Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sędziowie proponujš szybsze procesy karne

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zwrot sprawy do ponownego rozpoznania ma być wyjštkiem
To jedna ze zmian procedury karnej, które zaproponowali członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Majš one przyœpieszyć rozpoznawanie spraw karnych. Projekt jest efektem ponadrocznej pracy zespołu kilkunastu sędziów karnistów pod kierownictwem sędziego Jacka Przyguckiego. Po konsultacji z ministrem sprawiedliwoœci skierowano go do Senatu, by to on nadał mu legislacyjny bieg. – Nie sposób znaleŸć trudnš i noœnš medialnie sprawę, w której wyrok nie byłby uchylony – wskazuje sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Iustitii. – Jednš z największych wad obecnego modelu procesu jest bowiem kierowanie spraw nawet po kilka razy do ponownego rozpoznania.
[srodtytul]Udrażnianie procedury[/srodtytul] Dlatego jednš z najważniejszych propozycji jest właœnie zapis, że przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ma być wyjštkiem. Rozszerza się też możliwoœć kontynuowania odroczonej rozprawy (a nie jej powtarzania) nawet przy zmianie jednego sędziego, innego niż przewodniczšcy. Stosowanie dobrowolnego poddania się karze objęłoby wszystkie występki, a nie tylko zagrożone karš do dziesięciu lat więzienia. Wyjaœnienia oskarżonego muszš być składane na poczštku rozprawy. Jeżeli chce złożyć dodatkowe, np. po zeznaniach œwiadka (często dla ich zdezawuowania), to majš być traktowane jako dodatkowy wniosek dowodowy, który sšd może uwzględnić, ale może też oddalić. Wniosek o wyłšczenie sędziego złożony bezpoœrednio po rozpoznaniu podobnego wniosku tej samej osoby ma być pozostawiany bez biegu. Ograniczone ma być angażowanie trzech (a nie jednego) sędziów sšdu okręgowego w postępowaniu zażaleniowym. Przyspieszeniu rozprawy ma służyć zwolnienie prokuratora z odczytywania uzasadnienia aktu oskarżenia. [b]W tym punkcie projektodawcy zapomnieli chyba jednak o publicznoœci i prasie na sali sšdowej – wszak rozprawa nie jest tylko dla sšdu i stron[/b]. – Tu akurat nic bym nie zmieniał, jest wiele ważniejszych barier przedłużajšcych rozprawy – wskazuje prof. Piotr Kruszyński, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. [srodtytul]Oskarżeni, adwokaci[/srodtytul] Zwolnienie lekarskie oskarżonego ma być poprzedzone badaniem przeprowadzonym osobiœcie przez lekarza sšdowego; w praktyce kierujš się oni bowiem jedynie zaœwiadczeniami innych lekarzy, wynagradzanych zresztš nieraz przez oskarżonych. Nagminne stało się też, że oskarżeni nie informujš sšdu o aresztowaniu w innej sprawie, liczšc na uchylenie wyroku wydanego pod ich nieobecnoœć. Takie zatajenie ma być traktowane jak dobrowolne niestawiennictwo. Co się tyczy adwokatów, to obecnoœć jednego obrońcy ma wystarczyć do przeprowadzenia czynnoœci. Nie będzie można żšdać jej odroczenia z tego powodu, że nie stawił się drugi czy trzeci adwokat. Prokuratura wraz z aktem oskarżenia ma przesyłać sšdowi jego zapis elektroniczny. Ma to ułatwić sporzšdzanie wyroków (uzasadnień). Pomyœlano też o powadze sšdu. Pisma procesowe zawierajšce słowa i zwroty wulgarne albo obelżywe wobec sšdu lub uczestników postępowania majš być pozostawiane bez biegu, o czym nadawca będzie zawiadamiany. – To niebezpieczny przepis. Poszczególne osoby, w tym sędziowie, majš różne wyobrażenie o tym, co jest obraŸliwe. Tymczasem do sšdu zwracajš się także ci, którzy majš trudnoœci z pisaniem, wysłowieniem się. Taka dbałoœć o powagę sšdu może naruszać ich prawa – wskazuje Jacek Kondracki, znany warszawski adwokat. Takich niebezpieczeństw nie niesie propozycja (też służšca powadze sšdu), która ma wymuszać obecnoœć stron na ogłoszeniu wyroku i ustnym jego uzasadnieniu. Jeœli będš chciały wnieœć apelację, muszš jš sporzšdzić, nie czekajšc na pisemne uzasadnienie. [ramka] [b]Komentuje Jacek Przygucki - sędzia karny, wiceprezes SO w Suwałkach[/b] Dwa tygodnie temu w sprawie o zabójstwo, którš prowadzę, zmarł ławnik i proces musi być powtarzany od poczštku. A nie ma po temu powodu. Mógłby przecież być kontynuowany w nieco zmienionym składzie. Nasz projekt zawiera wiele takich praktycznych usprawnień procedury karnej, niekontrowersyjnych, które można szybko wprowadzić. Mam nadzieję, że nie trafi do szuflady, że senacka œcieżka ustawodawcza ułatwi jego sprawne uchwalenie. Częœć proponowanych zmian Iustitia i szerzej: œrodowisko sędziowskie, z którym je konsultowaliœmy, zgłaszało już wczeœniej. Teraz prezentujemy już dopracowany projekt.[/ramka] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=m.domagalski@rp.pl]m.domagalski@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL