Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Ponad miliard zł na rozwój dla biednych krajów

Afganistan
Bloomberg
Polska przeznaczyła ponad miliard złotych na pomoc rozwojowš w 2009 roku.Największe wsparcie otrzymał od nas Afganistan oraz kraje Partnerstwa Wschodniego
W sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało raport roczny "Polska współpraca na rzecz rozwoju" Wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji i funduszy œwiadczšcych pomoc rozwojowš (tzw. pomoc wielostronna) stanowiły 75 proc. całoœci œrodków, które wydał nasz kraj. 841 mln zostało przekazanych w ramach składki członkowskiej do budżetu UE na wspólnotowe inicjatywy pomocowe, a pozostałš częœć œrodków rozdysponowano w ramach krajowego systemu. - Nie jest żadna tajemnicš, że w ramach współpracy rozwojowej priorytetem sš kraje Partnerstwa Wschodniego. Nie jest też żadnš tajemnicš, że w ramach krajów Partnerstwa Wschodniego szczególnš uwagę zwracamy na naszych sšsiadów - na Ukrainę i Białoruœ. Na te kraje skierowaliœmy największš pomoc - mówił w czasie sobotniego IV Forum Współpracy Rozwojowej wiceminister spraw zagranicznych Henryk Litwin. W 2009 roku na działania pomocowe zaprogramowane w ramach krajowego systemu współpracy rozwojowej Polska przekazała 323,85 mln zł (104,16 mln USD), czyli ponad 80 mln zł więcej niż w roku 2008.
Większoœć œrodków stanowiła pomoc dwustronna (285,55 mln zł), na którš złożyły się wypłaty z tytułu kredytów preferencyjnych udzielonych m.in. Chinom i Angoli przez Ministerstwo Finansów, sfinansowanie nauki na polskich uczelniach studentów z krajów rozwijajšcych się nadzorowane, pomoc socjalna i medyczna dla uchodŸców z ponad 50 krajów rozwijajšcych się. Resort spraw zagranicznych skierował œrodki na na pomoc szkoleniowš i doradczš, pomoc humanitarnš oraz bezzwrotne inwestycje w infrastrukturę. W tym roku budżet MSZ na pomoc rozwojowš będzie mniejszy niż w 2009 r., i wyniesie 100 mln zł (w porównaniu do 117 mln zł w 2009 r.). Litwin mówił, że z wielkoœci tej kwoty wynika skłonnoœć do koncentracji pomocy w ograniczonej liczbie krajów. - Na coœ trzeba się zdecydować i staramy się być w tych wybranych krajach na tyle ambitnymi, żeby ta nasz pomoc była widoczna w skali nawet kontynentu i była dostrzegana przez naszych partnerów - podkreœlił wiceminister. Polska w ramach pomocy rozwojowej zrealizowała w ubiegłym roku prawie 300 projektów, w tym 160 z nich w krajach Partnerstwa Wschodniego. 35 z ponad 100 mln zł, którymi dysponował w ubiegłym roku resort spraw zagranicznych trafiło do Afganistanu; na drugim miejscu plasowały się projekty dla Białorusi (m.in. telewizja Bielsat) opiewajšce na łšcznš kwotę 24 mln zł; na trzecim miejscu jest Ukraina - do tego kraju trafiło około 13 mln zł. 7 mln zł Polska przeznaczyła w 2009 r. na pomoc rozwojowš do Gruzji. Podczas Forum wręczono też ustanowionš w tym roku po praz pierwszy nagrodę ministra spraw zagranicznych za najlepszy program realizowany w ramach pomocy. 20 tys. zł i list z gratulacjami od szef polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego otrzymał Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Starym Polu za projekt pt. "Reformy samorzšdowo-gospodarcze na obszarach wiejskich Krymu z wykorzystaniem standardów europejskich.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL