Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Uchwała SN dotyczšca charakteru uchwał spółdzielczych

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Sprawa o uchylenie uchwały organów spółdzielni ma charakter niemajštkowy, jeżeli jej przedmiotem sš prawa lub obowišzki niemajštkowe
W konsekwencji w sprawie takiej uchwały skarga kasacyjna jest dopuszczalna. To uchwała siedmioosobowego składu Sšdu Najwyższego, który nadał jej moc zasady prawnej (sygnatura akt: III CZP 126/10). Oznacza to, że wišże ona inne składy SN także w innych takich samych sprawach. Do tej pory nie było – również w SN – zgody co do tego, jak takie sprawy (także o ustalenie nieistnienia uchwały lub stwierdzenie jej nieważnoœci, których werdykt SN dotyczy) traktować. A ma to znaczenie, zwłaszcza gdy dochodzi do skargi kasacyjnej. Generalnie prawo jej złożenia przysługuje w sprawach niemajštkowych, a w majštkowych tylko wówczas, gdy wartoœć przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej 50 tys. zł. Według jednego stanowiska dopuszczalnoœć kasacji w tych sprawach zależy od indywidualnej oceny przedmiotu danej uchwały. Jeżeli dotyczy on kwestii majštkowych, to dopuszczalnoœć kasacji zależy od wartoœci przedmiotu zaskarżenia (tych 50 tys. zł). W przeciwnym razie skarga kasacyjna przysługuje bez względu na tę wartoœć.
To stanowisko odwołuje się też do orzeczeń dotyczšcych ustawy o własnoœci lokali, zwłaszcza uchwały SN z 9 grudnia 2005 r. (sygn. III CZP 111/05), w której sprawy o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej dotyczšcych zmiany sposobu sprawowania zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš, sprawozdania z posiedzenia zarzšdu i absolutorium uznano za majštkowe. Przeciwne stanowisko Sšd Najwyższy zajšł np. w postanowieniu z 5 lutego 2009 r. (sygn. I CZ 111/08), stwierdzajšc, że sprawy o uchylenie uchwał spółdzielni sš sprawami o prawa niemajštkowe i ewentualnie łšcznie z nimi dochodzone roszczenia majštkowe. W konsekwencji kasacja jest dopuszczalna bez względu na wartoœć przedmiotu zaskarżenia. Takie stanowisko jest praktyczniejsze dla skarżšcych i sšdów, gdyż nie muszš okreœlać wartoœci przedmiotu sporu. Ku takiemu stanowisku skłaniał się też Stanisław Dšbrowski, pierwszy prezes SN, który w uzasadnieniu pytania pisze, że jeœli nawet przyjšć, iż dana uchwała bezpoœrednio oddziałuje na interes majštkowy powoda, to przedmiotem żšdania jest zawsze uchylenie (stwierdzenie nieważnoœci) uchwały, i nawet gdy dotyczy spraw majštkowych, interes powoda wyraża się nie tyle w uszczerbku, który mu przynosi, ile raczej w tym, aby na skutek wyroku ustał stan zwišzania powoda danš uchwałš. Jest to więc interes niemajštkowy bez względu na przedmiot uchwały. Siedmioosobowy skład SN zajšł kompromisowe stanowisko (na razie nie ma pisemnego uzasadnienia uchwały). Zdaniem Jerzego Jankowskiego, przewodniczšcego Krajowej Rady Spółdzielczej, uchwała SN powinna ułatwić rozstrzyganie sporów wokół uchwał spółdzielczych, których jest mnóstwo. Zwiększy kontrolę sšdowš nad „niemajštkowymi" uchwałami, np. o wykluczenie ze spółdzielni czy ustanowienie odrębnej własnoœci lokalu. Drobnym sporom majštkowym, np. o podwyższenie opłaty eksploatacyjnej, nie zaszkodzi, bo tam długie procesy nie sš potrzebne. sygnatura akt: III CZP 126/10 Czytaj też » Uchwałę wspólnoty uchyla sšd rejonowy Zobacz » Prawo dla Ciebie » Nieruchomoœci » Spółdzielnie mieszkaniowe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL