne we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej (WFOŒiGW). Wyróżnikiem tych kredytów jest niższe oprocentowanie. Można je przeznaczyć np. na.: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, modernizację Ÿródła ciepła, instalację odnawialnych Ÿródeł energii. Warunki kredytowania sš różne w różnych województwach. To, że oprocentowanie jest niższe niż w standardowej ofercie banku, wynika z umów banku z funduszami. W ramach umowy WFOŒiGW okreœla m.in. wysokoœć deklarowanej dopłaty do oprocentowania, obniżajšc w ten sposób wysokoœć należnych odsetek płaconych przez klienta.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL