Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego we własnoœć nie przechodzš na osobę, która kupiła nieruchomoœć
[b]Nabywca nie może odkupić takiego uprawnienia wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu – stwierdził Naczelny Sšd Administracyjny (sygnatura akt I OSK 119/10).[/b] Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=55FD12593869A7361E67E5A92A5AE637?id=179106]ustawš z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własnoœć[/link] następuje to odpłatnie. Uprawnienia do przekształcenia nieodpłatnego majš osoby, którym oddano grunt w użytkowanie wieczyste w zamian za przejęcie lub wywłaszczenie nieruchomoœci przed 5 grudnia 1990 r. A także ci, którzy uzyskali użytkowanie wieczyste na podstawie dekretu z 1945 r. o gruntach warszawskich. Tadeusz i Krystyna J. odkupili częœć działki w Warszawie od takich właœnie użytkowników. Prezydent Warszawy i samorzšdowe kolegium odwoławcze odmówili im jednak nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego odkupionej częœci nieruchomoœci w prawo własnoœci.
Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie oddalił ich skargę. Zdaniem SKO oraz sšdu uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje tylko spadkobiercom lub innym następcom prawnym pod tytułem ogólnym. Skarżšcy do nich nie należš. Ta swoista rekompensata za utracone prawo własnoœci nie przysługuje osobom, które nabyły użytkowanie wieczyste na podstawie umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny. – Sšdowa wykładnia pojęcia "następca prawny", którego użyto w art. 5 ustawy bez wskazania na jego rodzaj, nie ma uzasadnienia prawnego – zarzuciła radca prawny Hanna Szarejko, pełnomocnik Tadeusza i Krystyny J., podczas rozprawy kasacyjnej w NSA. – Nie można go sprowadzać do pojęcia spadkobiercy. Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć kršg uprawnionych, uczyniłby to podczas nowelizacji ustawy. NSA podzielił jednak ocenę SKO i WSA. [b]Tylko osoba, która sama została wywłaszczona, oraz jej spadkobiercy majš prawo do nieodpłatnego przekształcenia. Skoro skarżšcy nie sš spadkobiercami byłych właœcicieli, nie majš uprawnienia do bezpłatnego przekształcenia.[/b] Następcš prawnym w rozumieniu art. 5 ustawy o przekształceniach nie jest osoba, która na podstawie umowy sprzedaży nabyła prawo użytkowania wieczystego od osoby wymienionej w art. 1 ust. 1 a ustawy – stwierdził NSA. Sšd zwrócił uwagę, że koncentrujšc się jedynie na prawie do nieodpłatnego przekształcenia, SKO i WSA nie rozważyły, czy wnioskujšcy majš prawo do przekształcenia odpłatnego. NSA uchylił więc wyrok WSA i nakazał ponowne zbadanie tej kwestii przez sšd I instancji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL