Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Uczelnie publiczne: koniec wiecznych studentów

Podatnicy zapłacš studentom tylko za szeœć semestrów nauki na studiach licencjackich, cztery na magisterskich i dziesięć na jednolitych magisterskich
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Na studiach licencjackich można się uczyć bezpłatnie tylko przez szeœć semestrów
Sejm, nowelizujšc w marcu prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadził odpłatnoœć za studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Na studiach licencjackich można się uczyć bezpłatnie tylko do wyczerpania limitu 180 punktów ECTS, czyli w praktyce przez szeœć semestrów. – Osoby, które rozpoczęły naukę w tym roku akademickim lub rozpocznš w latach póŸniejszych, mogš się uczyć bezpłatnie, ale tylko do uzyskania okreœlonej liczby punktów ECTS – wyjaœnia Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Limit punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów) polega na przyporzšdkowaniu wartoœci punktowej poszczególnym przedmiotom w zależnoœci od ich przydatnoœci w danym programie studiów. Za naukę na dziennych studiach licencjackich będzie trzeba zapłacić po wykorzystaniu 180 punktów, a na magisterskich uzupełniajšcych – 90 (patrz ramka). – Oznacza to, że podatnicy zapłacš studentom tylko za szeœć semestrów nauki na studiach licencjackich, cztery na magisterskich i dziesięć na jednolitych magisterskich – wyjaœnia Marek Rocki, przewodniczšcy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. – Student, który przerwał naukę na uczelni publicznej i zaliczył jeden lub kilka semestrów, a następnie ponownie podjšł studia na tym samym lub innym kierunku również na uczelni publicznej, otrzyma zmniejszony limit punktów uprawniajšcy go do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat. Limit ten będzie pomniejszony o punkty, które zostały przez niego wczeœniej wykorzystane w trakcie zajęć na tej uczelni – wyjaœnia Aleksander Maziarz, adwokat. Ponadto student otrzyma 30 pkt (90 na studiach międzyobszarowych) do bezpłatnego korzystania z dodatkowych zajęć, nieobjętych programem studiów. Bartosz Loba wyjaœnia,  że  te dodatkowe punkty pozwolš np. na zmianę kierunku studiów po jednym semestrze bez żadnych dodatkowych opłat. Jeœli jednak student zrezygnuje ze studiów przed zaliczeniem semestru, nadal będzie miał prawo do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Informacje o uzyskanych punktach ECTS uczelnie będš wpisywać do systemu POLlon (elektronicznego rejestru internetowego) po zaliczeniu danych zajęć. Marek Rocki. zauważa jednak, że jeœli studia się przedłużajš, to nie ma znaczenia, czy na jednej uczelni, czy na dwóch, czy na jednym kierunku, czy na dwóch, to student będzie musiał za nie zapłacić. Kandydaci na studia powinni zatem bardzo dobrze się zastanowić, gdzie i co zamierzajš studiować. Zmiana decyzji po pierwszym roku nauki na uczelni publicznej będzie bowiem skutkować koniecznoœciš wniesienia opłat za ostatni semestr nauki na nowym kierunku. W Trybunale Prawnicy twierdzš jednak, że wprowadzenie odpłatnoœci łamie konstytucję. PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego art. 99 ust. 1 pkt 1 a i 1b pozwalajšcy pobierać uczelniom publicznym opłaty za kształcenie na studiach dziennych. Zdaniem posła Kazimierza Ujazdowskiego (PiS), autora wniosku do TK, reglamentuje on prawo do bezpłatnej nauki. – To tak, jakby wprowadzono dodatkowe obcišżenie finansowe dla nabywajšcych ksišżki, którzy posiadajš księgozbiór uznany przez państwo za wystarczajšce minimum – wyjaœnia poseł. – A to jest niezgodne z art. 70 ust. 2 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 listopada 2000 r. (sygn. SK 19/99) wskazał, że upoważnienie do pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne dotyczy tych form działalnoœci dydaktycznej, które sš poza zakresem podstawowej działalnoœci publicznej szkoły wyższej. A do tej należy prowadzenie bezpłatnych studiów stacjonarnych. Kazimierz Ujazdowski liczy na to, że Trybunał uzna przepisy za niezgodne z ustawš zasadniczš. Studenci wówczas odetchnš z ulgš. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.ojczyk@rp.pl

Kto zapłaci za stadia stacjonarne

System punktów ECTS Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej otrzyma limit punktów ECTS na bezpłatnš naukę. Za darmo będzie mógł korzystać z zajęć, za które może uzyskać co najmniej: - 180 pkt ECTS – na studiach I stopnia (licencjackich), - 90 pkt ECTS – na studiach II stopnia (magisterskich), - 300 lub 360 pkt ECTS na jednolitych studiach magisterskich. Ponadto otrzyma dodatkowo 30 pkt (90 na studiach międzyobszarowych) do bezpłatnego korzystania z dodatkowych zajęć, nieobjętych programem studiów. Punkty te nie mogš być wykorzystane do powtarzania zajęć z powodu niezadowalajšcych wyników w nauce. System ECTS polega na przypisaniu przez uczelnie poszczególnym zajęciom wartoœci punktowej. Aby uzyskać dyplom np. licencjata, trzeba zaliczyć co najmniej 180 pkt. Czytaj także w serwisie: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL