Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Rehabilitacja uchroni przed skalpelem

Kapsuła odpływowa
ocean spokojny
Dolegliwoœci i schorzenia kręgosłupa sš najczęœciej rezultatem nieprawidłowej postawy przy biurku, braku ruchu i zaniedbania wad rozpoznanych w dzieciństwie. Bagatelizowanie kolejnych objawów może doprowadzić do poważniejszych problemów, którym towarzyszyć będzie cišgły ból
Na bóle kręgosłupa skarżš się dziœ przeważnie pracownicy biurowi, którzy długo siedzš przy biurku, nie ćwiczš lub robiš to bardzo rzadko. Zdarzajš się też osoby, którym kręgosłup dokucza, gdy nagle podnieœli coœ ciężkiego, a nawet szybko skręcili plecy lub schylili się. Częstš przyczynš chorób kręgosłupa w wieku dorosłym mogš być też wady postawy, które zostały zdiagnozowane w dzieciństwie. – Statystyki sš nieubłagane. Po typowym przeziębieniu i grypie ból kręgosłupa odcinka lędŸwiowego jest najczęstszš przyczynš opuszczania dni pracy przez ludzi przed 45. rokiem życia. W prawie 90 proc. wszystkich przypadków bólu kręgosłupa w odcinku lędŸwiowym korzeń nerwu kręgosłupa zostaje uciœnięty lub podrażniony, mięœnie napinajš się i odczuwamy ból. Zwykle przyczynš chronicznego bólu jest zwyrodnienie stawów kręgosłupa i dyskopatia – mówi Róża Zacharzewska z Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej w Mysłowicach. Lekarze przestrzegajš, by nie bagatelizować pierwszych objawów. – Ból jest oznakš, że w naszym organizmie dzieje się coœ niewłaœciwego. Jeżeli bóle pochodzšce od kręgosłupa spowodujš jakiekolwiek ograniczenia, np. przy wsiadaniu do samochodu, wišzaniu butów, a także będš powodować dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu, należy udać się do lekarza. Bóle promieniujšce do ręki lub nogi, rwa kulszowa, zaburzenie czucia w palcach lub częste ich drętwienie oznaczajš często stan zaawansowanej dyskopatii i wymagajš podjęcia jak najszybszego, specjalistycznego leczenia – mówi specjalistka. W porę rozpoczęta terapia daje szansę na wyleczenie.

Łšczy się różne metody

Bóle grzbietu leczy się farmakologicznie oraz za pomocš zabiegów fizykalnych, masaży, terapii manualnej i ćwiczeń. Badania potwierdzajš, że najlepsze efekty uzyskuje się, stosujšc kilka form terapii jednoczeœnie. Jednak osoba wykonujšca tego typu zabiegi musi mieć doœwiadczenie i wiedzę, ponieważ nieumiejętne masowanie, Ÿle dobrane zabiegi mogš przynieœć więcej szkody niż pożytku. – Najtrudniejsze w leczeniu sš urazy kręgosłupa po wypadkach, np. samochodowych, oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa potęgowane dysfunkcjami jego budowy i całego ciała oraz różnymi zmianami chorobowymi, które komplikujš rehabilitację. Często też leczenie podjęte za póŸno lub przy zbyt dużych zmianach skutkuje niepowodzeniem w leczeniu nieoperacyjnym – mówi Róża Zacharzewska. Do wyboru jest wiele metod leczenia, które specjalista dopasowuje do stanu pacjenta. Jednym ze sposobów jest rehabilitacja obejmujšca rozcišganie kręgosłupa (trakcja) wraz z ćwiczeniami (kinezyterapia) oraz zabiegami fizykoterapii (np. laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, masaż). – Rozcišgnięcie kręgosłupa uwalnia od œcisku i kompresji kršżków międzykręgowych, których wypuklenia, uciskajšc na korzenie nerwowe, powodujš ból. Ćwiczenia majš ustabilizować i skorygować ustawienie kręgosłupa oraz wzmocnić gorset mięœniowy. Zabiegi fizykalne zaœ powodujš zmniejszenie stanu zapalnego i przyspieszajš procesy regeneracyjne m.in. mięœni, więzadeł, kršżków międzykręgowych, stawów. Należy podkreœlić, że sama fizykoterapia jest jedynie dodatkiem do prawidłowej rehabilitacji, gdyż jej efekty sš najczęœciej słabe i krótkotrwałe – mówi Zacharzewska. By leczenie przyniosło efekty, należy na co dzień dbać o prawidłowš postawę i unikać przecišżeń. Osoby z dyskopatiš lub znacznš skoliozš nie powinny dŸwigać ciężarów albo np. pracować łopatš, ponieważ tego typu czynnoœci powodujš szybkie nasilenie dolegliwoœci i nieodwracalne zmiany, m.in. uszkodzenie kršżków międzykręgowych. Niestosowanie się do zaleceń lekarzy lub zaniechanie leczenia spowoduje, że przyczyna schorzenia cały czas będzie się pogłębiać. Doprowadzi to po kilku latach do stanu, w którym lekarstwa i zabiegi fizykalne (najprostsze metody łagodzenia bólu) przestanš dawać jakškolwiek poprawę, natomiast wymagane będš zaawansowane zabiegi z zakresu rehabilitacji i ortopedii.

Woda koi nerwy

W Polsce wcišż niewiele osób słyszało o kapsule odpływowej, która ma działanie głęboko relaksujšce, zwalcza bóle mięœni, kręgosłupa, bóle pourazowe, kontuzje sportowe. – Oœrodki przygotowań olimpijskich w Australii, USA i Wielkiej Brytanii od lat stosujš tego typu urzšdzenia do przyspieszonej regeneracji przetrenowanych i kontuzjowanych sportowców – mówi Mirosław Kulisz z warszawskiego Centrum Głębokiego Relaksu Ocean Spokojny. Kapsuła odpływowa przynosi ulgę także osobom skarżšcym się na bóle reumatyczne, bóle pleców i przecišżonego kręgosłupa – również kobietom w cišży. Pomaga wszystkim zestresowanym, przemęczonym, majšcym problemy z koncentracjš, cierpišcym na bezsennoœć, wspomaga leczenie depresji, a nawet walkę z nałogami. Kapsuła odpływowa (ang. floatation tank) powstała w USA na przełomie lat 50. i 60. Amerykański neurolog dr John C. Lilly stworzył prototyp urzšdzenia, które miało odizolować człowieka od zewnętrznej stymulacji zmysłowej. Wyniki eksperymentów okazały się na tyle obiecujšce, że projekt był doskonalony przez następne dziesięciolecia. Dziœ popularne na œwiecie kapsuły to nowoczesne, w pełni zautomatyzowane urzšdzenia wyposażone w termostaty podtrzymujšce temperaturę wody, zaawansowane systemy filtracji i sterylizacji wody, systemy audio umożliwiajšce korzystanie z nagrań relaksacyjnych. Kapsuła umożliwia całkowite rozluŸnienie ciała i umysłu, szybkie osišgnięcie stanu bardzo głębokiego relaksu. – Wchodzimy do œrodka i kładziemy się na powierzchni ciepłej wody, w której rozpuszczonych jest 300 kg specjalnej soli Espom. Dzięki wysokiemu zasoleniu ciało bez wysiłku utrzymuje się na powierzchni w stanie podobnym do nieważkoœci. Nie trzeba umieć pływać – woda jest płytka, a ciało samo się na niej unosi. Wyłšczamy œwiatło. Otula nas ciemnoœć i cisza (możemy słuchać szumu fal). Umysł zostaje odizolowany od większoœci bodŸców zmysłowych. Nie ma obrazów, dŸwięków, zapachów. Ciało się rozluŸnia. Spada ciœnienie krwi, poprawia się kršżenie. Wydziela się mnóstwo endorfin, naturalnych substancji przeciwbólowych – mówi Mirosław Kulisz. Już jeden seans pozwala znaczšco złagodzić skutki dolegliwoœci bólowych i głęboko rozluŸnić ciało. – Goœciliœmy osoby, które wskutek bardzo poważnych dolegliwoœci od dawna nie mogły się obejœć bez œrodków przeciwbólowych, a po wizycie w naszej kapsule pierwszy raz od wielu tygodni zasypiały bez łykania tabletek. Czasem, w przypadku bólów przewlekłych, zalecana jest seria trzech lub więcej zabiegów – opowiada Monika Zgórzak, właœcicielka Centrum Głębokiego Relaksu. – Kapsuły odpływowe zdobyły popularnoœć m.in. w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii (ok. 60 centrów z kapsułami), Szwecji (ok. 100 oœrodków wyposażonych w kapsuły). – Niemal 80 proc. Szwedów zna lub korzysta z takich kapsuł, a ich przeciwbólowe i antydepresyjne stosowanie finansowane jest częœciowo z budżetu państwa – dodaje Zgórzak. Badania opublikowane w 2008 r. przez naukowców z Uniwersytetu w Karlstad w Szwecji potwierdziły skutecznoœć stosowania kapsuł w walce z bólem, stresem, depresjš, urazami. Brytyjski psycholog C. Maxwell Cade, dr Bernard Gluck z Instytutu Hartforda, oraz neurolog J. P. Banquet udowodnili, że w osišganym w kapsule stanie głębokiego relaksu aktywnoœć obu półkul w mózgu synchronizuje się, przynoszšc poczucie harmonii i umożliwiajšc dostęp do pełni potencjału umysłowego.   dr Zdzisława Ršczka - neurolog, dyrektor regionu centrum Polmed SAĆwiczenia zamiast tabletki

Ćwiczenia zamiast tabletki

Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu ból to przykre przeżycie o charakterze subiektywnym, wskazujšce na zagrożenie organizmu. Innymi słowy, ostrzega nas, gdy zaczyna dziać się coœ niedobrego z naszym zdrowiem, ostrzega też przed poważnymi urazami, np. oparzeniami czy złamaniami. Odczuwanie natężenia bólu jest uzależnione od indywidualnych predyspozycji człowieka: od nastroju (gdy jesteœmy weselsi, jest on mniej dokuczliwy i szybciej mija), doœwiadczeń z przeszłoœci, wrodzonej odpornoœci (sš osoby mniej i bardziej wrażliwe na ból). Zawsze niepokoić powinien ból nagły, silny, bardziej niż zwykle ucišżliwy, nieustępujšcy po dotychczas zażywanych œrodkach. Nie wolno też lekceważyć zmiany charakteru bólu. Należy wówczas udać się do lekarza, który po zbadaniu zaleci odpowiedni sposób postępowania i leczenia. Zdecydowanie nie polecam leczenia na własnš rękę. Trzeba wiedzieć, że popularne leki przeciwbólowe dostępne bez recepty stosowane w nadmiarze mogš zaszkodzić. W zależnoœci od rodzaju bólu stosuje się różne grupy leków przeciwbólowych, najczęœciej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne), leki narkotyczne (opioidy) używane zazwyczaj w bólach nowotworowych. Polacy lubiš zażywać lekarstwa. Często, idšc do lekarza, jesteœmy przekonani, że właœciwie zajęto się nami wtedy, gdy na końcu wizyty dostajemy receptę. Inaczej nie jesteœmy zadowoleni z wizyty i czujemy się gorzej potraktowani. Ale nie zawsze leki sš potrzebne. Czasem wystarczy zmiana stylu życia, nauczenie się aktywnego wypoczynku, zastosowanie do zaleceń specjalisty, który proponuje np. ćwiczenia wzmacniajšce mięœnie w przypadku bólu kręgosłupa czy właœciwe dobranie proporcji pracy, snu i wypoczynku przy częstych bólach głowy. Oczywiœcie wielu zmian zwišzanych z upływem czasu czy schorzeń nie cofniemy w ten sposób, ale możemy spowolnić tempo ich narastania, zmniejszyć odczuwanie dolegliwoœci. To jednak wymaga pracy nad sobš i jest trudniejsze niż zażycie leku. Na szczęœcie to podejœcie trochę się zmienia. Młodzi ludzie sš dziœ dobrze wykształceni, majš sporš wiedzę na temat zapobiegania wielu chorobom, sš bardzo aktywni, uprawiajš sport i majš œwiadomoœć szkodliwoœci nadużywania leków. —not. a. u.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL