Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

PIT: Niektóre zakupy można udokumentować paragonem

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Przedsiębiorca prowadzšcy podatkowš księgę przychodów i rozchodów nie musi na potwierdzenie wszystkich wydatków mieć faktur bšdŸ rachunków
Podstawš wpisu do księgi może być też paragon.

To też dowód księgowy

Warunki, w jakich paragon uznawany jest za dowód księgowy, okreœla § 14 ust. 4 rozporzšdzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Paragon może być dokumentem tylko  wtedy, gdy zakup jest dokonywany w jednostkach handlu detalicznego. Powinien zawierać datę i stempel (oznaczenie) jednostki go wydajšcej. W jego treœci powinna być wskazana iloœć, cena jednostkowa i wartoœć towaru, za jakš dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treœć o swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres i rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.
Na podstawie paragonu można dokumentować zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, œrodków czystoœci i bhp, i materiałów biurowych. Paragonem można potwierdzić np. zakup papieru, segregatorów, kopert, koszulek do dokumentów, przyborów do pisania itp. Na podstawie paragonu nie zaksięgujemy jednak zakupu prasy, ksišżek i innego rodzaju literatury fachowej; nie sš to bowiem materiały biurowe. W ten uproszczony sposób dokumentować można zakup materiałów (surowców) podstawowych. Jeœli jednak pobierzemy paragon na dowód zakupu towaru handlowego, to nie będziemy mieć prawa do zaksięgowania tego wydatku w koszty podatkowe.

Zagraniczne wydatki

Paragon będzie podstawš zapisu w księdze, jeżeli dokumentuje wydatki poniesione za granicš na zakup paliwa i olejów. Dokumentem księgowym może być także, przy tego typu zakupach, dowód kasowy. Na odwrocie otrzymanego dokumentu przedsiębiorca musi podać swoje dane i opisać, co było przedmiotem zakupu. Paragonem nie można dokumentować innych drobnych wydatków poniesionych za granicš a zwišzanych z eksploatacjš pojazdu, np. zakupu częœci i akcesoriów do pojazdu czy też narzędzi koniecznych do naprawy auta w miejscu awarii. Organy podatkowe dopuszczajš możliwoœć, pomimo braku ku temu podstaw prawnych, dokumentowania paragonem opłat za przejazdy autostradami na terenie państw Unii Europejskiej. Z interpretacji podatkowych wynika, że jest to dopuszczalne z uwagi na specyfikę operacji i trudnoœci z pozyskaniem faktury. Podatnik musi jednak koniecznie uzupełnić paragon czy kwit autostradowy na odwrocie o swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i nazwę zakupionej usługi.

Materiały pomocnicze

Paragonem nie może być dokumentowany zakup materiałów pomocniczych. Sš to materiały niebędšce materiałami podstawowymi, które sš zużywane w zwišzku z działalnoœciš gospodarczš i bezpoœrednio oddajš wyrobowi swoje właœciwoœci. Ich zakup w jednostkach handlu detalicznego musi być dokumentowany dowodem wewnętrznym. Dowody wewnętrzne należš do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem. Dowód wewnętrzny wystawia się także w celu udokumentowania wydatków zwišzanych z parkowaniem samochodu, w sytuacji gdy przedsiębiorca dysponuje biletem z parkometru, kuponem lub biletem jednorazowym. Otrzymany dokument załšcza się wówczas do sporzšdzonego dowodu wewnętrznego. Na równi z fakturš Niektóre paragony uznawane sš za faktury. Sš to np. paragony za przejazd autostradš. Stanowiš one podstawę wpisu do księgi bez koniecznoœci ich opisywania na odwrocie. Paragon dokumentujšcy opłaty za przejazd autostradš płatnš jest fakturš, jeżeli zawiera: - nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, - numer kolejny i datę wystawienia, - nazwę autostrady, za przejazd którš pobierana jest opłata, - kwotę należnoœci wraz z podatkiem, - kwotę VAT.
Zobacz serwis » Dobra Firma » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Księga przychodów i rozchodów » Dowody księgowe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL