Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Remontujesz taras, masz prawo do zwolnienia

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Osoba, która przeznaczy pienišdze ze sprzedaży lokalu na cele mieszkaniowe, nie zapłaci daniny. Ma na to dwa lata od końca roku, w którym doszło do transakcji
  Nie ma w ogóle kłopotu z podatkiem, jeœli od zakupu mieszkania do sprzedaży minie pięć lat (liczšc od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie). Jeœli pozbędziemy się go wczeœniej, możemy skorzystać ze zwolnienia. – W zeszłym roku sprzedałem nowe mieszkanie. Pienišdze przeznaczyłem na zakup kolejnego. Poza tym wyremontowałem też taras. Czy uprawnia to do zwolnienia podatkowego? – pyta czytelnik.
Sprzedajšcy nieruchomoœć może uniknšć podatku, jeœli wyda pienišdze na cele mieszkaniowe. Ta zasada dotyczy m.in. nieruchomoœci nabytych po 1 stycznia 2009 r. Wtedy weszła w życie kolejna zmiana zasad rozliczania przychodów ze sprzedaży lokum (wczeœniej obowišzywała tzw. ulga meldunkowa).

Kiedy nie płacimy fiskusowi

Jeden z celów mieszkaniowych, którego sfinansowanie uprawnia do zwolnienia, to remont domu lub mieszkania. Jeœli taras jest częœciš nieruchomoœci, nie powinno być wštpliwoœci, że ulga przysługuje także w razie jego remontu. Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB2/415-151/09-2/ES). Sprzedawca mieszkania zapytał, czy przysługuje mu zwolnienie z podatku, jeœli pienišdze przeznaczył m.in. na wykonanie balustrady, balkonu i tarasu w nowym domu. Jego zdaniem te inwestycje sš nierozerwalnie zwišzane z budowš i oddaniem budynku do użytku. IS potwierdziła, że takie wydatki na wykończenie domu uprawniajš do ulgi. Także w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/2/415-211/09/MM) czytamy, że wydatki na remont tarasu domu uprawniajš do zwolnienia podatkowego. Nie można go natomiast zastosować, przeznaczajšc pienišdze na budowę ogrodzenia, podjazdu do garażu i œcieżek pieszych, nasadzeń roœlin oraz wykonanie elementów małej architektury ogrodowej. Sš to bowiem inwestycje zwišzane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Cele mieszkaniowe

Skorzystać ze zwolnienia możemy także, gdy przeznaczymy pienišdze m.in. na: - zakup domu lub mieszkania, - nabycie spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - nabycie gruntu pod budowę domu lub udziału w takim gruncie, - budowę lub rozbudowę domu albo mieszkania, - adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego, - spłatę kredytu mieszkaniowego (zacišgniętego przed dniem uzyskania przychodu) oraz odsetek od niego. Zainwestować można w nieruchomoœć nie tylko w Polsce, ale także w innym państwie UE, EOG lub w Szwajcarii. Jeœli zwolnienie nie przysługuje, osoba sprzedajšca mieszkanie lub dom płaci 19-proc. podatek od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty nabycia lub wybudowania oraz nakłady poczynione w czasie posiadania nieruchomoœci, które podniosły jej wartoœć. Wysokoœć tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzajšcych poniesienie opłat administracyjnych.

Częœciowa ulga

Jeœli sprzedawca przeznaczy na cele mieszkaniowe tylko częœć pieniędzy, przysługuje mu częœciowe zwolnienie. Przykład: Pan Kowalski sprzedał mieszkanie za 500 tys. zł. Kupił je w 2009 r. za 400 tys. zł. Dochód z transakcji wyniósł 100 tys. zł. Na cele mieszkaniowe przeznaczył 400 tys. zł. Zwolniona z PIT jest kwota odpowiadajšca iloczynowi dochodu i udziału wydatków na cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży. Będzie to 80 tys. zł, co wynika z następujšcego obliczenia: 100 tys. zł x 400 tys. zł: 500 tys. zł = 80 tys. zł Opodatkowane zostanie więc 20 tys. zł. Podatek wyniesie 3,8 tys. zł (20 tys. zł x 19 proc.). Ulga dotyczy tylko tych nieruchomoœci, które stanowiš własnoœć (współwłasnoœć) podatnika lub do których przysługuje mu spółdzielcze własnoœciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl

Opinia: Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właœciciel kancelarii TuboTax

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomoœci na remont lub wykończenie tarasu (balkonu) uprawnia do zwolnienia, gdyż jest on integralnš częœciš mieszkania. W razie wezwania do urzędu powinno wystarczyć przedstawienie aktu notarialnego, który to potwierdza. Inaczej będzie, gdy taras stanowi częœć wspólnš budynku i prawo do korzystania z niego majš wszyscy mieszkańcy. Wtedy nie można uznać, że jest on wykorzystywany na cele mieszkaniowe konkretnego podatnika. Ulga nie przysługuje także wówczas, gdy remontujemy taras w domu przeznaczonym na cele rekreacyjne. Czytaj też: Decydujšce znaczenie ma czas zakupu nieruchomoœci   Więcej w serwisie: Nieruchomoœci nabyte od 1 stycznia 2009 r.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL