Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

kiedy warunki zabudowy

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Jeżeli wójt nie wyda ani decyzji ustalajšcej warunki zabudowy, ani decyzji odmawiajšcej ich ustalenia w terminie, można wnieœć zażalenie
[i][b]Czy gmina ma obowišzek – i w jakim czasie – wydać warunki zagospodarowania dla terenu, na którym nie ma miejscowego planu? Czy może zwlekać, odmówić wydania wz?[/b] [/i] (nazwisko do wiadomoœci redakcji) [b] Andrzej Lulka, radca prawny, partner w Kancelarii Gide Loyrette Nouel[/b]
– Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Warunki zabudowy sš ustalane, gdy łšcznie spełnione zostanš warunki, o których mowa w art. 61 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C7F4A95046B18DEA411632545877F8B9?id=169354]ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link] Zgodnie z art. 35 § 1 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2000/DU2000Nr%2098poz1071.asp]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] organ administracji publicznej jest zobowišzany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jako wymagajšce w większoœci przypadków przeprowadzenia postępowania wyjaœniajšcego, powinno – zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. – zostać zakończone wydaniem decyzji w cišgu miesišca od dnia jego wszczęcia. W wypadku gdy sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, organowi został w przepisach k.p.a. przyznany na jej załatwienie termin dwóch miesięcy. Należy podkreœlić, że do wskazanych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreœlonych czynnoœci, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóŸnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Postępowanie w sprawie decyzji ustalajšcej warunki zabudowy może zatem trwać – i w praktyce często trwa – dłużej niż jeden albo dwa miesišce, np. gdy konieczne okaże się usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku, złożenie przez niego dodatkowych wyjaœnień albo wystšpiš okolicznoœci, które zobowišzujš organ do zawieszenia postępowania, o których mowa w art. 97 § 1 k.p.a. Dodatkowo postępowanie ulegnie wydłużeniu, gdy teren, dla którego wniesione zostało o ustalenie warunków zabudowy, położony jest w nietypowej lokalizacji (np. na obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemi, na obszarze objętym formami ochrony zabytków albo na obszarze położonym w granicach parku narodowego lub jego otulin). Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 4 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. w takiej sytuacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed wydaniem decyzji zobowišzany jest do uzgodnienia jej treœci z odpowiednimi organami administracji. Ponadto na podstawie art. 62 ust. 1 u.p.z.p. organ może zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na okres do 12 miesięcy w zwišzku z pracami nad nowym planem miejscowym, co dodatkowo przedłuży czas załatwienia sprawy bez możliwoœci jakiejkolwiek interwencji w tej kwestii ze strony wnioskodawcy. Jeżeli nowy plan wejdzie w życie, decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie w ogóle wydana, a przeznaczenie terenu zostanie ustalone na podstawie planu. Niezależnie od okolicznoœci, które mogš doprowadzić do odsunięcia w czasie rozstrzygnięcia sprawy, wskazane powyżej terminy załatwienia sprawy sš terminami instrukcyjnymi, co oznacza, iż uchybienie im nie jest automatycznie sankcjonowane. Jeżeli jednak wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wyda ani decyzji ustalajšcej warunki zabudowy, ani decyzji odmawiajšcej ich ustalenia w terminie, czytelnikowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na bezczynnoœć organu. Zażalenie składa się bezpoœrednio do organu wyższego stopnia, którym w stosunku do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta jest samorzšdowe kolegium odwoławcze. W przypadku uwzględnienia zażalenia SKO wyznaczy dodatkowy termin na załatwienie sprawy, po którego bezskutecznym upływie stronie będzie przysługiwać z kolei skarga na bezczynnoœć organu administracji do wojewódzkiego sšdu administracyjnego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL