Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Projekt ustawy refundacyjnej: bez kar dla lekarzy za źle wypisane recepty

Recepty bez refundacji lekarz wystawi na zwykłej kartce papieru
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Uchylenie zapisów przewidujšcych kary dla lekarzy, którzy niewłaœciwie wypisujš recepty - to główne założenie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, który Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek na swojej stronie internetowej
Jak poinformowało MZ, projekt noweli został przekazany do Rady Ministrów. Rzšd ma zajšć się nim jeszcze we wtorek. Zgodnie z nowelš, z ustawy refundacyjnej usunięto ustęp 8 art. 48. Przewidywał on, że jeœli lekarz błędnie wypisze receptę, będzie zobowišzany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami. Chodzi o przypadki wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub niezgodnej z listš leków refundowanych, a także niezgodnie z uprawnieniami pacjenta. W projekcie wprowadzono też możliwoœć ogłaszania kolejnych obwieszczeń z listš leków refundowanych "co najmniej raz na dwa miesišce", czyli częœciej niż według obecnych przepisów przewidujšcych sztywny termin - "co dwa miesišce".
Istotnš zmianš jest też wprowadzenie możliwoœci objęcia refundacjš leku, który ma wskazania do stosowania, dawkowania lub sposobu podawania inne niż jest to okreœlone w jego charakterystyce. Projekt przewiduje też dla aptek możliwoœć odwołania od decyzji kontrolera NFZ do prezesa Funduszu. MZ spełniło w nowelizacji postulat lekarzy dotyczšcy zniesienia kar za niewłaœciwe wypisanie recept. Domagały się tego organizacje medyków, którzy prowadzš protest pieczštkowy oraz Naczelna Rada Lekarska. Resort proponuje też zmianę rozporzšdzenia ws. recept. Lekarze nie musieliby wpisywać na recepcie poziomu odpłatnoœci za leki majšce jeden poziom refundacji. Szef Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski poinformował w poniedziałek, że decyzja o ewentualnym zawieszeniu protestu pieczštkowego lekarzy zapadnie po przedstawieniu "jasnego harmonogramu wprowadzenia zmian w przepisach dotyczšcych refundacji". Taka decyzja zapadła na spotkaniu przedstawicieli czterech organizacji: Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Zielonogórskiego, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz lekarzy skupionych wokół portalu internetowego Konsylium24. Z kolei minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreœla, że wypełnił "złożone publicznie i pisemnie deklaracje". "Oczekuję tego samego od œrodowiska lekarskiego" - dodał. Zdaniem protestujšcych lekarzy, nowe przepisy refundacyjne sš zbyt restrykcyjne i nakładajš na medyków biurokratyczne obowišzki. Ich nieprawidłowe wypełnienie zagrożone jest karami - podkreœlajš. Lekarze prowadzšcy od 1 stycznia protest stawiajš na receptach pieczštki: "Refundacja do decyzji NFZ". Spowodowało to, że częœć pacjentów, pomimo posiadanego prawa do wykupienia leków ze zniżkš, musi płacić za nie więcej. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował w poniedziałek listy do: prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza oraz do Arłukowicza, w których przypomina o koniecznoœci realizacji zapisów porozumienia lekarzy z MZ. Jak podkreœla, bez tego NRL nie będzie mogła rekomendować lekarzom zakończenia protestu pieczštkowego. Nadzwyczajne posiedzenie Rady odbędzie się 13 stycznia w Łodzi. ZOBACZ PEŁNĽ TREŒĆ PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY REFUNDACYJNEJ
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL