Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Odwrócona hipoteka niewłaściwie reklamowana

Starsze osoby, które chciałyby otrzymać dodatkowš rentę, muszš uważać. Komunikaty na poczcie mogš wprowadzać je w błšd
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Reklamy w formie neutralnego czy urzędowego przekazu kierowane do osób starszych można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji
Reklamowe plakaty wypełniły warszawskie urzędy pocztowe. Ich celem jest promocja hipoteki odwróconej, czyli przekazywania przez osoby starsze mieszkań w zamian za rentę. Ma ona umożliwić im godziwe życie. Prawnicy pytajš jednak, czy reklama spełnia wymogi prawa. Miejsce jej eksponowania wybrano celujšco. Urzędy pocztowe często odwiedzajš starsi ludzie, którzy majš zaufanie do tych placówek, realizujš tu płatnoœci, odbierajš emerytury. Także tu mogš teraz poznać swojš szansę na jesień życia. [srodtytul]Nadużycie zaufania 65-latka[/srodtytul]
Reklama z tytułem „Komunikat” budzi zaufanie. Takie uczucie rodzi też treœć tego obwieszczenia: „Osoby urodzone przed 31 grudnia 1944 r., powyżej 65. roku mogš się zgłaszać po przyznanie renty hipotecznej. Wysokoœć renty ustalana jest indywidualnie. Rentę może otrzymać właœciciel mieszkania i domu po przedstawieniu dokumentu potwierdzajšcego własnoœć nieruchomoœci” – informuje spółka Fundusz Hipoteczny Dom. Dalej dane kontaktowe i znacznie mniejszymi literami nota prawna: „renta jest wypłacana na podstawie art. 908 – 916 kodeksu cywilnego”. Spółka dodaje, że œwiadczenie wypłaca się w zamian za przeniesienie własnoœci nieruchomoœci. – Takš reklamę można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, a także za nieuczciwš praktykę rynkowš. Jest ona podana w formie, która może wprowadzać w błšd, gdyż nazwano jš komunikatem. To może sugerować, że nie jest to przekaz reklamowy, ale informacja urzędowa – twierdzi Piotr Dynowski z Kancelarii Bird & Bird. [srodtytul]Wprowadzajš w błšd[/srodtytul] – W urzędzie pocztowym, który jest placówkš zaufania publicznego, natrafiamy zwykle na ogłoszenia czy obwieszczenia dotyczšce wyborów samorzšdowych, okręgów wyborczych, podatków lokalnych. Gdyby chodziło o reklamę w formie komunikatu wywieszonš na słupie reklamowym lub billboardzie, ryzyko wprowadzenia w błšd byłoby mniejsze – tłumaczy prawnik. Dodaje, że reklama kryjšca się pod formš neutralnego czy urzędowego przekazu jest też sprzeczna z dobrymi obyczajami kupieckimi. – Powinna być zawsze w wyraŸny sposób oznaczona lub z jej treœci powinno wynikać, że jest reklamš, a nie komunikatem. W przeciwnym razie mamy do czynienia z ukrytš reklamš – wyjaœnia. Podobnie sšdzi Krzysztof Bšk, radca prawny w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy: – Podstawowe informacje w reklamie sporzšdzone sš drobnym drukiem. Bioršc pod uwagę kršg osób, do których jest skierowana, uzasadniony jest zarzut, że jej przekaz jest nierzetelny. Jednoczeœnie reklama tego rodzaju może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, traktowana jako wypowiedŸ, która zachęcajšc do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej. – [b]Użycie przez reklamodawcę nagłówka „komunikat” i sformułowań charakterystycznych dla urzędowej korespondencji, a nie języka reklamowego, wybór sposobu upublicznienia w placówkach pocztowych może sprawiać wrażenie, iż odbiorca ma do czynienia z urzędowym ogłoszeniem, a nie przekazem reklamowym[/b] – mówi Krzysztof Bšk. [srodtytul]Zgodnie z umowš[/srodtytul] Poczta Polska zawarła z firmš zewnętrznš umowę, na podstawie której odbywa się sprzedaż powierzchni reklamowej. Deklaruje ona, że nie dopuszcza do umieszczania materiałów reklamowych firm, które sš np. niewiarygodne – Kampania reklamowa prowadzona w urzędach pocztowych przynosi już rezultaty. Jest odzew seniorów, którzy interesujš się rentš hipotecznš. Mamy coraz więcej telefonów z pytaniami od tych osób – informuje Oliwia Truchel, specjalistka do spraw marketingu w Funduszu Hipotecznym Dom. Z wyliczeń tej spółki wynika, że dla kobiety w wieku 65 lat, która zdecydowała się na podpisanie umowy przekazania mieszkania o wartoœci 200 tys. zł, renta hipoteczna wyniosłaby 261 zł. Dla mężczyzny byłoby to 338 zł. W najkorzystniejszej sytuacji byliby np. właœciciele mieszkania (domu) o wartoœci 2 mln zł. Kobieta w wieku 65 lat mogłaby liczyć na 2644 zł, a mężczyzna na 3382 zł. Agnieszka Majchrzak, specjalistka w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informuje, że UOKiK nie może ocenić żadnej praktyki bez wszczęcia postępowania administracyjnego. [i] Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: [mail=j.kowalski@rp.pl]j.kowalski@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL