Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Komornik łatwiej wyeksmituje sprawców przemocy domowej także zimš

Zgodnie z nowymi przepisami w szczególnych przypadkach możliwa będzie eksmisja także do noclegowni lub schroniska
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Osoby, które znęcajš się nad rodzinš, będš mogły być wyeksmitowane - nawet zimš - do noclegowni lub schroniska - umożliwi to nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, która zacznie obowišzywać od jutra
Nowelizacja zmieni przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu postępowania cywilnego. Pisaliœmy o tym w artykule: Komornikowi będzie łatwiej usunšć lokatora. Tak jak dotychczas eksmitować będzie można wyłšcznie osoby, wobec których jest prawomocny wyrok w tej sprawie. Komornik będzie przeprowadzał eksmisję do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Zgodnie z nowymi przepisami w szczególnych przypadkach możliwa będzie eksmisja także do noclegowni lub schroniska. Dotyczy to m.in. osób, które dostały wyrok eksmisyjny za znęcanie się nad rodzinš.
Znowelizowana w zeszłym roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła możliwoœć eksmitowania osób stosujšcych przemoc z mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarami. Orzeczenie w tych sprawach jest wykonalne z chwilš jego ogłoszenia, dlatego konieczne było stworzenie możliwoœci eksmitowania sprawcy przemocy do noclegowni lub schroniska. W przeciwnym wypadku realizacja tego zapisu nie byłaby możliwa, ponieważ gminy z reguły nie dysponujš tymczasowymi pomieszczeniami, gdzie można by umieœcić eksmitowanych. Możliwoœć eksmisji do noclegowni lub schroniska będzie dotyczyła też osób, które rażšco lub uporczywie wykraczajš przeciwko porzšdkowi domowemu, a ich zachowanie jest ucišżliwe dla innych lokatorów. Do noclegowni lub schroniska będš mogły być wyeksmitowane również osoby, które samowolnie zajęły pusty lokal i nie majš do niego tytułu prawnego. W myœl noweli osobom eksmitowanym z powodu stosowania przemocy, "rażšcego lub uporczywego wykraczania przeciwko porzšdkowi domowemu", niewłaœciwego zachowania, ucišżliwego dla innych lokatorów, lub osobom, które zajęły lokal bezprawnie, nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Nowe przepisy zakładajš, że w przypadku eksmisji do noclegowni lub schroniska nie będzie obowišzywał okres ochronny od 1 listopada do 31 marca. Do tej pory w takiej sytuacji gmina musiała przyznać lokal zastępczy. Od œrody, prawo do lokalu socjalnego przyznawać będzie sšd w wyroku eksmisyjnym lub gmina, a zapewniać lokal będzie gmina. Prawo do takiego lokalu będzie przysługiwać najemcom i posiadaczom własnoœciowego prawa do lokalu, a nie właœcicielom mieszkań. Natomiast osoby, którym nie zostanie przyznany lokal socjalny, będš mogły być eksmitowane do pomieszczenia tymczasowego. Będzie ono przysługiwać na okres do 6 miesięcy. W noweli pomieszczenie tymczasowe zdefiniowano jako "pomieszczenie nadajšce się do zamieszkania, posiadajšce dostęp do Ÿródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urzšdzenia znajdowały się poza budynkiem, oœwietlenie naturalne i elektryczne, możliwoœć ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniajšce możliwoœć zainstalowania urzšdzenia do gotowania posiłków, zapewniajšce co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jednš osobę i w miarę możliwoœci znajdujšce się w tej samej lub pobliskiej miejscowoœci, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane". Zobacz nasz poradnik » Prawo dla Ciebie » Poradniki prawne » Nieruchomoœci » Kiedy wolno eksmitować Czytaj także w serwisach: Samorzšd » Œwiadczenia z gminy i powiatu » Pomoc społeczna Samorzšd » Nieruchomoœci gminne i powiatowe » Lokale socjalne Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Najem, dzierżawa » Eksmisje
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL