Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Jak rozliczyć VAT przy zakupie usług za granicš

www.sxc.hu
Kiedy przedsiębiorca powinien wykazać podatek należny z tytułu importu usługi? Nie ma tu jednej reguły. Wiele zależy od tego, na podstawie jakiej regulacji ustalamy miejsce jej œwiadczenia (a więc i opodatkowania)
Na innych zasadach rozpoznaje się obowišzek podatkowy w imporcie usług, dla których miejsce œwiadczenia ustalane jest na podstawie art. 28b ustawy o VAT, a na innych dla usług, dla których miejsce œwiadczenia ustalane jest według np. art. 28e czy 28f ustawy o VAT. W pierwszym przypadku, gdy dochodzi do importu usług na podstawie art. 28b, termin powstania obowišzku podatkowego należy okreœlać z  uwzględ- nieniem art. 19 ust. 19a i 19b ustawy o VAT. Zasady te stosuje się w każdym przypadku, gdy import usług rozliczany jest na zasadzie mechanizmu odwrotnego obcišżenia (reverse charge).

Z chwilš wykonania usługi

Z art. 19 ust. 19a ustawy o VAT wynika, że w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowišcych import usług, obowišzek podatkowy powstaje z chwilš ich wykonania.
Przykład Firma X zleciła kontrahentowi niemieckiemu usługę remontu maszyny produkcyjnej zainstalowanej w polskim zakładzie. Remont został zakończony i potwierdzony protokołem 11 lipca 2011. Kontrahent udokumentował wykonanie usługi fakturš bez kwoty niemieckiego VAT, wskazujšc, że zobowišzanym do rozliczenia podatku od transakcji jest usługobiorca. Polski podatnik powinien rozpoznać obowišzek podatkowy z tytułu importu usług 11 lipca 2011, czyli z chwilš wykonania usługi.

Z upływem okresu rozliczeniowego

W art. 19 ust. 19a pkt 1 i 2 ustawodawca wprowadził szczególne zasady rozpoznawania obowišzku podatkowego dla usług cišgłych wykonywanych w  okreœlonych okresach rozliczeniowych. Nie zdefiniował jednak pojęcia usług cišgłych. Wskazówek należy szukać w interpretacjach wydawanych przez  organy podatkowe. Wynika z nich, że usługi można uznać za wykonywane w sposób cišgły, gdy składajš się one z takich czynnoœci, których nie można wyodrębnić i zakwalifikować, jako œwiadczenia samodzielne. Œwiadczenia takie cechuje brak możliwoœci precyzyjnego wyodrębnienia etapów, w jakich sš realizowane, tzn. nie sposób dokładnie okreœlić, kiedy częœć takiej usługi zostaje wykonana. Usługš o charakterze cišgłym będzie więc taka usługa, która składa się z pewnych, następujšcych po sobie czynnoœci, które tworzš okreœlonš funkcjonalnš całoœć. Usługa taka trwa w czasie i czas jest jej miernikiem. W usłudze o charakterze cišgłym nie da się wyróżnić powtarzajšcych się czynnoœci, które można byłoby zakwalifikować jako œwiadczenie samodzielne. Możnoœć wyodrębnienia poszczególnych usług przekreœla cišgły charakter ich œwiadczenia. Przykładem usług o charakterze cišgłym sš usługi najmu, leasingu, dzierżawy, hostingu, administrowania stronami internetowymi, licencyjne czy telekomunikacyjne. Przepisy ustawy o VAT mówiš, że jeżeli strony umowy o  œwiadczenie usług cišgłych ustaliły następujšce po sobie terminy płatnoœci lub rozliczeń, wówczas uznaje się, że usługi zostały wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszš się te rozliczenia lub płatnoœci, do momentu zakończenia œwiadczenia usług. Wskazać należy, że to strony umowy w ramach swobody zawierania umów przyjmujš okresy rozliczeń. Przyjęcie okreœlonych terminów rozliczeń czy płatnoœci nie powoduje przy  tym zaprzestania wykonywania usługi cišgłej, jest ona bowiem wykonywana dalej do momentu ostatecznego rozwišzania umowy. Przykład Firma transportowa zawarła umowę o œwiadczenie usług dostępu do giełdy transportowej z kontrahentem z Wielkiej Brytanii. Strony ustaliły, że usługa będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 7 czerwca kontrahent brytyjski wystawił fakturę za usługi za okres od 1 maja do 31 maja 2011. Usługę należy uznać za wykonanš z upływem okresu rozliczeniowego, czyli z dniem 31 maja 2011. Obowišzek podatkowy w imporcie usług usługobiorca powinien okreœlić na ostatni dzień maja.

Okres rozliczeniowy dłuższy niż rok

Gdy usługi sš œwiadczone w sposób cišgły przez okres dłuższy niż rok a strony umowy w cišgu roku nie okreœliły żadnych terminów rozliczeń ani płatnoœci, wówczas usługi te uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia ich  œwiadczenia (art. 19 ust. 19a pkt 2). Ta zasada ma zastosowanie wyłšcznie do usług, które sš œwiadczone w sposób cišgły przez okres dłuższy niż rok. Ustawodawca jednak, posługujšc się pojęciem „rok”, nie okreœlił ani też nie zdefiniował, czy należy przez to rozumieć kolejne 365 dni czy rok podatkowy. Ponadto ustawa o VAT nie zawiera legalnej definicji roku podatkowego. Konieczne zatem jest odwoływanie się do ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej przepisami rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 paŸdziernika 2010 (IPPP3/443-720/10-2/KC) wskazała, że w  ustawie o VAT chodzi o rok podatkowy, który zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej jest rokiem kalendarzowym. Przykład Przedsiębiorca Y zawarł umowę najmu dŸwigu od kontrahenta z Czech na okres od 1 wrzeœnia 2011 do 31 grudnia 2012. Strony ustaliły, że wynagrodzenie za usługę zostanie uregulowane ostatniego dnia trwania umowy. Usługobiorca 31 grudnia  2011 powinien rozpoznać obowišzek podatkowy z tytułu importu usługi najmu za okres od 1 wrzeœnia do 31 grudnia  2011. W 2011 r. nie jest przewidziany dla usługi żaden termin płatnoœci. Dla celów VAT należy przyjšć, że usługa częœciowo została wykonana w ostatnim dniu tego roku. Podstawa opodatkowania powinna być okreœlona na 31 grudnia w wysokoœci odpowiadajšcej kwocie wynagrodzenia okreœlonej proporcjonalnie do okresu œwiadczenia usługi. Na takich samych zasadach, w tym samym dniu powinien być rozpoznany obowišzek podatkowy w imporcie usług, gdyby strony zawarły umowę na okres krótszy niż 365 dni, np. od 1 wrzeœnia 2011 do 31 stycznia 2012. Dla celów obowišzku podatkowego w imporcie usług nawet w takim wypadku mielibyœmy do czynienia z usługš wykonywanš przez okres dłuższy niż rok.

Z chwilš wpłaty zaliczki

Jeżeli przed wykonaniem usługi czy upływem danego okresu rozliczeniowego – miesięcznego, kwartalnego bšdŸ rocznego – podatnik wpłaci częœć należnoœci, obowišzek podatkowy powstanie z chwilš wniesienia tej wpłaty. Tak wynika z art. 19 ust. 19b w powišzaniu z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. W szczególnoœci obowišzek podatkowy może powstać z  chwilš wniesienia przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Jeżeli przedpłata czy zaliczka będzie obejmowała całš cenę brutto, wówczas za podstawę opodatkowania należy przyjšć pełnš kwotę, którš usługobiorca jest obowišzany zapłacić. Jeżeli przedpłata czy zadatek obejmujš częœć ustalonej ceny, wówczas należy wykazaćobowišzek podatkowy w tej częœci. Przykład Przedsiębiorca kupił usługę transportu towarów od kontrahenta z Węgier. Zgodnie z umowš towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia i rozładowany 7 lipca 2011. Fakturę dokumentujšca usługę usługodawca wystawił 10 lipca. Przed wykonaniem usługi usługodawca wystawił fakturę pro forma z terminem płatnoœci do 30 czerwca. Usługobiorca uiœcił przedpłatę we wskazanej dacie. Obowišzek podatkowy w imporcie usług powstał w dniu dokonania zapłaty, tj. ostatniego dnia czerwca.

Odmienne regulacje

Na odmiennych zasadach okreœla się datę powstania obowišzku podatkowego w przypadku importu usług rozpoznanego na podstawie regulacji innych niż art. 28b ustawy o VAT. Dotyczy to importu usług: - zwišzanych z nieruchomoœciami (art. 28e), - transportu pasażerów (art. 28f), -  usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne (art. 28g), - restauracyjnych i kateringowych (art. 28i), - krótkoterminowego wynajmu œrodków transportu (art. 28j), -  turystyki (art. 28n). W stosunku do nich obowišzek podatkowy w imporcie powinien być okreœlony zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT. Zasadniczo oznacza to zastosowanie art. 19 ust. 4 ustawy, do którego odsyła art. 19 ust. 19. Mówi on, że jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturš, obowišzek podatkowy powstaje z chwilš wystawienia faktury, nie póŸniej jednak niż w siódmym dniu liczšc od dnia wykonania usługi. W praktyce oznacza to koniecznoœć rozpoznania obowišzku podatkowego w dacie wystawienia faktury przez usługodawcę. Przykład Polskie przedsiębiorstwo zleciło kontrahentowi z Niemiec usługę wyceny hali produkcyjnej położonej w Polsce. Przedmiotem œwiadczenia jest usługa zwišzana z nieruchomoœciš, zatem miejscem jej opodatkowania jest Polska. Usługodawca w Polsce nie jest zarejestrowany dla celów VAT. Nabywca zatem będzie musiał rozpoznać import usług i rozliczyć ten podatek. Kontrahent wystawił fakturę po wykonaniu usługi 7 lipca  2011, wskazujšc termin płatnoœci na 15 lipca. Dla usług wyceny nieruchomoœci nie sš przewidziane szczególne reguły rozpoznawania obowišzku podatkowego. Powstał więc on 7 lipca, tj. w dacie wystawienia faktury przez niemieckiego rzeczoznawcę. Najczęœciej spotykanym przykładem okreœlania obowišzku podatkowego na podstawie art. 19 ust. 19 ustawy o VAT będzie import usług budowlanych i budowlano-montażowych. Ustawa o VAT regulujšc datę powstania obowišzku podatkowego w imporcie usług, w art. 19 ust. 19 zawiera odesłanie m.in. do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT. Obowišzek ten powstaje z chwilš otrzymania całoœci lub częœci zapłaty, nie póŸniej jednak niż 30 dnia liczšc od dnia wykonania usług. Przykład Firma budowlana z Polski zleciła podwykonawcy z Niemiec wykonanie montażu okien na nieruchomoœci położonej w Polsce. Miejscem œwiadczenia usługi jest Polska (czyli miejsce położenia nieruchomoœci). Niemiecki usługodawca nie jest w Polsce zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zobowišzanym do rozliczenia podatku będzie nabywca na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o VAT. Usługa została wykonana 30 czerwca 2011, a faktura wystawiona 1 lipca. Termin płatnoœci został okreœlony na 15 sierpnia. Gdyby usługobiorca uregulował należnoœć zgodnie z terminem płatnoœci, obowišzek podatkowy powstałby 30 dnia liczšc od wykonania usługi, czyli 30 lipca. Gdyby jednak uregulował płatnoœć przed tym dniem (czyli przed 30 dniem liczšc od wykonania usługi), wówczas obowišzek podatkowy w imporcie usług powinien być okreœlony w dacie zapłaty. Niezbędna korekta Może się też zdarzyć, że usługobiorca będzie miał obowišzek wykazać obowišzek podatkowy z tytułu importu usług, nawet jeżeli nie ma kompletu dokumentów, które umożliwiałyby mu prawidłowe rozliczenie transakcji. Na koniecznoœć takš wskazujš Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 30 grudnia 2010 (IBPP3/443-743/10/DG) oraz Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 10 wrzeœnia 2010 (ILPP2/443-901/10-2/EWW). Przykład Firma z siedzibš w Polsce œwiadczy usługi rozpowszechniania i dystrybucji filmów. W tym celu zawarła umowę licencyjnš z kontrahentem z zagranicy. Usługobiorca wypłaca licencjonodawcy co kwartał tantiemy od zrealizowanej w danym kwartale wielkoœci sprzedaży. Ma dokonywać płatnoœci po otrzymaniu faktury od licencjodawcy. Ten fakturę za tantiemy za II kwartał 2011 wystawił 30 sierpnia tego roku. Z tytułu należnych tantiem obowišzek podatkowy w imporcie usług powstanie z upływem każdego kwartału, tu 30 czerwca. Data wystawienia faktury przez usługodawcę a także data jej odbioru przez usługobiorcę pozostaje bez znaczenia. Oznacza to, że jeżeli na ostatni dzień kwartału usługobiorca nie ma informacji, na podstawie których może prawidłowo rozliczyć import usług, będzie zmuszony do sporzšdzania korekt deklaracji. W niektórych przypadkach może to oznaczać koniecznoœć sporzšdzania nawet kilku korekt do jednego okresu rozliczeniowego. Majšc to na uwadze, nie sposób nie zacytować cennej rady udzielonej przez jednš z izb skarbowych. Otóż wskazała ona, że podatnik podejmujšc decyzję o nabyciu usług od kontrahentów zagranicznych, musi uwzględnić przepisy, które odnoszš się do nabywanych usług i przewidzieć skutki swoich decyzji na gruncie m.in. podatku VAT. Jakiekolwiek przeszkody, które napotka próbujšc rozpoznać import usług, niestety nie mogš determinować sposobu rozliczenia podatku. Rzeczš podatnika jest takie zorganizowanie prowadzonej przez niego działalnoœci gospodarczej, aby w prawidłowy sposób mógł wywišzać się z nałożonego na niego przez ustawodawcę obowišzku i aby miał możliwoœć wykazania się stosownš dokumentacjš. W razie niemożnoœci odtworzenia zdarzeń gospodarczych skutki prawne na gruncie podatkowym zawsze obcišżajš podatnika. Czytaj również: Zobacz serwisy: VAT » Import » Import usług VAT » Podstawa opodatkowania i podatek należny      
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL