Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Lokaty opodatkowane inaczej niż firmowe rachunki

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Odsetek od pieniędzy trzymanych przez spółkę osobowš na innym koncie niż zwišzane z działalnoœciš nie rozlicza się w firmie. Sš to bowiem przychody z kapitałów
Urzędy skarbowe oraz sšdy twierdzš, że tylko odsetki z rachunku, na który przyjmowane sš firmowe płatnoœci i z którego regulowane sš zobowišzania, zalicza się do przychodów z działalnoœci gospodarczej. Jeœli zaœ spółka osobowa przerzuca pienišdze w inne miejsce, aby na nich zarobić, odsetki zaliczane sš do innego Ÿródła przychodów – z kapitałów pieniężnych. Może się to okazać niekorzystne dla podatników. Znacznie też komplikuje rozliczenie zysków z oszczędnoœci.

Kłopoty płatnika

– Problem może mieć bank, który jako płatnik powinien potršcić zryczałtowany podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych, w tej sytuacji od odsetek – tłumaczy Waldemar Knap, kierownik zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych w ECDDP. – Odpowiada za niego przed fiskusem.
Trudno się jednak zorientować, że rachunek nie jest zwišzany z działalnoœciš gospodarczš, jeœli zakłada go spółka osobowa powołana po to, aby jš prowadzić. Bank nie będzie przecież analizował przepływów na rachunku pod kštem tego, czy majš zwišzek z działalnoœciš. Ta okolicznoœć może uzasadniać brak odpowiedzialnoœci banku za niepobranie podatku. Aby jej uniknšć, bank może też zażšdać od spółki oœwiadczenia, z którego wynika, do czego służy rachunek: do dokonywania przelewów firmowych czy też tylko lokowania oszczędnoœci.

Firmowe przelewy

Kiedy rachunek jest firmowy, a kiedy nie? Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego (sygn. II FSK 806/ 07), rachunek bankowy utrzymywany w zwišzku z wykonywanš działalnoœciš gospodarczš to taki, „za pomocš którego dokonywane sš rozliczenia z tytułu zawieranych przez przedsiębiorcę transakcji. Rozchody i przychody na takim rachunku dotyczš co do zasady odpowiednio spłacanych długów i wpłat z tytułu posiadanych wierzytelnoœci, zwišzanych z zobowišzaniami przedsiębiorcy zacišganymi w prowadzonej przez niego działalnoœci gospodarczej (dostawami usług lub towarów)". Podobnie uznał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Kielcach (sygn. I SA/Ke 617/10). Podkreœlił, że zakwalifikowanie przychodów spółki osobowej do dwóch różnych Ÿródeł przychodów nie powoduje trudnoœci księgowych uniemożliwiajšcych rozliczenie się z fiskusem. – Jeœli więc spółka przekazuje œrodki na lokatę, subkonto czy rachunek pomocniczy służšce pomnażaniu oszczędnoœci, odsetki będš przychodem z kapitałów pieniężnych – mówi Waldemar Knap. – Wspólnicy powinni go podzielić proporcjonalnie do udziałów w zysku. Warto pamiętać, że podatek od takiego przychodu trzeba zapłacić nawet wtedy, gdy spółka ma z działalnoœci stratę. Czy taki sposób kwalifikowania przychodu jest niekorzystny dla przedsiębiorcy? Może być, np. wtedy, gdy płaci on od działalnoœci 18-proc. podatek (według skali), a odsetki sš obcišżone 19-proc. ryczałtem (na dodatek bez możliwoœci odliczenia kosztów). Komentuje Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właœciciel kancelarii TuboTax: Zryczałtowany 19-proc. podatek od przychodów z kapitałów pieniężnych powinien potršcić płatnik, czyli bank. Jak się rozliczyć, jeœli tego nie zrobi, wychodzšc z założenia, że rachunek założony przez spółkę osobowš jest rachunkiem zwišzanym z działalnoœciš gospodarczš? Z art. 45 ust. 3b ustawy o PIT wynika, że w takiej sytuacji podatek należy wykazać samodzielnie w zeznaniu rocznym. Wspólnik spółki osobowej rozliczajšcy się według skali wpisze go w pozycji 195 lub 196 deklaracji PIT-36, natomiast płacšcy podatek liniowy w pozycji 61 formularza PIT-36L. Taki podatek zwiększa kwotę do zapłaty fiskusowi lub zmniejsza nadpłatę. Czytaj też: Zobacz więcej: » Podatki i księgi » Podatek dochodowy » PIT i CIT » Przychody » Odsetki masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL