Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Rzšd hamuje rozwój e-studiów

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Na studiach prowadzonych z wykorzystaniem Internetu 40 proc. zajęć musi się odbyć na uczelni
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zrezygnowało z limitów godzin zajęć prowadzonych przez Internet. Tak jak dotychczas zezwala na prowadzenie przez Internet jedynie 60 proc. zajęć. Pozostałe 40 proc. musi się odbyć na terenie szkoły. Tak wynika z ogłoszonej nowelizacji rozporzšdzenia w sprawie warunków, jakie muszš być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach można było prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoœć. Zacznie obowišzywać 2 grudnia. – Projekt rozporzšdzenia przewidywał coœ całkiem innego – dziwi się Elżbieta Piwowarska, dyrektor Oœrodka Kształcenia na Odległoœć Politechniki Warszawskiej, gdzie zdalnie studiuje ok. 700 studentów.
Skierowany w sierpniu do konsultacji społecznych, zakładał, że tylko kształcenie praktyczne, zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe powinny się odbywać w warunkach rzeczywistych. Pozostałe zajęcia miały się odbywać w œwiecie wirtualnym. Uczelnie, które wykorzystujš Internet do prowadzenia zajęć, wskazywały, że takie zapisy pozwolš im w końcu w pełni wykorzystać potencjał e-learningowy. – Moglibyœmy oferować kształcenie w ramach poszczególnych przedmiotów, a nawet kierunków, w całoœci online – mówi Wiesław Przybyła, pełnomocnik rektora ds. studiów zdalnych na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. – Nadal jednak to będzie niemożliwe – dodaje. – Wymóg prowadzenia częœci zajęć na uczelni ogranicza kształcenie na odległoœć – mówi Rafał Piętka z Polish Open University. W POU z platformy e-learningowej w tym roku akademickim korzystało blisko 10 tys. osób. – Na œwiecie nikt nie hamuje rozwoju e-learningu i nie wprowadza przepisów zabraniajšcych nowoczesnych technologii – mówi Marcin Dšbrowski, prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. W podobnym tonie wypowiada się prof. Piotr Boltuć z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Illinois w Springfield i centrum e-learningu SGH, autor studiów online na kierunku filozofia. Wyjaœnia, że w USA e-learning to wyłšcznie nauczanie zdalne, łšcznie z rejestracjš i zdawaniem egzaminów. Jeœli choć jedne zajęcia odbywajš się w siedzibie uczelni, to jest to już blenden learning. – Po przyjęciu takiej definicji okazuje się, że na polskich uczelniach e-learning jest nielegalny – podsumowuje. A co na to resort nauki? – Stawiamy na nowoczesne rozwišzania i technologie kształcenia, ale konieczne jest utrzymanie obecnej regulacji – mówi Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Musieliœmy pozostawić limit zajęć, bo nie zmieniło się upoważnienie ustawowe zawarte w prawie o szkolnictwie wyższym – wyjaœnia. – Zmiana mogłaby zostać zakwestionowana, bo art. 164 ust. 4 tej ustawy upoważnia ministra do okreœlenia przepisów, które zapewniš właœciwe proporcje czasu zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległoœć do całkowitego czasu zajęć na tych studiach. Więcej w serwisie » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oœwiata, wychowanie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL