Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wynajmujšc samochód musisz prowadzić ewidencję przebiegu

Użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy najmu lub dzierżawy jest najmniej korzystne podatkowo, na najemcy cišżš bowiem dodatkowe obowišzki i ograniczenia
Trzeba przy tym pamiętać, że o konsekwencjach podatkowych nie decyduje sama nazwa umowy, lecz to, jaka jest jej treœć. Obowišzkiem najemcy użytkujšcego samochód osobowy będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Brak ewidencji oznacza automatycznie, że wydatki z tytułu używania samochodu nie sš kosztami uzyskania przychodów (art. 16 ust. 5 ustawy o CIT i art. 23 ust. 5 ustawy o PIT). Mimo prowadzenia ewidencji nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego w częœci przekraczajšcej kwotę wynikajšcš z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów działalnoœci gospodarczej przez stawkę za jeden kilometr przebiegu (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT). Innymi słowy kwota wynikajšca z ewidencji przebiegu pojazdu będzie stanowić limit wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.
Największe wštpliwoœci budzi pytanie, czy ograniczenie to dotyczy jedynie wydatków zwišzanych stricte z eksploatacjš pojazdu (np. na benzynę), czy też wszystkich kosztów zwišzanych z używaniem samochodu (łšcznie z czynszem za najem). W ocenie organów podatkowych limitowane sš wszystkie wydatki [b](tak np. Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 17 marca 2008 r., ILPB3/423-295/07-4/ŁM, i Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 12 sierpnia 2009 r., ITPB1/415-499/09/TK)[/b]. W tym drugim piœmie czytamy: „Opłata najmu samochodu osobowego jest płatnoœciš z tytułu używania tego samochodu, na co wskazuje wykładnia językowa ww. przepisu. Ponieważ ustawodawca na gruncie prawa podatkowego nie definiuje pojęcia wydatków z tytułu używania, należy się odwołać do słownika języka polskiego (...). Sš to zatem wszelkie sumy wydane w zwišzku z posługiwaniem się rzeczš, korzystaniem z rzeczy. Wydatki z tytułu czynszu za najem, jako opłata za możliwoœć korzystania z rzeczy, mieszczš się w tym pojęciu”. Sšdy administracyjne zajmujš w tej kwestii rozbieżne stanowiska. [b]Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 lutego 2010 r. (III SA/Wa 1502/09) [/b]uznał, że czynsz jest opłatš stałš, która musi być ponoszona bez względu na zakres używania wynajętej rzeczy, również powinien być płacony, gdy rzecz nie jest używana, a więc stanowi wynagrodzenie za oddanie rzeczy do używania, a w konsekwencji nie jest zaliczany do wydatków podlegajšcych ograniczeniu wynikajšcemu z ewidencji przebiegu pojazdu. Odmienne stanowisko zajšł jednak[b] NSA, który w wyroku z 25 marca 2010 r. (II FSK 1890/08)[/b] wskazał, że do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego zalicza się wszystkie sumy wydane w zwišzku z posługiwaniem się samochodem, a więc również czynsz z tytułu najmu pojazdu. Bezpieczniej więc przyjšć, że ograniczenie wynikajšce z ewidencji przebiegu pojazdów dotyczy całoœci wydatków (także opłat za najem). To niestety znacznie ogranicza wysokoœć kwot, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. [ramka][b]Przykład [/b] Podatnik wykorzystywał samochód osobowy przez miesišc na podstawie umowy najmu. Zapłacił czynsz w wysokoœci 800 zł. Dodatkowo wydał w tym czasie 280 zł na paliwo. Z prowadzonej przez niego ewidencji przebiegu pojazdu wynikało, że iloczyn liczby przejechanych kilometrów (750 km) i stawki za jeden kilometr (0,5214 zł/km) wyniósł 391,05 zł. W konsekwencji w kosztach danego miesišca może ujšć jedynie wydatki do tej wysokoœci.[/ramka] [ramka][b]Co w ewidencji[/b] Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujšce dane: - nazwisko i imię, adres zamieszkania osoby używajšcej pojazdu, - numer rejestracyjny pojazdu i pojemnoœć silnika, - kolejny numer wpisu, - datę i cel wyjazdu, - opis trasy (skšd – dokšd), - liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, - stawkę za jeden kilometr przebiegu, - kwotę wynikajšcš z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, - podpis podatnika i jego dane. Stawki za jeden kilometr przebiegu uzależnione sš od pojemnoœci silnika i wynoszš obecnie 0,5214 zł/km (dla pojemnoœci do 900 cm. szeœc.) i 0,8358 zł/km (dla pozostałych).[/ramka] [i]Autor jest doradcš podatkowym, właœcicielem kancelarii doradztwa podatkowego TuboTax[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL