Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Kaucje i kary umowne bez VAT

Rzeczpospolita
Kwoty pobrane tytułem zabezpieczenia umowy, niebędšce zaliczkami ani zadatkami, a także odszkodowania nie podlegajš opodatkowaniu i nie ewidencjonuje się ich w kasie fiskalnej
• Zajmuję się handlem materiałami budowlanymi oraz œwiadczeniem usług budowlano-remontowych. Częœć moich klientów to osoby fizyczne nieprowadzšce działalnoœci gospodarczej. Zawierajšc z nimi umowy, pobieram kaucje na  zabezpieczenie ich realizacji. Kaucja zwracana jest po  wykonaniu usługi lub po odbiorze towaru. Jeżeli klient nie odbierze towaru lub odstšpi od umowy, kaucja zostaje zatrzymana. Czy pobieranš kaucję muszę ewidencjonować w kasie fiskalnej? Czy powinienem wystawiać fakturę? – pyta czytelnik. Kaucja to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowišzania. Zabezpiecza prawidłowš realizację umowy. W razie niewypełnienia zobowišzania zmienia się w odszkodowanie. Cechš charakterystycznš kaucji jest to, że może zostać wykorzystana tylko w jednym przypadku, tj. niewywišzania się z umowy. W momencie jej pobrania sprzedawca nie może wykorzystać pobranych œrodków. Kaucja zasadniczo nie jest zaliczana na poczet ceny. Po prawidłowym wykonaniu umowy jest zwracana.

To nie sprzedaż...

Pobranie kaucji jest neutralne podatkowo. Nie ewidencjonuje się jej za pomocš kasy rejestrujšcej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT w kasie fiskalnej ewidencjonuje się sprzedaż, czyli – co do zasady – odpłatnš dostawę towarów i odpłatne œwiadczenie usług na terytorium Polski. Czynnoœci te podlegajš VAT. Kaucja nie jest ani dostawš towaru, ani œwiadczeniem usług. Pobranie kaucji gwarancyjnej nie spełnia definicji sprzedaży. Aby dana czynnoœć (dostawa towarów czy też usług) podlegała VAT, musi istnieć bezpoœredni zwišzek między œwiadczonš usługš (dostawš) i  otrzymanym œwiadczeniem wzajemnym (zapłatš). VAT obejmuje tylko takie kwoty pieniężne, które sš należnym wynagrodzeniem za wykonanie œwiadczenia. Kaucja tego warunku nie spełnia.

...ani nie zaliczka

Kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi po wypełnieniu warunków umowy. Nie jest zatem ani całoœciš, ani częœciš należnoœci. Kaucji nie można też traktować jako zaliczki, zadatku czy też przedpłaty lub raty. Pobranie tych ostatnich wišże się z przekazaniem kontrahentowi œrodków pieniężnych do jego dyspozycji (skutkuje zarówno powstaniem obowišzku podatkowego w  VAT, jak i obowišzkiem zarejestrowania w kasie). Kaucji natomiast, w zwišzku z tym że nie podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży, nie rejestruje się za pomocš kasy. Œrodki pieniężne pobrane tytułem zabezpieczenia realizacji umowy nie sš obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym pobranie kaucji nie może być dokumentowane fakturš. Przykład Przedsiębiorca podpisał umowę na wykonanie elewacji w domu jednorodzinnym z prywatnym inwestorem. Na poczet robót pobrał kaucję w kwocie 6000 zł. Nie jest ona opodatkowana VAT, zatem nie powinna być dokumentowana fakturš. Pomimo że nabywcš usług jest osoba nieprowadzšca działalnoœci gospodarczej, nie ma podstaw prawnych do wydania paragonu fiskalnego.

Zaliczenie na poczet odszkodowania...

Odstšpienie od umowy przez klienta pozwala sprzedawcy na zaspokojenie ze złożonej kaucji. Niemniej w dacie, w której kaucja przepada na poczet sprzedawcy, również nie rejestruje się jej w kasie fiskalnej ani nie dokumentuje fakturš VAT. Strony umowy mogš zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowišzania niepieniężnego nastšpi przez zapłatę okreœlonej sumy (kara umowna). Zainkasowana na skutek niedopełnienia postanowień umowy kaucja gwarancyjna nie jest obrotem. Pełni ona funkcję odszkodowawczš (rekompensacyjnš) za  poniesione straty. Wszelkiego rodzaju kary umowne nie podlegajš VAT. Przykład Firma deweloperska zajmuje się sprzedażš lokali mieszkalnych. Z klientami pod- pisywana jest umowa rezerwacyjna, będšca podstawš do zainkasowania od nabywcy kaucji gwarancyjnej. Kaucja może być zatrzymana przez sprzedawcę na poczet odszkodowania (kary umownej), gdy do odstšpienia od zakupu lokalu doszło z winy klienta. Kara umowna z tytułu anulowania umowy przedwstępnej ma charakter sankcyjny, zadoœćuczynienia za szkodę oraz utracone korzyœci zwišzane z rezerwacjš danej nieruchomoœci na rzecz nabywcy i wyłšczeniem jej z oferty sprzedaży. Zaliczenie kaucji na poczet odszkodowania nie rodzi żadnych skutków w VAT.

...lub na poczet ceny

Gdyby po wykonaniu usługi czy sprzedaży towaru kaucja została zaliczona na poczet ceny, wówczas powstałby zarówno obowišzek podatkowy w VAT, jak i obowišzek rejestracji za pomocš kasy. W momencie zaliczenia zabezpieczenia gwarancyjnego na poczet ceny dojdzie do sprzedaży, czyli odpłatnej dostawy lub odpłatnego œwiadczenia. Może tak być, np. gdy strony umowy zastrzegš, że kaucja zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia w przypadku nieuregulowania płatnoœci w wyznaczonym terminie. Wówczas w momencie zatrzymania kaucji przekształci się ona w zapłatę za nieuregulowanš fakturę. Gdy wpłacona kaucja zostanie zaliczona, zgodnie z postanowieniami stron, na poczet należnoœci, to staje się obrotem. Zatem w momencie, w którym przestaje spełniać swojš funkcję, będzie rodzić obowišzek zapłaty VAT. Obowišzek podatkowy powstaje przy tym na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o VAT. Przykład Przedsiębiorca zawarł z prywatnym inwestorem umowę na wykonanie robót budowlanych. Dla zabezpieczenia wykonania umowy inwestor został zobowišzany do wpłaty kaucji gwarancyjnej. Umowa zakłada, że w razie zwłoki w wypłacie należnego wynagrodzenia za wykonane roboty sprzedawca zatrzyma otrzymanš kaucję gwarancyjnš jako zapłatę za wykonanš usługę. W momencie pobrania kaucji nie powstanie obowišzek podatkowy w VAT. Kaucja nie jest ewidencjonowana za pomocš kasy. Z chwilš zatrzymania kaucji i zaliczenia jej na poczet ceny sprzedaży powstanie obowišzek rozliczenia VAT. Jeżeli stanie się to w terminie 30 dni od wykonania robót, wówczas obowišzek podatkowy powstanie w dacie zatrzymania œrodków pieniężnych. Jeżeli zatrzymanie kaucji nastšpi po tej dacie, to sam fakt zatrzymania nie rodzi obowišzku podatkowego w VAT. Wynika to z tego, że obowišzek ten z mocy ustawy powinien być rozpoznany 30 dnia od dnia wykonania usługi, niezależnie od tego że zapłata jeszcze nie została zrealizowana. W tych samych terminach czynnoœć powinna być zewidencjonowana za pomocš kasy. Jeżeli obowišzek podatkowy w VAT powstaje na szczególnych zasadach, wówczas ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrujšcej powinno się odbywać z chwilš sprzedaży, nie póŸniej jednak niż w momencie powstania obowišzku podatkowego. Ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowišzku podatkowego prowadziłoby do niezgodnoœci prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporzšdzeniem deklaracji podatkowej i błędnym ustaleniem należnego zobowišzania w VAT za dany okres rozliczeniowy. Gdyby kaucja została zaliczona na poczet przyszłej ceny przed wykonaniem usługi lub przed sprzedażš towaru, to obowišzek podatkowy powinien być wykazany na zasadach przewidzianych dla pobrania częœci ceny, zaliczki, zadatku lub przedpłaty. Przykład Firma budowlana ustaliła następujšce zasady sprzedaży robót budowlanych. Przed przystšpieniem do wykonania usług pobierana jest kaucja gwarancyjna. Jeżeli klient odstšpi od umowy, kaucja zostaje zatrzymana na poczet kary umownej. Przepada definitywnie po upływie roku. Jeżeli przed tš datš klient zdecyduje się na usługi wykonawcy w ramach tej samej albo innej inwestycji, wówczas kwota kaucji (kary umownej) zaliczana jest na poczet przyszłych robót. Ponieważ następuje to przed wykonaniem robót, obowišzek podatkowy w VAT powstaje w dacie zaliczenia kary na poczet częœci należnoœci. W tym samym terminie usługodawca powinien wydać klientowi paragon dokumentujšcy pobranie zaliczki. Zobacz serwisy: VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Kary i odszkodowania VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Kaucje
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL