Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Wycięcie suchego drzewa

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Przepisy nakazujš uzyskiwanie zezwoleń na wycinkę drzew starszych niż dziesięcioletnie. Nie przewidujš wyjštków dla egzemplarzy, które uschły
Czytelnik ma problem z obumarłš kilkudziesięcioletniš sosnš. Chce jš szybko wycišć bez zgłaszania urzędowi. Obawia się, że nieco przechylone drzewo wichury i œnieżyce mogš przewrócić na budynek, zanim urzšd wyda zgodę na wycinkę. Kwestię wycinania drzew normuje ustawa o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), która nie przewiduje wyjštków dla drzew uschniętych, a nawet dla tych, które stwarzajš niebezpieczeństwo. Jednak praktyka jest nieco inna. W wyjštkowych sytuacjach dopuszcza się œcięcie uszkodzonych drzew bez wydania decyzji przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Trzeba udowodnić, że roœlina była tak uszkodzona, iż zagrażała bezpoœrednio życiu lub mieniu.
Dotyczy to praktycznie tylko sytuacji zwišzanych z anomaliami pogodowymi, przede wszystkim wichurami, silnymi œnieżycami czy np. powodziami. Ale i w takim wypadku najlepiej powiadomić przed wycinkš osobiœcie lub telefonicznie stosowny referat do spraw zieleni w gminie oraz wykonać dokumentację fotograficznš i spisać protokół wyjaœniajšcy okolicznoœci. W protokole podpisanym przez właœciciela lub zarzšdcę terenu powinny się znaleŸć oznaczenie gatunku drzewa i adres wycinki. Na posesji naszego czytelnika drzewo jeszcze stoi, radzimy więc wystšpić o zezwolenie na usunięcie. Często w takiej sytuacji decyzja jest wydawana bardzo szybko, zwłaszcza gdy zainteresowany przedstawi odpowiedniš dokumentację.  Trzeba się też liczyć z tym, że urzędnik pojawi się na działce, by sprawdzić, czy drzewo obumarło z przyczyn naturalnych. Za wycięcie drzewa obumarłego lub takiego, które nie rokuje przeżycia, nie trzeba wnosić urzędowej opłaty nie tylko wtedy, kiedy stoi przy domu mieszkalnym, ale i na firmowej posesji. Tylko wówczas jednak, gdy obumarło z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomoœci. Jeżeli ktoœ np. celowo ociosał pień albo podlał szkodliwš dla roœliny substancjš, by roœlina obumarła – zapłaci karę takš samš jak za wycięcie bez zezwolenia. Jest to trzykrotnoœć stawki za wycinkę, a kwota zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokoœci 130 cm. Sięgać może dziesištek tysięcy złotych. więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » W urzędzie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL