Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Zielone światło dla nagrywania rozpraw

Fotorzepa, Miachał Walczak miachał WALCZAK
W listopadzie ruszy audiowizualne rejestrowanie postępowań sšdowych. Zdaniem resortu sprawiedliwoœci już teraz mogš to robić strony procesu
Strony postępowań sšdowych, a nieraz i prawnicy, nagrywajš rozprawy raczej po kryjomu. Wszystko przez to, że nie jest jasne, czy obowišzujšce prawo pozwala na dokonywanie takiej rejestracji. Tym bardziej że sędziowie nieraz pytajš obecnych na sali, czy czasem nie nagrywajš przebiegu rozprawy.

Niejasna sytuacja

– Zawsze, gdy to możliwe, nagrywam rozprawę i nie pytam o zgodę, bo pewnie bym jej nie dostał – mówi Remigiusz P. z Wałbrzycha, który od lat walczy o prokuratorskie zarzuty w sprawie tragicznie zmarłej córki. – I sędzia, i prokurator inaczej prowadzš sprawę, gdy wiedzš, że jest nagrywana. Taka praktyka nie jest niczym wyjštkowym. Swego czasu Sšd Najwyższy ukarał dyscyplinarnie sędzię za drastyczne naruszenie kultury rozprawy. Dowodem było nagranie przedstawione przez matkę podsšdnego.
Żeby rozwiać wštpliwoœci prawne, niedawno grupa posłów z Krzysztofem Brejzš na czele zapytała ministra sprawiedliwoœci o dopuszczalnoœć nagrywania rozpraw sšdowych w sprawach cywilnych przez osoby znajdujšce się na sali rozpraw. W swoim pytaniu parlamentarzyœci wskazali, że kodeks postępowania karnego zawiera stosownš regulację (patrz ramka). Takiej regulacji nie ma zaœ w procedurze cywilnej. Tymczasem jawnoœć postępowania sšdowego sugerowałaby, że nagrywanie rozpraw jest dopuszczalne, a ewentualne trudnoœci w prowadzeniu rozprawy wywołane używaniem urzšdzeń nagrywajšcych mogš być pokonane w drodze zarzšdzeń porzšdkowych sędziego. Czy istnieje więc prawna podstawa do zakazywania używania sprzętu nagrywajšcego w salach rozpraw? – pytali posłowie. Stanisław Chmielewski, wiceminister sprawiedliwoœci, odpowiedział właœnie (interpelacja nr 23134), że w jego ocenie art. 155 kodeksu postępowania cywilnego (regulujšcy rygory tzw. policji sšdowej w sprawach cywilnych) nie obejmuje kwestii wyrażania zgody na utrwalanie przez stronę postępowania cywilnego zapisu przebiegu rozprawy (posiedzenia) sšdu. W zwišzku z tym należy uznać, że nagrywanie jej przez stronę czy publicznoœć jest dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskiwania zgody sędziego.

Otwartoœć tak, ale ile

Piotr Górecki, sędzia Sšdu Apelacyjnego w Poznaniu, ma nieco inne zdanie. – Czy to w sprawie karnej czy cywilnej sędzia jest gospodarzem rozprawy i ma prawo wiedzieć i monitorować, co się dzieje, w szczególnoœci czy ktoœ nagrywa rozprawę. Przecież liczy się także stanowisko drugiej strony w tej kwestii. Może wchodzić w rachubę naruszenie jej dóbr osobistych – wyjaœnia. – Chociaż więc generalnie jestem za otwartoœciš i możliwoœciš nagrywania przebiegu rozprawy, uważam, że powinno się to odbywać pod kontrolš sšdu. – Wiernoœć protokołowania, którym uzasadnia się różne pomysły na nagrywanie rozpraw, to zupełnie inne zagadnienie. Sš różne metody jego rozwišzania – wskazuje Juliusz Janas, radca prawny z Warszawy. – Jestem przeciwny utrwalaniu przebiegu rozprawy, bo wtedy może się ona zmienić w teatr. Między innymi w zwišzku z tymi argumentami sšdowe nagrania przebiegu rozpraw, które majš być sukcesywnie wprowadzane do sal sšdowych od jesieni, nie będš opuszczały budynku sšdu. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.domagalski@rp.pl

Gospodarzem procesu jest sędzia

Proces karny: Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzglšd na prawidłowoœć postępowania, sšd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez niš przebiegu rozprawy za pomocš urzšdzenia rejestrujšcego dŸwięk (art. 358 kodeksu postępowania karnego); Proces cywilny: Sędzia przewodniczšcy otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia (art. 155 § 1 kodeksu postępowania cywilnego).   Czytaj też:   Zobacz więcej: Prawnicy, doradcy i biegli » Sędziowie i sšdy » Sšdy i trybunały » Sšdy powszechne
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL